Ang Pulong Sa Dios

Numero 15:1-41

Ang mga Tulumanon bahin sa mga Halad

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon: “Kon atua na kamo sa yuta nga ihatag ko kaninyo nga inyong pagapuy-an, 3paghalad kamo kanako ug mga halad gikan sa inyong mga kahayopan. Paghalad kamo ug mga halad nga sinunog, mga halad sa pagtuman sa usa ka panaad, mga halad nga kinabubut-on, o mga halad sa panahon sa mga pista. Ang kahumot niini nga mga halad pinaagi sa kalayo15:3 halad pinaagi sa kalayo: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi dili klaro ang kahulogan. Apan makita sa Biblia nga ginagamit kini nga pulong alang sa nagkalain-lain nga klase sa mga halad. Ginatawag usab kini nga “pagkaon sa Dios” sa Lev. 21:6, 21; Num. 28:2. Mao kana nga gi-translate kini sa uban nga “halad nga pagkaon.” makapalipay kanako. 4-5Ang maghalad ug batan-ong karnero ingon nga halad nga sinunog alang kanako maghalad usab ug halad sa pagpasidungog. Kini nga halad sa pagpasidungog kinahanglan duha ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug usa ka litrong mantika. Ug paubanan kini ug halad nga ilimnon nga usa ka litrong bino. 6Kon hamtong nga laking karnero ang ihalad, paubanan kini ug halad sa pagpasidungog kanako nga upat ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug usa ug tunga sa litrong mantika. 7Ug paubanan kini ug halad nga ilimnon nga usa ug tunga sa litrong bino. Ang kahumot niini nga halad makapalipay kanako.

8“Kon maghalad kamo ug toriyong baka isip halad nga sinunog o halad sa pagtuman sa usa ka panaad, o halad alang sa maayong relasyon, 9kinahanglan maghalad usab ug halad sa pagpasidungog kanako: unom ka kilo nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug duha ka litrong mantika. 10Paubanan pa gayod kini ug halad nga ilimnon nga duha ka litrong bino. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay kanako. 11Mao kini ang inyong himuon kon maghalad kamo ug usa ka toriyong baka o hamtong nga laking karnero o batan-ong karnero o kanding. 12Buhata kini alang sa matag usa ka mananap bisag pila pa ka buok ang inyong ihalad.

13“Ang tanang mga Israelinhon nga maghalad ug mga halad pinaagi sa kalayo ingon nga humot nga halad nga makapalipay kanako kinahanglan mosunod nianang mga tulumanon. 14Kon ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo, permanente man o dili, gustong mohalad ug halad pinaagi sa kalayo ingon nga humot nga halad nga makapalipay kanako, kinahanglan mosunod usab nianang mga tulumanon. 15Kamong mga Israelinhon ug ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo managsama ra atubangan sa Ginoo ug parehas ra nga kasugoan ang tumanon ninyo. Kini nga mga tulumanon kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. 16Oo, parehas ra nga mga kasugoan ug mga tulumanon ang tumanon ninyo ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo.”

17Gisugo pa gayod sa Ginoo si Moises 18nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon: “Kon atua na kamo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, 19ug sa dihang makakaon na kamo sa abot niini, kinahanglan maggahin kamo gikan niini aron ihalad kanako. 20Paghalad kamo ug pan gikan sa una ninyong minasa nga harina, ug ihatag kini ingon nga inyong halad gikan sa giokanan. 21Maghatag kamo kanako niining maong halad hangtod sa umaabot nga mga henerasyon.

22-23“Apan pananglit wala tuyoa nga nakalapas kamo niining mga sugo nga gihatag ko kang Moises, ug wala usab tuyoa nga nakalapas ang inyong umaabot nga mga kaliwat, 24ug wala masayod niini ang katilingban, ang tibuok katilingban maghalad ug usa ka toriyong baka isip halad nga sinunog. Halad kini nga ang kahumot makapalipay kanako. Paubani usab ninyo kini sa mga gikinahanglang halad nga sama sa halad sa pagpasidungog, halad nga ilimnon, ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo. 25Unya mag-ampo ang pari aron mahinloan ang tibuok katilingban gikan sa ilang sala. Ug pasayloon ko sila kay dili man kadto tinuyo, ug nagdala usab sila ug halad nga sinunog ug halad sa paghinlo. 26Oo, pasayloon ko ang tibuok katilingban sa Israel, apil ang mga langyaw nga nagapuyo uban kanila, kay ang tanan nadalahig sa maong sala nga dili tinuyo.

27“Apan kon usa lang ka tawo ang nakasala nga wala tuyoa, magdala siya ug usa ka bayeng kanding nga usa ka tuig ang edad alang sa halad sa paghinlo. 28Ug mag-ampo ang pari sa akong presensya aron mahinloan siya gikan sa iyang sala nga dili tinuyo, ug unya pasayloon ko siya. 29Usa lang ang tulumanon alang niadtong nakasala nga wala tuyoa, Israelinhon man siya o langyaw nga nagapuyo uban kaninyo.

30“Apan si bisan kinsa nga nagapakasala nga tinuyo, Israelinhon man siya o dili, nagapasipala kanako. Kinahanglang dili na siya isipon nga inyong sakop, 31tungod kay gisalikway niya ang akong pulong ug gilapas niya ang akong sugo. Ayaw gayod ninyo siya ilha nga inyong sakop. Manubag siya sa iyang sala.”

Ang Silot sa Dili Pagtuman sa Adlaw nga Igpapahulay

32Samtang didto sa kamingawan ang mga Israelinhon, may nakita silang tawo nga nangahoy sa Adlaw nga Igpapahulay. 33Gidala sa mga nakakita ang maong tawo ngadto kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katilingban. 34Gipriso nila siya, kay wala pa sila makasiguro kon unsay angay nilang himuon kaniya. 35Unya miingon ang Ginoo kang Moises, “Kinahanglan nga patyon ang maong tawo! Batohon siya sa tibuok katilingban didto sa gawas sa kampo.” 36Busa gidala siya sa mga tawo sa gawas sa kampo ug gibato hangtod nga namatay, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

37Gisugo sa Ginoo si Moises 38nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon: “Taori ninyo ug mga gaway-gaway ang sidsid sa inyong mga bisti ug butangi ninyo kini ug higot nga asul. Kinahanglan nga sundon ninyo kini hangtod sa kahangtoran. 39Kini nga mga gaway-gaway mopahinumdom kaninyo sa tanan kong mga kasugoan aron tumanon ninyo kini ug dili ang inyo lang gusto ang inyong himuon. 40Pinaagi niining mga gaway-gaway hinumdoman ninyo ang pagtuman sa akong kasugoan, ug igahin ninyo ang inyong kaugalingon alang kanako. 41Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Dios. Oo, ako ang Ginoo nga inyong Dios.”