Numero 25 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 25:1-18

Nadani ang mga Israelinhon sa Pagsimba kang Baal

1Samtang nagkampo ang mga Israelinhon sa Shitim, ang mga lalaki nagsugod sa pagpakighilawas sa mga babayeng Moabihanon. 2Kining mga babayhana midapit kanila sa pag-apil paghalad ngadto sa ilang mga dios, ug mikaon sila sa mga halad ug misimba niini nga mga dios. 3Busa ang mga Israelinhon miapil sa pagsimba kang Baal sa Peor. Ug labihan gayod ang kasuko sa Ginoo kanila.

4Miingon ang Ginoo kang Moises, “Kuhaa ang tanang mga pangulo niini nga mga tawo. Pamatya sila sa akong presensya ug sa atubangan sa mga tawo, aron mahupay kining labihan ko nga kasuko sa Israel.” 5Busa miingon si Moises sa mga maghuhukom sa Israel, “Kinahanglang patyon ninyo ang mga tawo nga miapil sa pagsimba kang Baal sa Peor.”

6Unya may usa ka Israelinhon nga nagdala ug usa ka Midianhong babaye sa iyang pamilya. Nakita kini ni Moises ug sa tibuok katilingban sa Israel samtang nagtiyabaw sila didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 7Pagkakita niini ni Finehas nga anak ni Eleazar ug apo ni Aaron nga pari, mibiya siya sa katilingban ug nagkuha ug bangkaw. 8Gisunod niya ang tawo sa sulod sa tolda ug iyang gibangkaw kini ug ang babaye, ug natuhog silang duha. Human niini, naundang ang katalagman sa Israel, 9apan 24,000 ang nangamatay tungod sa katalagman.

10Miingon ang Ginoo kang Moises, 11“Gikuha ni Finehas nga anak ni Eleazar ug apo ni Aaron nga pari ang akong kasuko sa mga Israelinhon. Pinaagi sa iyang gihimo, gipakita niya ang iyang tinguha sa pagpanalipod sa akong dungog taliwala kanila. Busa wala ko sila hutda sa pagpamatay. 12Busa ingna siya nga mohimo ako ug kasabotan kaniya nga panalanginan ko siya. 13Ug niini nga kasabotan, siya ug ang iyang mga kaliwat magpabilin nga pari hangtod sa kahangtoran, kay gipakita niya ang iyang tinguha sa pagtahod kanako ug gihinloan niya ang mga Israelinhon gikan sa ilang mga sala.”

14Ang Israelinhon nga namatay uban niadtong babayeng Midianhon mao si Zimri nga anak ni Salu, nga pangulo sa usa ka pamilya sa kaliwat ni Simeon. 15Ug ang Midianhong babaye mao si Cozbi nga anak sa pangulo sa usa ka pamilya nga Midianhon nga si Zur.

16Miingon ang Ginoo kang Moises, 17“Isipa ninyong kaaway ang mga Midianhon. Pamatya ninyo sila, 18kay giisip usab nila kamong mga kaaway sa dihang gilingla nila kamo didto sa Peor, ug tungod usab kang Cozbi nga anak sa usa ka Midianhon nga pangulo. Kining babayhana namatay niadtong panahon nga miabot ang katalagman sa Peor.”