Ang Pulong Sa Dios

Numero 27:1-23

Ang mga Anak nga Babaye ni Zelofehad

1Si Zelofehad may mga anak nga babaye nga sila si Mala, Noa, Hogla, Milca, ug Tirza. Kini si Zelofehad anak ni Hefer ug apo ni Gilead. Si Gilead anak ni Makir ug apo ni Manase. Si Manase anak ni Jose. 2Kini nga mga babaye miadto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan ug mibarog sa atubangan ni Moises, ni Eleazar, sa mga pangulo, ug sa tibuok katilingban sa Israel, ug miingon, 3“Namatay didto sa kamingawan ang among amahan nga walay anak nga lalaki. Namatay siya dili tungod kay sumusunod siya ni Kora nga nagrebelde sa Ginoo, kondili tungod sa iyang kaugalingon nga sala. 4Unsa man, wad-on na lang ba ang iyang ngalan sa panimalay sa Israel tungod kay wala siyay anak nga lalaki? Hatagi usab kami ug bahin sama sa nadawat sa among mga paryente.”

5Busa gisulti ni Moises sa Ginoo ang ilang gipangayo. 6Ug nagaingon ang Ginoo kang Moises, 7“Husto ang gisulti sa mga anak nga babaye ni Zelofehad. Kinahanglan nga hatagan mo sila ug yuta uban sa mga paryente sa ilang amahan. Ihatag kanila ang alang unta sa ilang amahan.

8“Ug ingna ang mga Israelinhon nga kon mamatay ang usa ka tawo nga walay anak nga lalaki, kinahanglan nga ihatag sa iyang anak nga babaye ang iyang panulondon. 9Kon wala siyay anak nga babaye, ihatag sa mga igsoon niya nga lalaki. 10Kon wala pa gayod siyay igsoong lalaki, ihatag ang iyang panulondon sa iyang mga uyoan sa amahan. 11Kon ang iyang amahan walay mga igsoong lalaki, ihatag ang iyang panulondon sa iyang pinakaduol nga paryente, ug ang maong paryente maoy makapanag-iya niini. Kinahanglang tumanon kini sa mga Israelinhon ingon nga usa ka lagda o tulumanon, sumala sa gisugo ko kanimo, Moises.”

Gipili si Josue sa Pagpuli kang Moises

(Deu. 31:1-8)

12Unya nagaingon ang Ginoo kang Moises, “Tungas sa bukid sa Abarim ug lantawa gikan didto ang yuta nga ihatag ko sa mga Israelinhon. 13Human mo kini makita, mamatay ka na sama sa imong igsoon nga si Aaron. 14Kay sa dihang nagrebelde ang katilingban sa Israel kanako didto sa tuboran sa kamingawan sa Zin, gilapas ninyo ni Aaron ang akong sugo sa dihang gipakita ninyo ang akong pagkabalaan ngadto sa katawhan.” (Kini nga tuboran mao ang Meriba Kadesh,27:14 Meriba Kadesh: o, Meriba sa Kadesh. sa kamingawan sa Zin.)

15Miingon si Moises sa Ginoo, 16Ginoo, Dios nga tinubdan sa kinabuhi sa tanang mga tawo, hinaut nga magpili ka ug usa ka tawong mangulo niining katawhan 17sa pagpakiggira, aron ang imong katilingban dili mahisama sa mga karnero nga walay magbalantay.”

18Busa miingon ang Ginoo kang Moises, “Ipatawag si Josue nga anak ni Nun, ang tawo nga gigamhan sa Espiritu, ug ipandong ang imong kamot sa iyang ulo. 19Pabaroga siya atubangan ni Eleazar nga pari ug sa tibuok katilingban, ug ipahibalo kanila nga gipili mo siya nga imong kapuli. 20Hatagi siya sa imong awtoridad aron motuman kaniya ang tibuok katilingban sa Israel. 21Mobarog siya sa atubangan ni Eleazar nga pari nga maoy magpakisayod sa Ginoo alang kaniya pinaagi sa Urim27:21 Urim: Butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios. kon unsa ang iyang hukom. Niining paagiha, magiyahan ni Eleazar si Josue ug ang tibuok katilingban sa Israel sa ilang pagabuhaton.”

22Busa gibuhat ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Gipatawag niya si Josue ug gipabarog atubangan ni Eleazar nga pari ug sa tibuok katilingban. 23Ug sumala sa gisugo sa Ginoo, gipandong ni Moises kang Josue ang iyang mga kamot ug gitugyanan si Josue sa buluhaton sa pagpangulo sa mga tawo.