Ang Pulong Sa Dios

Numero 26:1-65

Ang Ikaduhang Pagsensos

1Human sa katalagman, miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Eleazar nga anak sa pari nga si Aaron, 2“Esensus ninyo ang tibuok katilingban sa Israel basi sa ilang pamilya—tanan nga nagpangidaron ug 20 ka tuig pataas nga makahimo sa pagserbisyo isip sundalo sa Israel.” 3Busa nakigsulti si Eleazar nga pari ug si Moises sa mga Israelinhon didto sa kapatagan sa Moab sa daplin sa Suba sa Jordan atbang sa Jerico. 4Miingon sila, “Sensosa ang mga tawo nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.”

Mao kini ang mga Israelinhon nga migawas gikan sa Ehipto:

5Ang mga kaliwat ni Reuben, nga kamagulangang anak ni Jacob,26:5 Jacob: sa Hebreo, Israel. mao ang pamilya ni Hanoc, Palu, 6Hezron, ug Carmi. 7Mikabat ug 43,730 ang mga kaliwat ni Reuben.

8Ang anak ni Palu mao si Eliab, 9ug ang mga anak ni Eliab mao sila si Nemuel, Datan, ug Abiram. Kini si Datan ug si Abiram mao ang mga pangulo sa katilingban nga nakigkunsabo kang Kora sa pagrebelde batok sa Ginoo pinaagi sa pagsupak kang Moises ug kang Aaron. 10Apan gilamoy sila sa yuta uban kang Kora, kansang 250 ka mga sumusunod nangamatay pinaagi sa kalayo. Kining maong panghitabo nahimong pasidaan ngadto sa mga Israelinhon. 11Apan ang mga anak ni Kora wala maapil ug kamatay niining hitaboa.

12Ang mga kaliwat ni Simeon mao ang mga pamilya ni Nemuel, Jamin, Jakin, 13Zera, ug Saul. 14Mikabat ug 22,200 ang mga kaliwat ni Simeon.

15Ang mga kaliwat ni Gad mao ang mga pamilya nila ni Zefon, Hagi, Shuni, 16Ozni, Eri, 17Arod, ug Areli. 18Mikabat ug 40,500 ang mga kaliwat ni Gad.

19Si Juda dunay duha ka anak nga si Er ug Onan, nga namatay sa yuta sa Canaan. 20Apan may mga kaliwat gihapon si Juda nga mao ang mga pamilya nila ni Shela, Perez, ug Zera. 21Ang mga kaliwat ni Perez mao ang mga pamilya nga naggikan kanila ni Hezron ug ni Hamul. 22Mikabat ug 76,500 ang mga kaliwat ni Juda.

23Ang mga kaliwat ni Isacar mao ang mga pamilya nila ni Tola, Pua, 24Jashub, ug Shimron. 25Mikabat ug 64,300 ang mga kaliwat ni Isacar.

26Ang mga kaliwat ni Zebulun mao ang mga pamilya nila ni Sered, Elon, ug Jalel. 27Mikabat ug 60,500 ang mga kaliwat ni Zebulun.

28Ang mga kaliwat ni Jose naggikan sa duha niya ka anak nga si Manase ug Efraim. 29Ang mga kaliwat ni Manase mao ang mga pamilya nga naggikan kang Makir ug sa anak niining si Gilead. 30Ang mga anak ni Gilead mao sila si Iezer, 31Asriel, Helek, Shekem, 32Shemida, ug Hefer. 33Ang anak ni Hefer nga si Zelofehad walay anak nga lalaki, apan may mga anak siya nga babaye nga ang mga ngalan mao sila si Mala, Noa, Hogla, Milca, ug Tirza. 34Mikabat ug 52,700 ang mga kaliwat ni Manase.

35Ang mga kaliwat usab ni Efraim mao ang mga pamilya nila ni Shutela, Beker, Tahan, 36ug sa anak ni Shutela nga si Eran. 37Mikabat ug 32,500 ang mga kaliwat ni Efraim. Kini nga mga pamilya nga naggikan kang Manase ug Efraim mao ang mga kaliwat ni Jose.

38Ang mga kaliwat ni Benjamin mao ang mga pamilya nila ni Bela, Ashbel, Ahiram, 39Shufam, ug Hufam. 40Ang mga kaliwat ni Bela mao ang mga pamilya nila ni Ard ug Naaman. 41Mikabat ug 45,600 ang mga kaliwat ni Benjamin.

42Ang mga kaliwat ni Dan mao ang mga pamilya ni Shuham. 43Mikabat ug 64,400 ang mga kaliwat ni Dan.

44Ang mga kaliwat ni Asher mao ang mga pamilya nila ni Imna, Ishvi, ug Beria. 45Ang mga kaliwat ni Beria mao ang mga pamilya nila ni Heber ug Malkiel. 46(May anak nga babaye si Asher nga si Sera.) 47Mikabat ug 53,400 ang mga kaliwat ni Asher.

48Ang mga kaliwat ni Naftali mao ang mga pamilya nila ni Jazeel, Guni 49Jezer, ug Shilem. 50Mikabat ug 45,400 ang mga kaliwat ni Naftali.

51Ang gidaghanon sa tanang mga lalaki nga Israelinhon nga giihap mikabat ug 601,730.

52Unya miingon ang Ginoo kang Moises, 53“Bahina ang yuta ingon nga ilang panulondon basi sa gidaghanon sa kada tribo. 54Ang tribo nga daghan, bahini ug dako ug ang tribo nga gamay ra bahini ug gamay. 55Kinahanglan pinaagi sa pagripa ang pagbahin sa yuta subay sa tribo diin sila nasakop. 56Ang bahin nila mag-agad sa gidak-on sa ilang pamilya.”

57Ang mga kaliwat ni Levi mao ang mga pamilya nila ni Gershon, Kohat, ug Merari. 58Ug kanila naggikan ang mga pamilya nila ni Libni, Hebron, Mali, Mushi, ug Kora.

Si Kohat mao ang amahan ni Amram. 59Ug ang asawa ni Amram mao si Jokebed nga kaliwat usab ni Levi. Natawo si Jokebed sa Ehipto. Si Amram ug Jokebed mao ang mga ginikanan nila ni Aaron, Moises, ug Miriam. 60Si Aaron mao ang amahan nila ni Nadab, Abihu, Eleazar, ug Itamar. 61Apan namatay si Nadab ug si Abihu sa dihang migamit silag kalayo nga dili maoy ginagamit sa ilang paghalad sa Ginoo.

62Ang gidaghanon sa mga lalaking kaliwat ni Levi nga nagaedad ug usa ka bulan pataas mikabat ug 23,000. Wala sila iapil sa kinatibuk-an nga ihap sa gidaghanon sa mga Israelinhon kay wala man silay bahin sa yuta nga gipanunod sa mga Israelinhon.

63Mao kini ang mga Israelinhon nga naihap ni Moises ug ni Eleazar nga pari didto sa kapatagan sa Moab sa daplin sa Jordan atbang sa Jerico. 64Wala nay naapil gikan sa nahaunang pag-ihap nga gihimo ni Moises ug ni Aaron nga pari sa kamingawan sa Sinai, 65kay miingon ang Ginoo kanila kaniadto nga sigurado gayong mangamatay sila sa kamingawan. Ug walay usa nga nahibilin gawas kang Caleb nga anak ni Jefune, ug kang Josue nga anak ni Nun.