Numero 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 19:1-22

Ang Tubig nga Ginagamit sa Paghinlo

1Miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron, 2“Ania pay usa ka tulumanon nga buot kong inyong tumanon: Ingna ang mga Israelinhon nga dad-an kamo ug usa ka pula nga bayeng baka nga walay depekto ug wala pa sukad magamit sa pagdaro.19:2 wala pa sukad magamit sa pagdaro: sa literal, wala pa sukad mayugohi. 3Ihatag ninyo kini kang Eleazar nga pari, ug unya dad-on kini ngadto sa gawas sa kampo ug ihawon diha sa iyang atubangan. 4Unya magkuha si Eleazar ug dugo sa inihaw pinaagi sa iyang tudlo ug iwisik niya kini sa makapito ngadto sa atubangan sa Tolda nga Tagboanan. 5Ug samtang nagatan-aw si Eleazar, sunogon ang baka—ang panit, unod, dugo, ug ang tinai. 6Unya magkuha si Eleazar ug kahoyng sedro, usa ka pungpong nga tanom nga isopo, ug pula nga higot, ug iitsa kining tanan ngadto sa ginasunog nga baka. 7Pagkahuman niana kinahanglan nga labhan ni Eleazar ang iyang bisti ug maligo siya. Human niini makasulod na si Eleazar sa kampo, apan isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 8Ang tawo nga nagsunog sa baka kinahanglan nga manglaba usab sa iyang bisti ug maligo ug isipon usab siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

9“Ang tawo nga ginaisip nga hinlo maoy magkuha sa abo sa baka, ug ibutang niya kini didto sa usa ka dapit nga ginaisip nga hinlo, sa gawas sa kampo. Tipigan kini didto aron gamiton sa katilingban sa Israel nga pangsagol sa tubig nga ginagamit sa pagpanghinlo. Buhaton kini nga seremonya aron sa pagwagtang sa sala. 10Ang tawo nga nagkuha sa abo sa baka kinahanglan usab nga manglaba sa iyang bisti, ug isipon usab siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Kini nga tulumanon kinahanglan tumanon hangtod sa kahangtoran sa mga Israelinhon ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila.”

11“Si bisan kinsa nga makahikap ug patay isipon nga hugaw sulod sa pito ka adlaw. 12Kinahanglan nga sa ikatulo ug ikapito ka adlaw, hinloan niya ang iyang kaugalingon sa tubig nga ginagamit sa pagpanghinlo, unya maisip na siyang hinlo. Apan kon dili siya manghinlo sa ikatulo ug ikapito ka adlaw, dili siya isipon nga hinlo. 13Si bisan kinsa nga makahikap ug patay ug dili manghinlo, nagapasipala sa Tolda sa Ginoo. Kinahanglan nga kanang tawhana dili isipon nga sakop ninyo. Ug tungod kay wala siya mawisiki sa tubig nga ginagamit sa pagpanghinlo, magpabilin siyang hugaw.

14“Mao kini ang patakaran nga sundon kon may tawo nga mamatay sulod sa usa ka tolda: Si bisan kinsa nga mosulod sa tolda nga may namatay o kaha anaa nang daan sulod sa tolda panahon sa pagkamatay, isipon nga hugaw sulod sa pito ka adlaw. 15Isipon usab nga hugaw ang bisan unsang sudlanan nga walay taklob nga anaa sulod sa tolda.

16“Isipon usab nga hugaw sulod sa pito ka adlaw si bisan kinsa nga atua sa gawas sa kampo nga nakahikap ug tawo nga namatay pinaagi sa espada o kaha namatay sa natural nga kamatayon. Mao usab ang tawo nga nakahikap ug bukog sa patayng tawo o sa usa ka lubnganan.

17“Aron makuha ang pagkahugaw, kinahanglan magkuha sila niadtong abo sa baka nga gihalad alang sa paghinlo. Isulod nila kini sa usa ka sudlanan ug butangan ug tubig. 18Unya ang usa ka tawo nga ginaisip nga hinlo magkuha ug usa ka pungpong sa tanom nga isopo ug ituslob niya kini niadtong tubig ug iwisik ngadto sa tolda ug sa tanang kagamitan niini, ug sa mga tawo nga atua sa tolda. Wisikan usab ang tawo nga nakahikap ug bukog sa patayng tawo, lubnganan, o kaha tawo nga namatay pinaagi sa espada o sa natural lang nga kamatayon. 19Sa ikatulo ug ikapito ka adlaw, wisikan sa tawong giisip nga hinlo ang tawong giisip nga hugaw. Ug sa ikapito ka adlaw, ang tawo nga gihinloan kinahanglang labhan niya ang iyang bisti ug maligo, ug nianang gabhiona isipon na siyang hinlo. 20Apan kon ang tawo nga hugaw dili manghinlo, kinahanglan dili siya isipon nga inyong sakop kay gipasipalahan niya ang Tolda sa Ginoo. Ug tungod kay wala siya mawisiki sa tubig nga ginagamit sa pagpanghinlo, hugaw pa gihapon siya. 21Kini nga tulumanon kinahanglan tumanon nila hangtod sa kahangtoran.

“Ang tawo nga nagwisik sa tubig nga ginagamit sa pagpanghinlo kinahanglan usab nga manglaba sa iyang bisti. Isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw ang si bisan kinsa nga nakahikap sa tubig nga ginagamit sa pagpanghinlo. 22Ang bisan unsa nga mahikapan sa tawong hugaw mahimong hugaw, ug ang si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw usab hangtod sa pagsalop sa adlaw.”