Numero 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 3:1-51

Ang mga Kaliwat ni Levi

1Mao kini ang sugilanon mahitungod sa mga kaliwat ni Aaron ug ni Moises sa panahon nga nakigsulti ang Ginoo kang Moises didto sa Bukid sa Sinai.

2-3Ang mga anak ni Aaron mao sila si Nadab (ang kamagulangan), Abihu, Eleazar, ug Itamar. Gidihogan ug giordinahan sila nga mag-alagad ingon nga mga pari. 4Apan si Nadab ug si Abihu namatay diha sa presensya sa Ginoo sa dihang migamit sila ug kalayo nga sukwahi sa ginagamit sa paghalad ngadto sa Ginoo didto sa kamingawan sa Sinai. Namatay sila nga walay mga anak, busa si Eleazar lang ug si Itamar ang nagaalagad ingon nga mga pari sa panahon ni Aaron nga ilang amahan.

5Miingon ang Ginoo kang Moises, 6“Ipatawag ang tribo ni Levi ug dad-a sila kang Aaron nga pari aron sa pagtabang kaniya. 7Mag-alagad sila kang Aaron ug sa katawhan sa Israel pinaagi sa pag-atiman sa mga buluhaton sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan. 8Sila usab ang mag-atiman sa tanang kagamitan sa Tolda, ug mag-alagad diha sa Tolda alang sa mga Israelinhon. 9Itugyan ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak ang mga kaliwat ni Levi ingon nga ilang mga katabang. 10Itugyan kang Aaron ug sa iyang mga anak ang katungdanan sa pagkapari. Si bisan kinsa nga dili kaliwat ni Levi nga maghimo sa buluhaton sa pari diha sa Tolda nga Simbahan, pagapatyon.”

11Miingon pa gayod ang Ginoo kang Moises, 12“Gipili ko ang mga kaliwat ni Levi puli sa mga kamagulangan nga mga lalaki sa Israel. Ang matag kaliwat ni Levi akoa, 13kay ang tanang kamagulangan nga lalaki sa Israel akoa. Sa dihang gipamatay ko ang tanang kamagulangan nga lalaki sa Ehipto, gilain ko na alang kanako ang tanang kamagulangan nga lalaki sa Israel, tawo man o mananap. Busa akoa sila. Ako mao ang Ginoo.”

14Miingon ang Ginoo kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai, 15“Ihapa ang mga kaliwat ni Levi nga nagpangidaron ug usa ka bulan pataas sumala sa ilang pamilya.” 16Busa giihap sila ni Moises sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

17Mao kini ang mga anak ni Levi: si Gershon, si Kohat, ug si Merari. 18Ang mga anak ni Gershon mao si Libni ug si Shimei. 19Ang mga anak ni Kohat mao sila si Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. 20Ang mga anak ni Merari mao si Mali ug si Mushi.

Sila ang mga kaliwat ni Levi sumala sa ilang kagikan ug pamilya.

21Ang mga kaliwat ni Gershon mao ang mga pamilya nga naggikan kang Libni ug kang Shimei. 22Ang gidaghanon sa ilang mga lalaki nga nagpangidaron ug usa ka bulan pataas mikabat ug 7,500. 23Magkampo sila sa likod sa Tolda nga Simbahan, dapit sa kasadpan. 24Ang ilang pangulo mao si Eliasaf nga anak ni Lael. 25Sila ang gitugyanan sa pag-atiman sa mga kagamitan sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan: ang mga tabon, ang kurtina sa pultahan sa Tolda, 26ang mga kurtina sa hawanan libot sa Tolda ug sa halaran, lakip ang kurtina sa pultahan sa hawanan ug ang mga higot niini. Sila ang responsable sa tanang buluhaton nga may kalabotan niini nga mga kagamitan.

27Ang mga kaliwat ni Kohat mao ang mga pamilya nga naggikan kanila ni Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. 28Ang gidaghanon sa ilang mga lalaki nga nagpangidaron ug usa ka bulan pataas mikabat ug 8,600.3:28 8,600: Sa ubang Griego nga teksto, 8,300. Gitugyan usab kanila ang pag-atiman sa mga kagamitan sa Tolda nga Tagboanan. 29Magkampo sila dapit sa habagatan sa Tolda nga Simbahan. 30Ug ang ilang pangulo mao si Elizafan nga anak ni Uziel. 31Sila ang gitugyanan sa pag-atiman sa Kahon sa Kasabotan, sa lamisa, sa butanganan sa suga, sa mga halaran, sa mga kagamitan nga ginagamit sa mga pari sa pag-alagad, ug sa kurtina. Sila ang responsable sa tanang buluhaton nga may kalabotan niini nga mga kagamitan. 32Ang labawng pangulo sa mga kaliwat ni Levi mao si Eleazar nga anak sa pari nga si Aaron. Siya ang gipili nga modumala sa gipangtugyanan sa pag-atiman niining balaan nga tolda.

33Ang mga kaliwat ni Merari mao ang mga pamilya nga naggikan kanila ni Mali ug kang Mushi. 34Ang gidaghanon sa ilang mga lalaki nga nagpangidaron ug usa ka bulan pataas mikabat ug 6,200. 35Ang ilang pangulo mao si Zuriel nga anak ni Abihail. Magkampo sila dapit sa amihan sa Tolda nga Simbahan. 36Sila ang gitugyanan sa pag-atiman sa mga tabla nga bongbong sa Tolda, sa mga babag, sa mga haligi, ug sa mga sukaranan niini. Sila ang responsable sa tanang mga buluhaton nga may kalabotan niini nga mga kagamitan. 37Sila usab ang gitugyanan sa pag-atiman sa mga haligi sa palibot sa hawanan ug sa mga sukaranan niini, sa mga ugsok, ug sa mga higot.

38Si Moises ug si Aaron uban sa iyang mga anak maoy magkampo atubangan sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, dapit sa sidlakan. Sila ang gitugyanan sa pagdumala sa mga buluhaton sa Tolda alang sa mga Israelinhon. Si bisan kinsa nga mohimo sa buluhaton sa pari diha sa Tolda nga dili kaliwat ni Levi, pagapatyon.

39Ang gidaghanon sa mga lalaki nga kaliwat ni Levi nga nagaedad ug usa ka bulan pataas mikabat ug 22,000, sumala sa ilang kagikan ug pamilya. Si Moises ug si Aaron ang nagaihap kanila, sumala sa gisugo sa Ginoo kanila.

40Miingon ang Ginoo kang Moises, “Ihapa ug ilista ang mga ngalan sa tanang kamagulangan nga lalaki sa mga Israelinhon nga nagaedad ug usa ka bulan pataas. 41Igahin ang mga kaliwat ni Levi alang kanako puli sa tanang kamagulangan nga lalaki sa mga Israelinhon. Igahin usab alang kanako ang mga kahayopan sa mga kaliwat ni Levi puli sa tanang kamagulangan nga kahayopan sa mga Israelinhon. Ako mao ang Ginoo.”

42-43Busa giihap ni Moises ang tanang kamagulangan nga lalaki sa mga Israelinhon nga nagpanuigon ug usa ka bulan pataas, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Ang ilang gidaghanon mikabat ug 22,273.

44-45Miingon pa gayod ang Ginoo kang Moises, “Igahin ang mga kaliwat ni Levi alang kanako puli sa tanang kamagulangan nga lalaki sa mga Israelinhon. Igahin usab alang kanako ang mga kahayopan sa mga kaliwat ni Levi puli sa kamagulangan nga mga kahayopan sa mga Israelinhon. Ang mga kaliwat ni Levi akoa. Ako mao ang Ginoo. 46Tungod kay misobra ug 273 ang gidaghanon sa mga kamagulangan nga lalaki sa mga Israelinhon kaysa sa mga kaliwat ni Levi, kinahanglan silang lukaton. 47Kolektahi ang kada usa kanila ug lima ka buok nga pilak basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari. 48Ihatag kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang pilak nga gilukat sa nanobra nga mga kamagulangan.”

49Busa gikolekta ni Moises ang salapi nga gilukat sa mga kamagulangan sa mga Israelinhon nga misobra sa gidaghanon sa mga kaliwat ni Levi. 50Ang iyang nakolekta 1,365 ka buok nga pilak, basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari. 51Gihatag niya kini kang Aaron ug sa mga anak nga lalaki niini sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.