Numero 10 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 10:1-36

Ang mga Trumpeta nga Plata

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Pagpahimo ug duha ka trumpeta nga pilak ug gamita kini sa pagtigom sa mga tawo ug sa pagpaandam kanila sa pagpanglakaw. 3Kon patingogon ug dungan kining duha ka trumpeta, magtigom ang tibuok katilingban diha sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 4Kon usa lang ang patingogon, ang mga pangulo lang sa kada tribo ang magtigom diha sa imong atubangan. 5Kon patingogon na ang trumpeta sa pagpaandam sa mga tawo sa pagpanglakaw, ang mga tribo sa sidlakan dapit sa Tolda mao ang una nga manglakaw. 6Kon patingogon ang trumpeta sa ikaduha nga higayon, ang tribo na pod sa habagatan dapit sa Tolda ang manglakaw. Ang pagpatingog niini mao ang timailhan sa ilang pagpanglakaw. 7Apan lahi ang pagpatingog sa trumpeta kon tigomon mo ang mga tawo.

8“Ang mga kaliwat lang ni Aaron nga mga pari ang mopatingog sa mga trumpeta. Kini nga tulumanon kinahanglan tumanon ninyo ug sa inyong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran.

9“Kon atua na kamo sa inyong yuta, unya makig-away kamo batok sa kaaway nga mopaantos kaninyo, patingoga ninyo ang mga trumpeta aron ako, ang Ginoo nga inyong Dios, mahinumdom kaninyo ug moluwas kaninyo gikan sa inyong mga kaaway. 10Ug sa panahon sa inyong pagmaya—sa inyong pagsaulog sa mga pista, lakip na ang Pista sa Pagsugod sa Bulan—patingogon usab ninyo ang mga trumpeta kon maghalad kamo sa mga halad nga sinunog ug halad alang sa maayong relasyon. Kini nga mga trumpeta ang magpahinumdom kanako nga inyong Dios sa akong kasabotan uban kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.”

Ang Pagbiya sa mga Israelinhon gikan sa Sinai

11Sa ika-20 nga adlaw sa ikaduhang bulan, sa ikaduhang tuig gikan sa paggawas sa mga Israelinhon sa Ehipto, mipaibabaw ang panganod sa Tolda nga Simbahan. 12Unya nanglakaw ang mga Israelinhon gikan sa kamingawan sa Sinai hangtod mipundo ang panganod didto sa kamingawan sa Paran. 13Mao kini ang unang higayon nga nanglakaw sila sumala sa sugo sa Ginoo pinaagi kang Moises. 14Ang nagauna sa pagpanglakaw, dala ang ilang bandera, mao ang grupo nga gipangulohan sa tribo ni Juda. Ang ilang pangulo mao si Nashon nga anak ni Aminadab. 15Ang tribo ni Isacar gipangulohan ni Netanel nga anak ni Zuar, 16ug ang tribo ni Zebulun gipangulohan ni Eliab nga anak ni Helon.

17Human nahipos ang Tolda nga Simbahan, gipas-an kini sa mga kaliwat ni Gershon ug sa mga kaliwat ni Merari, ug misunod sila sa pagpanglakaw.

18Ang sunod nga nanglakaw, dala ang ilang bandera, mao ang grupo nga gipangulohan sa tribo ni Reuben. Ang ilang pangulo mao si Elizur nga anak ni Shedeur. 19Ang tribo ni Simeon gipangulohan ni Shelumiel nga anak ni Zurishadai, 20ug ang tribo ni Gad gipangulohan ni Eliasaf nga anak ni Deuel.

21Ang sunod nga nanglakaw mao ang mga kaliwat ni Kohat nga nagdala sa balaan nga mga kagamitan sa Tolda nga Simbahan. Kinahanglang naplastar na ang Tolda sa wala pa sila moabot sa sunod nga lugar nga ilang kampohan.

22Ang sunod nga nanglakaw, dala ang ilang bandera, mao ang grupo nga gipangulohan sa tribo ni Efraim. Ang ilang pangulo mao si Elishama nga anak ni Amihud. 23Ang tribo ni Manase gipangulohan ni Gamaliel nga anak ni Pedazur, 24ug ang tribo ni Benjamin gipangulohan ni Abidan nga anak ni Gideoni.

25Ang kataposan nga nanglakaw, dala ang ilang bandera, mao ang grupo nga gipangunahan sa tribo ni Dan. Sila ang nahimong guwardya sa luyo alang sa tanang mga grupo. Ang ilang pangulo mao si Ahiezer nga anak ni Amishadai. 26Ang tribo ni Asher gipangulohan ni Pagiel nga anak ni Ocran, 27ug ang tribo ni Naftali gipangulohan ni Ahira nga anak ni Enan.

28Mao kini ang pagkahan-ay sa mga grupo sa mga tribo sa Israel sa ilang pagpanglakaw.

29Unya, miingon si Moises kang Hobab nga iyang bayaw nga anak ni Reuel nga Midianhon, “Moadto na kami sa dapit nga giingon sa Ginoo nga ihatag niya kanamo. Busa uban kanamo ug dili ka namo pasagdan, kay misaad ang Ginoo nga panalanginan niya ang Israel.” 30Apan mitubag si Hobab, “Dili ko. Mobalik ako sa dapit sa akong mga katagilungsod.” 31Miingon si Moises, “Kon mahimo ayaw kami biyai. Ikaw ang among giya. Ikaw ang nakahibalo kon asa ang maayo nga dapit sa kamingawan nga angay namong kampohan. 32Kon mouban ka kanamo bahinan ka namo sa tanang kaayohan nga ihatag sa Ginoo kanamo.”

33Busa namiya sila sa bukid sa Ginoo ug nanglakaw ug tulo ka adlaw. Nagauna kanunay kanila ang sudlanan sa Kasabotan sa pagpangita ug dapit nga ilang kapahulayan. 34Kon adlaw, ang panganod sa Ginoo anaa sa ilang tungod kon manglakaw sila. 35Matag higayon nga dalhon na ang sudlanan sa Kasabotan moingon si Moises, “Sige na, Ginoo, ipatibulaag na ang imong mga kaaway. Hinaut nga mangikyas sila.” 36Sa matag higayon nga ibutang ang sudlanan sa Kasabotan, moingon si Moises, “Balik, Ginoo, sa liboan ka mga katawhan sa Israel.”