Nehemias 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 8:1-18

Gibasa ni Ezra ang Kasugoan

Pag-abot sa ikapitong bulan sa pagpuyo sa mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, 1nagtigom silang tanan nga may panaghiusa didto sa Jerusalem, sa plasa atubangan sa pultahan nga gitawag ug Tubig. Giingnan nila si Ezra nga magtutudlo sa Kasugoan nga kuhaon niya ug basahon ang Libro sa Kasugoan ni Moises nga gipatuman sa Ginoo sa mga Israelinhon.

2-3Busa niadtong adlawa, ang unang adlaw sa ikapitong bulan, gidala ni Ezra nga pari ang Kasugoan sa atubangan sa mga tawo—mga lalaki, mga babaye, ug mga kabataan nga makasabot na. Gibasa niya kinig kusog ngadto kanila gikan sa sayong kabuntagon hangtod sa pagkaudto, didto sa plasa atubangan sa pultahan nga gitawag ug Tubig. Ang tanang mga tawo namati gayod ug maayo sa nahisulat sa Libro sa Kasugoan. 4Nagtindog si Ezra nga magtutudlo sa Kasugoan sa taas nga entablado nga kahoy nga gihimo alang niadto nga okasyon. Sa iyang tuo nagtindog sila si Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, ug Maasea. Ug sa iyang wala nagtindog sila si Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacarias, ug Meshulam.

5Makita si Ezra sa tanan tungod kay taas ang iyang gitindogan. Ug sa dihang giablihan niya ang libro, mitindog ang tanang mga tawo. 6Gidayeg ni Ezra ang Ginoo, ang Gamhanang Dios, ug mitubag ang mga tawo, “Amen! Amen!8:6 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” samtang ginabayaw nila ang ilang mga kamot. Unya mihapa sila ug misimba sa Ginoo.

7Samtang nagtindog ang mga tawo, gipasabot kanila ang Kasugoan. Ang nagpasabot kanila mao ang mga Levita nga sila si Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, ug Pelaya. 8Gibasa nila ang Libro sa Kasugoan sa Dios ug gipasabot ang kahulogan niini,8:8 gipasabot ang kahulogan niini: Tingali apil na dinhi ang paghubad sa Kasugoan, nga nasulat sa Hebreo, ngadto sa pinulongan nga Aramico nga mao nay gigamit sa mga Judio sukad nga didto sila sa Babilonia. aron masabtan sa mga tawo.

9Samtang namati ang mga tawo sa giingon sa Kasugoan, nanghilak sila. Busa si Nehemias nga gobernador, si Ezra nga pari ug magtutudlo sa Kasugoan, ug ang mga Levita nga nagpasabot kanila sa Kasugoan miingon, “Kining adlawa balaan alang sa Ginoo nga inyong Dios, busa ayaw kamo panghilak.” 10Miingon pa gayod si Nehemias, “Lakaw, kaon kamo sa lamiang mga pagkaon, ug inom sa tam-is nga mga ilimnon. Hatagi ninyo ang mga walay pagkaon kay kining adlawa balaan alang sa Ginoo. Ug ayaw kamo pagsubo kay ang kalipay nga ginahatag sa Ginoo makapalig-on kaninyo.” 11Miingon usab ang mga Levita, “Panghilom kamo! Ayaw kamo pagsubo kay balaan kining adlawa!” 12Busa nanglakaw ang tanang mga tawo aron mangaon ug manginom ug manghatag ug pagkaon ngadto sa uban. Nagsaulog sila nga may dakong kalipay tungod kay nasabtan nila ang mga mensahe sa Dios nga gibasa kanila.

Ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag

13Sa ikaduhang adlaw niadtong bulana, nagtigom didto kang Ezra ang mga pangulo sa mga pamilya, ang mga pari, ug mga Levita aron tun-an pag-ayo ang Kasugoan. 14Nakita nila sa Kasugoan nga nagsugo ang Ginoo pinaagi kang Moises nga ang mga Israelinhon kinahanglang magpuyo sa mga payag sa panahon sa kasaulogan nga ginahimo sa ikapito nga bulan. 15Kinahanglan usab nilang ipahibalo sa Jerusalem ug sa tanan nilang mga lungsod ang sugo sa Ginoo nga moadto sila sa mga bungtod ug manguha ug mga sanga sa olibo, mirto, palma, ug sa uban pang mga sanga sa labong nga mga kahoy aron himuong mga payag, sumala sa nahisulat sa Kasugoan.

16Busa nanguha ang mga tawo ug mga sanga ug naghimo ug payag-payag sa atop8:16 naghimo ug payag-payag sa atop: nahimo kini kay ang atop sa ilang mga balay patag man. sa ilang mga balay, sa mga tugkaran sa ilang mga balay, sa tugkaran sa templo sa Dios, sa plasa nga anaa sulod sa pultahan nga gitawag ug Tubig, ug sa plasa sa Pultahan ni Efraim. 17Tanan sila nga namalik gikan sa pagkabihag naghimog mga payag-payag ug namuyo didto. Malipayon kaayo sila! Wala na sila makasaulog ug sama niini sukad sa panahon ni Josue nga anak ni Nun. 18Adlaw-adlaw nga gibasa ni Ezra ngadto sa mga tawo ang Libro sa Kasugoan sa Dios, gikan sa nahaunang adlaw sa pista hangtod sa kataposang adlaw. Gisaulog nila ang maong pista sulod sa pito ka adlaw. Ug sa ikawalo ka adlaw nagtigom sila sa pagsimba sa Ginoo, sumala sa Kasugoan.