Ang Pulong Sa Dios

Numero 12:1-16

Ang Reklamo ni Miriam ug ni Aaron

1Sa didto na sila sa Hazerot, gisaway ni Miriam ug ni Aaron si Moises tungod kay nangasawa siya ug usa ka taga-Etiopia.12:1 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush. 2Miingon sila, “Pinaagi lang ba kang Moises makigsulti ang Ginoo? Dili ba nakigsulti man usab siya pinaagi kanato?” Apan nadunggan kini sa Ginoo.

3(Si Moises mapainubsanon kaayo labaw kaysa tanang mga tawo sa kalibotan.)

4Busa nakigsulti dayon ang Ginoo kang Moises, Aaron, ug Miriam. Miingon siya kanila, “Pangadto kamong tulo sa Tolda nga Tagboanan.” Busa nanggawas sila ug nangadto sa Tolda. 5Unya mikunsad ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi ug mitindog sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan ug gitawag si Aaron ug si Miriam. Pagduol sa duha, 6miingon ang Ginoo, “Pamati kamo! Kon may propeta ako diha kaninyo, makigsulti ako kaniya pinaagi sa panan-awon ug damgo. 7Apan dili sa ingon niana nga paagi ako makigsulti sa akong alagad nga si Moises, nga gisaligan ko sa akong katawhan. 8Makigsulti ako kaniya nga mag-atubangay, klaro, ug dili pinaagi sa mga sambingay. Daw sama lang nga nakita niya ako. Apan nganong wala gayod kamo mahadlok mosulti ug daotan batok sa akong alagad nga si Moises?”

9Nasuko pag-ayo ang Ginoo kanila, ug mibiya siya. 10Sa dihang mibiya na ang panganod ibabaw sa Tolda, gitakboyan dayon si Miriam ug ngilngig nga sakit sa panit,12:10 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. ug nagputi gayod ang iyang panit. Pagkakita ni Aaron niini, 11miingon siya kang Moises, “Sir, ayaw kami paantosa tungod sa kabuang nga sala nga among nahimo. 12Ayaw itugot nga mahisama si Miriam sa usa ka patayng bata nga gihimugso diin ang katunga sa lawas niini nadugta na.”

13Busa nagpakilooy si Moises sa Ginoo, “Dios ko, nagahangyo ako kanimo nga ayohon mo si Miriam!” 14Mitubag ang Ginoo kang Moises, “Kon luwaan siya sa iyang amahan sa dagway, dili ba antuson niya ang kaulaw sulod sa pito ka adlaw? Busa pagawasa siya sa kampo sulod sa pito ka adlaw, ug pagkahuman mahimo na siyang mobalik.”

15Busa gipagawas si Miriam sa kampo sulod sa pito ka adlaw. Ug ang mga tawo wala mopadayon sa ilang paglakaw hangtod nga wala pa si Miriam mahibalik sa kampo. 16Human niadto, mibiya sila sa Hazerot ug nagkampo sa kamingawan sa Paran.