Numero 28 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 28:1-31

Ang Inadlaw-adlaw nga mga Halad

(Exo. 29:38-46)

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ingna ang mga Israelinhon nga kinahanglan nga maghalad sila kanako ug mga halad pinaagi sa kalayo sa gitakda nga panahon. Kini nga mga halad maoy akong pagkaon, ug ang kahumot niini makapalipay kanako. Busa isulti kini ngadto sa mga Israelinhon: 3Mao kini ang mga halad pinaagi sa kalayo nga inyong ihalad sa Ginoo adlaw-adlaw: duha ka karnero nga nagaedad ug tagsa pa ka tuig ug walay depekto. 4Ang usa ka karnero ihalad sa buntag ug ang laing usa ihalad sa hapon.28:4 sa hapon sa nagasalop na sa adlaw. 5Lakipi kini ug halad sa pagpasidungog nga duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug usa ka litrong mantika nga gikan sa dinukdok nga olibo. 6Mao kini ang inadlaw-adlaw nga halad nga inyong sunogon, nga gisugo kaniadto kaninyo sa Ginoo didto sa Bukid sa Sinai. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 7Ang halad nga ilimnon nga iapil sa kada karnero, usa ka litrong bino, ug ibubo kini didto sa balaang dapit alang sa Ginoo. 8Mao gihapon ang inyong buhaton sa ikaduhang karnero nga inyong ihalad sa hapon. Lakipi gihapon ninyo kini ug halad isip pagpasidungog sa Ginoo ug halad nga ilimnon. Halad kini pinaagi sa kalayo, ug ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo.

Ang mga Halad sa Adlaw nga Igpapahulay

9“Sa Adlaw nga Igpapahulay, maghalad kamo ug duha ka karnero nga nagaedad ug tagsa ka tuig ug walay depekto. Lakipi kini ug halad nga ilimnon ug ang halad isip pagpasidungog nga upat ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika. 10Mao kini ang halad nga sinunog sa matag Adlaw nga Igpapahulay, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog apil ang halad nga ilimnon niini.

Ang Binulan nga Halad

11“Sa matag unang adlaw sa bulan, maghalad kamo ug halad nga sinunog alang sa Ginoo: duha ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug pito ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 12-13Apilan ninyo kini ug halad sa pagpasidungog nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika—unom ka kilo sa kada toriyong baka, upat ka kilo sa hamtong nga laking karnero, ug duha ka kilo sa matag batan-ong karnero. Mga halad kini nga sinunog, ug ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo. 14Ang kada toriyong baka lakipan ug halad nga ilimnon nga duha ka litrong bino. Ang hamtong nga laking karnero lakipan ug usa ug tunga ka litrong bino. Ug ang matag batan-ong karnero lakipan ug usa ka litrong bino. Mao kini ang binulan nga halad nga sinunog nga inyong pagahimuon sa matag sugod sa bulan sa tibuok tuig. 15Maghalad pa gayod kamo sa Ginoo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog apil ang halad nga ilimnon niini.

Ang Pista sa Paglabay sa Anghel

(Lev. 23:4-8)

16“Sauloga ninyo ang Pista sa Paglabay sa Anghel sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan. 17Pagkasunod nga adlaw magsugod ang pista. Ug sulod sa pito ka adlaw dili kamo mokaon ug pan nga may patubo. 18Sa unang adlaw sa pista magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo, ug ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa. 19Maghalad kamo sa Ginoo ug halad nga sinunog nga duha ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug pito ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad. Kining tanan kinahanglan walay depekto. 20Apilan ninyo kini ug halad sa pagpasidungog nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika—unom ka kilo sa matag toriyong baka, upat ka kilo sa hamtong nga laking karnero 21ug duha ka kilo sa matag batan-ong karnero. 22Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo aron maluwas kamo sa inyong mga sala. 23Ihalad ninyo kini dugang sa halad nga sinunog matag buntag. 24Sa mao gihapon nga mga paagi ihalad ninyo kini nga mga halad pinaagi sa kalayo ingon nga pagkaon sa Ginoo. Himuon ninyo kini kada adlaw sulod sa pito ka adlaw. Ang kahumot niini nga mga halad makapalipay sa Ginoo. Ihalad ninyo kini dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog ug sa halad nga ilimnon. 25Sa ikapito nga adlaw, magtigom na usab kamo sa pagsimba sa Ginoo. Ug ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa.

Ang mga Halad sa Panahon sa Pista sa Ting-ani

(Lev. 23:9-22)

26“Sa unang adlaw sa Pista sa Ting-ani, sa panahon nga maghalad kamo sa Ginoo ug bag-ong inani nga trigo, magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo ug ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa. 27Paghalad kamo ug halad nga sinunog: duha ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero ug pito ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad. Ang kahumot niini nga mga halad makapalipay sa Ginoo. 28Apilan ninyo kini ug halad sa pagpasidungog nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika—unom ka kilo sa matag toriyong baka, upat ka kilo sa hamtong nga laking karnero, 29ug duha ka kilo sa matag batan-ong karnero. 30Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding aron mahinloan kamo gikan sa inyong mga sala. 31Ihalad ninyo kini inubanan sa mga halad nga ilimnon, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog ug sa halad sa pagpasidungog. Kinahanglan nga ang mga mananap walay depekto.