Ang Pulong Sa Dios

Numero 13:1-33

Ang mga Espiya

(Deu. 1:19-33)

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Pagpadala ug mga tawo sa pagpangispiya sa Canaan—ang yuta nga ihatag ko kaninyong mga Israelinhon. Ang imong ipadala mga pangulo gikan sa kada tribo sa Israel.” 3Gituman ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Gipaadto niya sa Canaan ang mga pangulo sa mga Israelinhon gikan sa kamingawan sa Paran. 4-15Mao kini ang mga ngalan sa mga pangulo ug ang tribo nga ilang kagikan:

Pangulo TriboShamua anak ni Zacur ReubenShafat anak ni Hori SimeonCaleb anak ni Jefune JudaIgal anak ni Jose IsacarHosea anak ni Nun EfraimPalti anak ni Rafu BenjaminGadiel anak ni Sodi ZebulunGadi anak ni Susi Manase nga anak ni JoseAmiel anak ni Gemali DanSetur anak ni Micael AsherNabi anak ni Vofsi NaftaliGeuel anak ni Maki Gad

16Sila ang mga tawo nga gipadala ni Moises sa pagpangispiya sa Canaan. (Giilisan ni Moises ang ngalan ni Hosea nga anak ni Nun ug Josue.)

17Gipadala sila ni Moises aron sa pagpangispiya sa Canaan uban sa pag-ingon kanila, “Panglakaw kamo paamihan ug adto sa Negev,13:17 Negev: Ang kayutaan sa habagatan sa Canaan. ngadto sa kabukiran. 18Susiha ninyo kon unsang matanga kini sa yuta, ug kon ang mga tawo didto kusgan ba o luya, o daghan ba sila o gamay ra. 19Tan-awa ninyo kon unsang matanga sa yuta ang ilang ginapuy-an—maayo ba o dili. Tan-awa ninyo kon ang ilang mga lungsod napalibotan ba ug paril o wala. 20Tan-awa ninyo kon tambok ba ang ilang yuta o dili, ug kon may kakahoyan ba o wala. Ug paningkamoti gayod ninyo nga makadala ug mga prutas sa inyong pagbalik.” (Panahon kadto sa tinghinog sa unang bunga sa ubas.)

21Busa nanglakaw sila ug gisusi nila ang yuta gikan sa kamingawan sa Zin hangtod sa Rehob duol sa Lebo Hamat. 22Nagsugod sila sa Negev hangtod nga nakaabot sila sa Hebron, diin nagapuyo sila si Ahiman, Sheshai, ug Talmai, nga mga kaliwat ni Anak. (Kining Hebron gitukod pito ka tuig una pa matukod ang Zoan sa Ehipto.) 23Pag-abot nila sa Lugut sa Eshcol, nagputol silag usa ka pungpong sa ubas ug gidayongan kini ug duha ka tawo tungod sa kabug-at niini. Nagdala usab silag mga prutas nga pomegranata ug igos. 24Kadto nga dapit gitawag nga Lugut sa Eshcol13:24 Eshcol: Ang buot ipasabot, pungpong. tungod sa pungpong sa ubas nga giputol sa mga Israelinhon.

25Human sa 40 ka adlaw nga pagpangispiya sa yuta, mibalik sila 26kang Moises, Aaron, ug sa tibuok katilingban sa Israel didto sa Kadesh, sa kamingawan sa Paran. Gisulti nila sa tibuok katilingban ang ilang nakita, ug gipakita nila ang ilang dala nga mga prutas. 27Miingon sila kang Moises, “Nangadto kami sa dapit nga gipaadtoan mo kanamo, ug maayo kini ug mabungahon nga yuta.13:27 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. Ania ang mga prutas. 28Apan gamhanan ang mga tawo nga nagapuyo didto, ug labihan kadagko ang ilang mga lungsod ug napalibotan kini ug mga paril. Nakita pa gani namo ang mga kaliwat ni Anak. 29Ang mga Amalekanhon nagapuyo sa Negev; ang mga Hitihanon, mga Jebusihanon, ug ang mga Amorihanon nagapuyo sa bukid; ug ang mga Canaanhon nagapuyo duol sa dagat ug sa daplin sa Suba sa Jordan.”

30Gipahilom ni Caleb ang mga tawo atubangan ni Moises, ug miingon siya, “Manglakaw kita karon dayon ug ilogon nato ang yuta, kay sigurado gayod nga mailog nato kini.”

31Apan miingon ang mga tawo nga kauban ni Caleb sa pagpangispiya, “Dili nato makaya ang pagsulong kanila kay mas kusgan sila kay kanato.” 32Ug mihatag sila ngadto sa mga Israelinhon ug dili maayo nga balita bahin sa yuta nga ilang gisusi. Mao kini ang ilang gisulti, “Ang yuta nga among gisusi dili maayo,13:32 dili maayo: sa literal, nagakaon. gani nagakamatay ang mga nagapuyo didto, ug dugang pa niana, ang mga tawo nga nakita namo didto hilabihan katag-as. 33May nakita pa gani kaming mga higante,13:33 higante: sa Hebreo, Nefilim. Tan-awa ang Gen. 6:1-4. nga mga kaliwat ni Anak. Daw mga apan-apan lang ang among panan-aw sa among kaugalingon kon ikompara kanila, ug mao usab kana ang ilang panan-aw kanamo.”