Ang Pulong Sa Dios

Numero 32:1-42

Ang mga Tribo sa Sidlakang bahin sa Jordan

(Deu. 3:12-22)

1Ang mga tribo ni Reuben ug Gad adunay daghan kaayong kahayopan. Busa pagkakita nila nga ang yuta sa Jazer ug Gilead maayo nga dapit alang sa mga hayop, 2nangadto sila kang Moises, Eleazar, ug sa mga pangulo sa katilingban sa Israel ug miingon, 3“Ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo, ug Beon— 4ang mga dapit nga gilaglag sa Ginoo pinaagi sa mga Israelinhon—maayo nga dapit alang sa mga kahayopan, ug daghan ang among kahayopan. 5Busa, kon nalipay kamo kanamo nga inyong mga alagad, ihatag na lang kanamo kini nga yuta ingon nga among bahin kaysa dad-on pa ninyo kami ngadto sa yuta sa tabok sa Suba sa Jordan.”

6Miingon si Moises sa mga tribo ni Gad ug ni Reuben, “Unsay inyong buot ipasabot, magpabilin lang kamo dinhi samtang ang inyong isigka-Israelinhon mangadto sa gira? 7Nganong kuhaan man ninyo sa kadasig ang mga Israelinhon sa pag-adto sa yuta nga gihatag sa Ginoo kanila? 8Mao usab kini ang gihimo sa inyong mga katigulangan sa dihang gipadala ko sila gikan sa Kadesh Barnea sa pagtan-aw sa yuta. 9Human sila makaadto sa Lugut sa Eshcol ug makakita sa yuta, gipabugnaw nila ang kadasig sa katawhan sa pag-adto sa yuta nga gihatag sa Ginoo kanila. 10Labihan ang kasuko sa Ginoo niadtong adlawa ug nanumpa siya: 11‘Tungod kay wala sila mosunod kanako sa kinasingkasing, walay bisan usa kanila nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas nga mibiya gikan sa Ehipto ang makakita sa yuta nga gisaad ko kang Abraham, Isaac, ug Jacob, 12gawas lang kang Caleb nga anak ni Jefune nga Keniznon ug kang Josue nga anak ni Nun, kay nagsunod sila kanako sa tibuok nilang kasingkasing.’ 13Nasuko gayod pag-ayo sa mga Israelinhon ang Ginoo. Busa gipahisalaag niya sila sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig, hangtod nga nangamatay kadtong tibuok henerasyon nga nagbuhat ug daotan sa iyang panan-aw.

14“Unya karon, kamong mga kaliwat sa mga makasasala, mao na usab ang mipuli sa inyong mga katigulangan ug gidugangan pa gayod ninyo ang kasuko sa Ginoo batok sa mga Israelinhon. 15Kon dili kamo magsunod sa Ginoo talikdan na usab niya kini nga katawhan dinhi sa kamingawan, ug kamoy mahimong hinungdan sa ilang kalaglagan.”

16Unya miduol sila kang Moises ug miingon, “Maghimo lang kami dinhi ug mga toril alang sa among kahayopan, ug magtukod ug mga lungsod alang sa among mga kababayen-an ug kabataan. 17Apan andam kami sa pagpanguna sa among isigka-Israelinhon sa pagpakiggira hangtod nga madala namo sila sa ilang dapit. Samtang nagpakiggira kami, ang among mga kababayen-an ug kabataan magpabilin sa pinarilan nga mga lungsod nga among tukoron, aron mahilikay sila sa mga lumulupyo niini nga dapit. 18Dili kami mamauli hangtod nga ang tanang mga Israelinhon makaangkon sa yuta nga ilang panulondon. 19Dili na kami buot moangkon pa ug yuta uban kanila sa tabok sa Jordan, kay ania na ang among panulondon dinhi sa sidlakang bahin sa Jordan.”

20Unya miingon si Moises kanila, “Kon desidido gayod kamo atubangan sa Ginoo nga mouban sa pagpakiggira, 21ug motabok ang inyong mga sundalo ngadto sa Jordan hangtod nga maabog sa Ginoo ang iyang mga kaaway, 22ug kon maangkon na sa hingpit ang yuta, nan, mahimo na kamong mobalik dinhi kay natuman na ninyo ang inyong obligasyon sa Ginoo ug sa inyong isigka-Israelinhon. Ug kini nga yuta mahimo nang inyo atubangan sa Ginoo.

23“Apan kon dili ninyo kini tumanon, makasala kamo sa Ginoo, ug sigurado gayod nga magbayad kamo sa inyong sala. 24Sige, pagtukod kamo ug mga lungsod alang sa inyong mga kababayen-an ug kabataan, ug paghimo kamo ug mga toril alang sa inyong mga kahayopan, apan kinahanglang tumanon gayod ninyo ang inyong gisaad.”

25Mitubag ang mga tribo ni Gad ug ni Reuben kang Moises, “Tumanon namo nga imong mga alagad ang gisulti sa Ginoo. 26Magpabilin dinhi sa Gilead ang among mga asawa, mga kabataan, ug mga kahayopan. 27Apan kami nga imong mga alagad nga makahimo sa pagpakiggira motabok sa Jordan ug makiggira sumala sa mando mo kanamo.”

28Busa mimando si Moises kang Eleazar nga pari, kang Josue nga anak ni Nun, ug sa mga pangulo sa mga tribo sa Israel. 29Miingon siya, “Kon desidido gayod atubangan sa Ginoo ang mga tribo ni Gad ug ni Reuben nga motabok sa Jordan sa pagpakiggira, ug kon mailog na ninyo ang maong yuta, ihatag kanila ang yuta sa Gilead aron ilang mapanag-iya. 30Apan kon dili sila motabok uban kaninyo, kinahanglan nga moangkon sila ug yuta didto uban kaninyo sa yuta sa Canaan.”

31Mitubag ang mga tribo ni Gad ug ni Reuben, “Tumanon namo nga imong mga alagad ang gisulti sa Ginoo. 32Desidido kami atubangan sa Ginoo nga motabok sa Jordan padulong sa Canaan sa pagpakiggira, apan ang among panulondon mao kining yuta sa sidlakang bahin sa Jordan.”

33Busa gihatag ni Moises sa mga tribo ni Gad, ni Reuben, ug sa katunga sa tribo ni Manase nga anak ni Jose ang gingharian ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon ug ang gingharian ni Og nga hari sa Basan—ang tibuok gayod niini nga yuta lakip ang mga lungsod ug mga teritoryo sa palibot niini.

34Gitukod sa tribo ni Gad ang Dibon, Atarot, Aroer, 35-36Atrot Shofan, Jazer, Jogbeha, Bet Nimra, ug Bet Haran. Gipalibotan nila kini ug mga paril. Naghimo usab sila ug mga toril alang sa ilang mga kahayopan. 37Ang tribo ni Reuben ang nagtukod sa Heshbon, Eleale, Kiriataim, 38Sibma, ug ang mga dapit nga gitawag kanhi ug Nebo ug Baal Meon. Giilisan nila ang mga ngalan sa mga lungsod nga ilang gitukod pag-usab.

39Ang mga kaliwat ni Makir nga anak ni Manase misulong sa Gilead ug giilog nila kini, ug gipang-abog nila ang mga Amorihanon nga nagapuyo didto. 40Busa gihatag ni Moises ang Gilead ngadto sa mga kaliwat ni Makir nga mga kaliwat usab ni Manase, ug didto na sila namuyo. 41Si Jair nga kaliwat usab ni Manase nakailog ug mga baryo sa Gilead ug ginganlan niya kinig “Mga Baryo ni Jair.” 42Nailog usab ni Noba ang Kenat ug ang mga baryo sa palibot niini, ug gitawag niya kinig “Noba” sunod sa iyang ngalan.