Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 7:1-73

Nagbutang ug mga Opisyal sa Jerusalem

1Sa dihang nahuman na ang paril sa siyudad, ug nataod na ang mga sira sa pultahan niini, gibutang sa ilang katungdanan ang mga guwardya sa mga pultahan, ang mga mag-aawit, ug ang mga Levita. 2Gihatag ko ang katungdanan sa pagdumala sa Jerusalem ngadto sa akong igsoon nga si Hanani uban kang Hanania nga komander sa mga guwardya sa tibuok palasyo. Gipili ko si Hanania kay kasaligan siya ug nagatahod sa Dios labaw sa uban. 3Giingnan ko sila, “Ayaw ninyo pasagdi nga abli ang mga pultahan sa siyudad kon udtong tutok,7:3 udtong tutok: panahon kini nga tingpahulay, busa mahimo nga ang kaaway kalit lang mosulong. bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Kinahanglang sirad-an gayod kini ug kandadohan. Pagbutang usab kamo ug mga guwardya nga taga-Jerusalem. Ang uban kanila paguwardyaha atbang sa ilang mga balay. Ang uban usab ipahimutang sa ubang mga dapit.”

Ang Lista sa mga Tawo nga Namalik gikan sa Pagkabihag

(Ezra 2:1-70)

4Niadtong panahona, lapad ang siyudad sa Jerusalem apan diotay lang ang mga lumulupyo niini ug diotay lang usab ang mga balay nga natukod. 5Unya gibutang sa akong Dios sa akong hunahuna nga tigomon ang mga pangulo, mga opisyal, ug ang uban pang mga lumulupyo aron marehistro sumala sa ilang kagikan. Nakita ko ang lista sa mga pamilya nga unang namalik gikan sa pagkabihag. Mao kini ang nahisulat didto:

6May mga Israelinhon sa probinsya sa Juda nga gibihag kaniadto ni Haring Nebucadnezar ug gidala sa Babilonia. Karon, mihawa na kini sila sa Babilonia ug namalik sa Jerusalem ug sa ilang kaugalingong mga lungsod sa Juda. 7Ang nangulo kanila sa pagbalik sa Jerusalem mao sila si Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, ug Baana.

Mao kini ang lista sa mga katawhan sa Israel nga namalik gikan sa pagkabihag:

8-25Ang mga kaliwat ni

Parosh 2,172Shefatia 372Ara 652Pahat Moab (nga mga kaliwat ni Jeshua ug Joab) 2,818Elam 1,254Zatu 845Zacai 760Binui 648Bebai 628Azgad 2,322Adonikam 667Bigvai 2,067Adin 655Ater (nga gitawag usab ug Hezekia)7:8-25 nga gitawag usab ug Hezekia: o, nga mga kaliwat ni Hezekia. 98Hashum 328Bezai 324Harif 112Gibeon 95

26-38Mao kini ang gidaghanon sa mga tawo kang kinsang mga katigulangan nagpuyo niining mosunod nga mga lungsod:

Betlehem ug Netofa 188Anatot 128Bet Azmavet 42Kiriat Jearim, Kefira, ug Beerot 743Rama ug Geba 621Mikmas 122Betel ug Ai 123Ang usa ka Nebo 52Ang usa ka Elam 1,254Harim 320Jerico 345Lod, Hadid, ug Ono 721Senaa 3,930

39-42Mao kini ang mga kaliwat sa mga pari nga namalik gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jedaya (sa pamilya ni Jeshua) 973Imer 1,052Pashur 1,247Harim 1,017

43-45Mao kini ang mga kaliwat sa mga Levita nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jeshua ug Kadmiel, nga mga kaliwat ni Hodavia 74Mga mag-aawit sa templo, nga mga kaliwat nila ni Asaf 148Mga guwardya sa templo, (nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, ug Shobai) 138

46-56Mao kini ang mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, ug Hatifa.

57-59Namalik usab gikan sa pagkabihag ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, ug Amon.

60Ang gidaghanon sa mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo ug mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, 392.

61-62May 642 usab nga namalik sa Juda gikan sa mga lungsod sa Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon ug Imer. Kini sila mga kaliwat nila ni Delaya, Tobia, ug Nekoda, apan dili nila mapamatud-an nga sila mga Israelinhon.

63Dili usab mapamatud-an sa mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, ug Barzilai nga mga pari sila. (Sa dihang nangasawa kini si Barzilai, gidala niya ang ngalan sa iyang ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64Tungod kay dili nila makita ang lista sa ilang mga katigulangan, wala sila dawata ingon nga mga pari. 65Giingnan sila sa gobernador sa Juda nga dili sila mahimong mokaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios hangtod nga adunay pari nga makapangutana sa Dios mahitungod sa ilang pagkapari pinaagi sa Urim ug Thumim.7:65 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios.

66-69Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga namalik gikan sa pagkabihag 42,360, walay labot sa mga sulugoon nila nga lalaki ug babaye nga 7,337 ug mga mag-aawit nga lalaki ug babaye nga 245. May dala silang 736 ka kabayo, 245 ka mula, 435 ka kamelyo, ug 6,720 ka asno.

70Unya, ang pipila sa mga pangulo sa mga pamilya nanghatag alang sa buluhaton sa pagtukod pag-usab sa templo. Ang gobernador mihatag ug walo ka kilong bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, ug 530 ka bisti alang sa mga pari. 71Ang ubang mga pangulo sa mga pamilya mihatag ngadto sa pundo alang niini nga buluhaton ug 168 ka kilo bulawan ug 1,200 ka kilo pilak. 72Ang kinatibuk-ang gihatag sa uban pang mga tawo—168 ka kilong bulawan, 1,100 ka kilong pilak, ug 67 ka bisti alang sa mga pari.

73Ang matag usa kanila namalik sa mga lungsod nga gigikanan sa ilang mga pamilya, apil na ang mga pari, ang mga Levita, ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ang mga mag-aawit, ug ang mga sulugoon sa templo.

New Serbian Translation

Књига Немијина 7:1-73

1Када је зид обновљен, када сам поставио врата и када су били постављени вратари, певачи и Левити; 2поставио сам над Јерусалимом свог брата Хананија и заповедника утврђења Ананију. Јер, он је био човек од поверења и богобојазнији од многих других. 3Рекао сам им: „Нека се не отварају врата Јерусалима док сунце не огреје. А кад стражари буду на местима, нек они затворе врата и закључају их. Нека се поставе стражари од становника Јерусалима, неке на своје место страже, а неке пред својом кућом.“

Попис повратника

4Град је био простран и велик, са тек нешто житеља у свом средишту, а куће још нису биле обновљене. 5А мој Бог ми је ставио на срце па сам окупио главаре, достојанственике и народ да се попишу у родослове. Тако сам пронашао родословну књигу оних који су се вратили први, и открио да је у њој писало:

6Ово су имена људи оне области који су дошли из ропства у које су изгнани, они које је Навуходоносор, цар Вавилона, одвео у изгнанство, а сада су се вратили у Јерусалим и Јуду, сваки у своје место; 7дошли су са Зоровавељом и са Исусом, Немијом, Азаријом, Ремијом, Наманијем, Мардохејем, Вилсаном, Миспаретом, Вигвајом, Неумом и Ваном.

Ово је попис људи из Израиља:

8Фаросових потомака: две хиљаде стотину седамдесет два;

9Сефатијевих потомака: три стотине седамдесет два;

10Арахових потомака: шест стотина педесет два.

11Фат-Моавових потомака од синова Исусових и Јоавових: две хиљаде осам стотина осамнаест;

12Еламових потомака: хиљаду две стотине педесет четири;

13Затујевих потомака: осам стотина четрдесет пет;

14Захајевих потомака: седам стотина шездесет;

15Винујевих потомака: шест стотина четрдесет осам;

16Вивајевих потомака: шест стотина двадесет осам;

17Азгадових потомака: две хиљаде три стотине двадесет два;

18Адоникамових потомака: шест стотина шездесет седам;

19Вигвајевих потомака: две хиљаде шездесет седам;

20Адинових потомака: шест стотина педесет пет;

21Атирових потомака од Језекије: деведесет осам;

22Асумових потомака: три стотине двадесет осам;

23Висајевих потомака: три стотине двадесет четири;

24Потомака Арифових: стотину дванаест;

25Гаваонових потомака: деведесет пет;

26Људи из Витлејема и Нетофата: стотину осамдесет осам;

27Људи из Анатота: стотину двадесет осам;

28Људи из Вет-Азмавета: четрдесет два;

29Киријат-Јаримових, Кефириних, Виротових потомака: седам стотина четрдесет три;

30Раминих и Гавајиних потомака: шест стотина двадесет један;

31Људи из Михмаса: стотину двадесет два;

32Људи из Ветиља и Гаја: стотину двадесет три;

33Људи из другог Навава: педесет два;

34Потомака другог Елама: хиљаду две стотине педесет четири;

35Харимових потомака: три стотине двадесет;

36Људи из Јерихона: три стотине четрдесет пет;

37Лодових, Адидових, Онанових потомака: седам стотина двадесет један;

38Људи из Сенаје: три хиљаде девет стотина тридесет.

39Свештеници:

Једајиних потомака, из Исусовог дома: деветсто седамдесет три;

40Имирових потомака: хиљаду педесет два;

41Пасхорових потомака: хиљаду две стотине четрдесет седам;

42Харимових потомака: хиљаду седамнаест.

43Левити:

Исусових потомака од Кадмила и од потомака Овадијиних: седамдесет четири.

44Певачи:

Асафових потомака: стотину четрдесет осам.

45Вратари:

Салумових потомака, Атирових потомака, Талмонових потомака, Акувових потомака, Атитиних потомака и Совајевих потомака укупно: стотину тридесет осам.

46Храмске слуге:

Сишови потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци;

47Киросови потомци, Сијини потомци, Фадонови потомци;

48Леванови потомци, Агавини потомци, Салмејеви потомци;

49Ананови потомци; Гидилови потомци, Гарови потомци;

50Реајини потомци; Ресини потомци, Некодини потомци;

51Газамови потомци; Узини потомци, Фесејеви потомци;

52Висајеви потомци, Меунимови потомци, Нефусесимови потомци;

53Ваквукови потомци, Акуфови потомци, Арурови потомци;

54Васлитови потомци, Меидинихови потомци, Арсинихови потомци;

55Варкосови потомци, Сисерини потомци, Тамини потомци;

56Несијини потомци, Атифини потомци.

57Соломонове слуге:

Сотајеви потомци, Соферетови потомци, Феридини потомци;

58Јалини потомци, Дарконови потомци, Гидилови потомци;

59Сефатијини потомци, Атилови потомци, потомци Фохерета од Севојима, Амонови потомци;

60Храмских слуга и Соломонових слуга укупно три стотине деведесет два.

61Ово су они који су дошли из Тел-Мелеха, Тел-Арисе, Херува, Адона и Имира, а нису могли да потврде из којег очинског дома су и они и њихови потомци, и да ли су Израиљци:

62Далајини потомци, Товијини потомци, Некодини потомци, њих шест стотина четрдесет два.

63Потомци свештеника:

Авајини потомци, Акосови потомци, потомци Варзелаја који се оженио једном од ћерки Варзелаја Галађанина и назвао се њиховим именом;

64Они су тражили своје родословне записе, али нису могли да се пронађу. Зато су као нечисти били одстрањени из свештенства. 65Тирсата7,65 Персијска титула намесника покрајине. им је рекао да не једу од најсветије хране док не служи свештеник са Уримом и Тумимом.

66Цела заједница је укупно бројила четрдесет две хиљаде три стотине шездесет, 67не рачунајући слуге и слушкиње, њих седам хиљада три стотине тридесет седам, и с њима две стотине четрдесет пет певача и певачица. 68Имали су четири стотине тридесет пет камила, 69шест хиљада седам стотина двадесет магараца.

70Неки су главари отачких домова приложили за дело. Тирсата је дао у ризницу хиљаду златних драхми7,70 Око 8,4 kg., педесет посуда и пет стотина тридесет свештеничких одора. 71Неки су главари отачких домова приложили у ризницу за дело двадесет хиљада златних драхми7,71 Око 170 kg. и две хиљаде две стотине сребрних мина7,71 Око 1,2 t.. 72Остали народ је дао двадесет хиљада златних драхми, две хиљаде сребрних мина7,72 Око 1,1 t. и шездесет седам одора за свештенике.

73Тако су се настанили свештеници и Левити, вратари, певачи, неки од народа, храмске слуге и сав Израиљ у својим градовима.

А када је дошао седми месец, сав је израиљски народ био у својим градовима.