Numero 33 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 33:1-56

Ang mga Dapit nga Giagian sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto Padulong sa Moab

1Mao kini ang mga dapit nga giagian sa mga Israelinhon sa nakabiya na sila sa Ehipto. Mibiya sila nga naggrupo-grupo ang mga tribo ilalom sa pagpangulo ni Moises ug ni Aaron. 2Sumala sa sugo sa Ginoo, gilista ni Moises ang ngalan sa mga dapit diin sila manukad diha sa ilang paglakaw. 3Mibiya sila sa Rameses sa ika-15 nga adlaw sa unang bulan human sa Pista sa Paglabay sa Anghel. Mibiya silang maisogon samtang nanan-aw ang mga Ehiptohanon 4nga naglubong sa tanan nilang kamagulangang mga anak nga lalaki nga gipamatay sa Ginoo, kay gihukman sa Ginoo ang ilang mga dios.

5Gikan sa Rameses, nagkampo sila sa Sucot.

6Gikan sa Sucot, nagkampo sila sa Etam nga anaa daplin sa kamingawan.

7Gikan sa Etam, mibalik sila sa Pi Hahirot nga anaa sa sidlakan sa Baal Zefon, unya nagkampo sila duol sa Migdol.

8Gikan sa Pi Hahirot, mitabok sila sa dagat ug miadto sa kamingawan. Tulo ka adlaw silang naglakaw didto sa kamingawan sa Etam, ug unya nagkampo sa Mara. 9Gikan sa Mara, nagkampo sila sa Elim, diin may 12 ka tuboran sa tubig ug 70 ka mga palma.

10Gikan sa Elim, nagkampo sila sa daplin sa Pulang Dagat. 11Gikan sa Pulang Dagat, nagkampo sila sa kamingawan sa Sin.

12Gikan sa kamingawan sa Sin, nagkampo sila sa Dofka.

13Gikan sa Dofka, nagkampo sila sa Alush.

14Gikan sa Alush, nagkampo sila sa Refidim, diin walay mainom nga tubig ang mga tawo.

15Gikan sa Refidim, nagkampo sila sa kamingawan sa Sinai.

16Gikan sa kamingawan sa Sinai, nagkampo sila sa Kibrot Hataava.

17Gikan sa Kibrot Hataava, nagkampo sila sa Hazerot.

18Gikan sa Hazerot, nagkampo sila sa Ritma.

19Gikan sa Ritma, nagkampo sila sa Perez.

20Gikan sa Perez, nagkampo sila sa Libna.

21Gikan sa Libna, nagkampo sila sa Risa.

22Gikan sa Risa, nagkampo sila sa Kehelata.

23Gikan sa Kehelata, nagkampo sila sa Bukid sa Shefer.

24Gikan sa Bukid sa Shefer, nagkampo sila sa Harada.

25Gikan sa Harada, nagkampo sila sa Makhelot.

26Gikan sa Makhelot, nagkampo sila sa Tahat.

27Gikan sa Tahat, nagkampo sila sa Tera.

28Gikan sa Tera, nagkampo sila sa Mitca.

29Gikan sa Mitca, nagkampo sila sa Hashmona.

30Gikan sa Hashmona, nagkampo sila sa Moserot.

31Gikan sa Moserot, nagkampo sila sa Bene Jaakan.

32Gikan sa Bene Jaakan, nagkampo sila sa Hor Hagidad.

33Gikan sa Hor Hagidad, nagkampo sila sa Jotbata.

34Gikan sa Jotbata, nagkampo sila sa Abrona.

35Gikan sa Abrona, nagkampo sila Ezion Geber.

36Gikan sa Ezion Geber, nagkampo sila sa Kadesh, sa kamingawan sa Sin.

37Gikan sa Kadesh, nagkampo sila sa Bukid sa Hor, sa utlanan sa yuta sa Edom. 38-39Unya ang pari nga si Aaron mitungas sa Bukid sa Hor sumala sa mando sa Ginoo, ug namatay siya didto sa edad nga 123 ka tuig. Nahitabo kadto sa unang adlaw sa ikalima nga bulan sa ika-40 nga tuig sukad sa pagbiya sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto.

40Ang Canaanhon nga hari sa Arad, nga nagapuyo sa Negev nga sakop sa Canaan, nakabalita nga nagapadulong na ang mga katawhan sa Israel.33:40 Tan-awa ang 21:1-3.

41Niadtong higayona mibiya ang mga Israelinhon sa Bukid sa Hor ug nagkampo sa Zalmuna.

42Gikan sa Zalmuna, nagkampo sila sa Punon.

43Gikan sa Punon, nagkampo sila sa Obot.

44Gikan sa Obot, nagkampo sila sa Iye Abarim nga anaa sa utlanan sa Moab.

45Gikan sa Iye Abarim, nagkampo sila sa Dibon Gad.

46Gikan sa Dibon Gad, nagkampo sila sa Almon Diblataim.

47Gikan sa Almon Diblataim, nagkampo sila sa kabukiran sa Abarim duol sa Nebo.

48Gikan sa kabukiran sa Abarim, nagkampo sila sa kapatagan sa Moab daplin sa Jordan atbang sa Jerico. 49Nagkampo sila daplin sa Jordan gikan sa Bet Jeshimot hangtod sa Abel Shitim nga sakop pa gihapon sa kapatagan sa Moab. 50Ug samtang nagkampo sila didto sa kapatagan sa Moab, sa daplin sa Jordan atbang sa Jerico, miingon ang Ginoo kang Moises, 51“Ingna ang mga Israelinhon nga kon makatabok na sila sa Jordan ngadto sa Canaan, 52palayason nila ang tanang nanimuyo didto ug gub-on nila ang tanang kinulit ug hinulma nga mga rebulto, ug lumpagon nila ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit. 53Panag-iyaha ug puy-i ninyo ang maong yuta, kay gihatag ko kini kaninyo. 54Bahinon ninyo ang yuta pinaagi sa pagripa basi sa gidaghanon sa matag tribo. Ang tribo nga daghan ug sakop bahinan ug dako, ug ang tribo nga gamay ra ug sakop bahinan ug gamay. Kon unsay ilang mabunotan mao na ang ilang mahimong bahin. Niining paagiha mabahin ang yuta ngadto sa matag tribo.

55“Apan kon dili ninyo abugon ang mga namuyo didto, ang mabilin kanila mahimong babag alang kaninyo. Mahimo silang daw puling sa inyong mata ug mga tunok sa inyong kilid. Maghatag silag kasamok sa inyong pagpuyo. 56Ug buhaton ko diha kaninyo ang akong planong buhaton kanila.”