Ang Pulong Sa Dios

Numero 34:1-29

Ang mga Utlanan sa Canaan

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ingna ang mga Israelinhon nga kon mosulod na sila sa Canaan, mao kini ang mga utlanan sa yuta nga ilang mahimong panulondon:

3“Ang utlanan sa habagatan mao ang kamingawan sa Zin, subay sa Edom ug paingon sa sidlakan ngadto sa Patay nga Dagat,34:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, labihan kaparat nga dagat. Mao usab sa bersikulo 12. 4dayong liko pahabagatan paingon sa Tungasanan sa Akrabim, hangtod sa kamingawan sa Zin, ug hangtod sa habagatan sa Kadesh Barnea. Unya modiretso kini sa Hazar Adar hangtod sa Azmon, 5dayong liko padulong sa Lugut sa Ehipto, ug sangko sa Dagat sa Mediteraneo.

6“Ang utlanan sa kasadpan mao ang Dagat sa Mediteraneo.34:6 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, Dakong Dagat. Mao usab sa bersikulo 7.

7“Ang utlanan sa amihan magsugod sa Dagat sa Mediteraneo paingon sa Bukid sa Hor, 8ug gikan sa Bukid sa Hor mopaingon kini sa Lebo Hamat lapos sa Zedad 9ug sa Zifron, ug mosangko sa Hazar Enan.

10“Ang utlanan sa sidlakan magsugod sa Hazar Enan paingon sa Shefam, 11dayong lugsong paingon sa Ribla, sa sidlakang bahin sa Ain, unya lahos sa mga pangpang sa may sidlakang bahin sa Linaw sa Galilea.34:11 Galilea: sa Hebreo, Kineret. 12Unya palugsong kini ngadto sa Jordan sangko sa Patay nga Dagat.

“Mao kini ang inyong yuta ug ang mga utlanan niini.”

13Unya miingon si Moises sa mga Israelinhon, “Bahinon ninyo kini nga yuta ingon nga inyong panulondon pinaagi sa pagripa. Miingon ang Ginoo nga ihatag kini ngadto sa siyam ug tunga ka tribo, 14-15kay ang tribo ni Reuben, ni Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manase nakadawat na man sa ilang panulondon sa sidlakang bahin sa Jordan atbang sa Jerico.”

16Miingon ang Ginoo kang Moises, 17“Si Eleazar nga pari ug si Josue nga anak ni Nun mao ang magbahin sa yuta alang sa mga tawo. 18Unya pagpili ug usa ka pangulo gikan sa matag tribo sa pagtabang kanila sa pagbahin sa yuta.” 19-28Mao kini ang mga ngalan sa mga gipangpili:

Pangulo TriboCaleb nga anak ni Jefune JudaShemuel nga anak ni Amihud SimeonElidad nga anak ni Kislon BenjaminBuki nga anak ni Jogli DanHaniel nga anak ni Efod Manase nga anak ni JoseKemuel nga anak ni Shiftan Efraim nga anak ni JoseElizafan nga anak ni Parnac ZebulunPaltiel nga anak ni Azan IsacarAhihud nga anak ni Shelomi AsherPedahel nga anak ni Amihud Naftali

29Sila ang gisugo sa Ginoo sa pagtabang ug bahin sa yuta sa Canaan ingon nga panulondon sa mga Israelinhon.