Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 7:1-73

Nagbutang ug mga Opisyal sa Jerusalem

1Sa dihang nahuman na ang paril sa siyudad, ug nataod na ang mga sira sa pultahan niini, gibutang sa ilang katungdanan ang mga guwardya sa mga pultahan, ang mga mag-aawit, ug ang mga Levita. 2Gihatag ko ang katungdanan sa pagdumala sa Jerusalem ngadto sa akong igsoon nga si Hanani uban kang Hanania nga komander sa mga guwardya sa tibuok palasyo. Gipili ko si Hanania kay kasaligan siya ug nagatahod sa Dios labaw sa uban. 3Giingnan ko sila, “Ayaw ninyo pasagdi nga abli ang mga pultahan sa siyudad kon udtong tutok,7:3 udtong tutok: panahon kini nga tingpahulay, busa mahimo nga ang kaaway kalit lang mosulong. bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Kinahanglang sirad-an gayod kini ug kandadohan. Pagbutang usab kamo ug mga guwardya nga taga-Jerusalem. Ang uban kanila paguwardyaha atbang sa ilang mga balay. Ang uban usab ipahimutang sa ubang mga dapit.”

Ang Lista sa mga Tawo nga Namalik gikan sa Pagkabihag

(Ezra 2:1-70)

4Niadtong panahona, lapad ang siyudad sa Jerusalem apan diotay lang ang mga lumulupyo niini ug diotay lang usab ang mga balay nga natukod. 5Unya gibutang sa akong Dios sa akong hunahuna nga tigomon ang mga pangulo, mga opisyal, ug ang uban pang mga lumulupyo aron marehistro sumala sa ilang kagikan. Nakita ko ang lista sa mga pamilya nga unang namalik gikan sa pagkabihag. Mao kini ang nahisulat didto:

6May mga Israelinhon sa probinsya sa Juda nga gibihag kaniadto ni Haring Nebucadnezar ug gidala sa Babilonia. Karon, mihawa na kini sila sa Babilonia ug namalik sa Jerusalem ug sa ilang kaugalingong mga lungsod sa Juda. 7Ang nangulo kanila sa pagbalik sa Jerusalem mao sila si Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, ug Baana.

Mao kini ang lista sa mga katawhan sa Israel nga namalik gikan sa pagkabihag:

8-25Ang mga kaliwat ni

Parosh 2,172Shefatia 372Ara 652Pahat Moab (nga mga kaliwat ni Jeshua ug Joab) 2,818Elam 1,254Zatu 845Zacai 760Binui 648Bebai 628Azgad 2,322Adonikam 667Bigvai 2,067Adin 655Ater (nga gitawag usab ug Hezekia)7:8-25 nga gitawag usab ug Hezekia: o, nga mga kaliwat ni Hezekia. 98Hashum 328Bezai 324Harif 112Gibeon 95

26-38Mao kini ang gidaghanon sa mga tawo kang kinsang mga katigulangan nagpuyo niining mosunod nga mga lungsod:

Betlehem ug Netofa 188Anatot 128Bet Azmavet 42Kiriat Jearim, Kefira, ug Beerot 743Rama ug Geba 621Mikmas 122Betel ug Ai 123Ang usa ka Nebo 52Ang usa ka Elam 1,254Harim 320Jerico 345Lod, Hadid, ug Ono 721Senaa 3,930

39-42Mao kini ang mga kaliwat sa mga pari nga namalik gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jedaya (sa pamilya ni Jeshua) 973Imer 1,052Pashur 1,247Harim 1,017

43-45Mao kini ang mga kaliwat sa mga Levita nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jeshua ug Kadmiel, nga mga kaliwat ni Hodavia 74Mga mag-aawit sa templo, nga mga kaliwat nila ni Asaf 148Mga guwardya sa templo, (nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, ug Shobai) 138

46-56Mao kini ang mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, ug Hatifa.

57-59Namalik usab gikan sa pagkabihag ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, ug Amon.

60Ang gidaghanon sa mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo ug mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, 392.

61-62May 642 usab nga namalik sa Juda gikan sa mga lungsod sa Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon ug Imer. Kini sila mga kaliwat nila ni Delaya, Tobia, ug Nekoda, apan dili nila mapamatud-an nga sila mga Israelinhon.

63Dili usab mapamatud-an sa mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, ug Barzilai nga mga pari sila. (Sa dihang nangasawa kini si Barzilai, gidala niya ang ngalan sa iyang ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64Tungod kay dili nila makita ang lista sa ilang mga katigulangan, wala sila dawata ingon nga mga pari. 65Giingnan sila sa gobernador sa Juda nga dili sila mahimong mokaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios hangtod nga adunay pari nga makapangutana sa Dios mahitungod sa ilang pagkapari pinaagi sa Urim ug Thumim.7:65 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios.

66-69Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga namalik gikan sa pagkabihag 42,360, walay labot sa mga sulugoon nila nga lalaki ug babaye nga 7,337 ug mga mag-aawit nga lalaki ug babaye nga 245. May dala silang 736 ka kabayo, 245 ka mula, 435 ka kamelyo, ug 6,720 ka asno.

70Unya, ang pipila sa mga pangulo sa mga pamilya nanghatag alang sa buluhaton sa pagtukod pag-usab sa templo. Ang gobernador mihatag ug walo ka kilong bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, ug 530 ka bisti alang sa mga pari. 71Ang ubang mga pangulo sa mga pamilya mihatag ngadto sa pundo alang niini nga buluhaton ug 168 ka kilo bulawan ug 1,200 ka kilo pilak. 72Ang kinatibuk-ang gihatag sa uban pang mga tawo—168 ka kilong bulawan, 1,100 ka kilong pilak, ug 67 ka bisti alang sa mga pari.

73Ang matag usa kanila namalik sa mga lungsod nga gigikanan sa ilang mga pamilya, apil na ang mga pari, ang mga Levita, ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ang mga mag-aawit, ug ang mga sulugoon sa templo.

Korean Living Bible

느헤미야 7:1-73

1성벽 건축 공사를 마치고 성문을 단 다음에 나는 성전 문지기와 성가대원과 레위 사람들에게 업무를 할당하고

2내 동생 하나니와 요새의 지휘관 하나냐에게 예루살렘을 다스릴 책임을 맡게 하였다. 하나냐는 그 누구보다도 성실하고 하나님을 두려워하는 사람이었다.

3그리고 나는 그들에게 해가 높이 떠오를 때까지는 예루살렘 성문을 열지 말며 문지기가 문을 지키고 있을 때 성문을 닫고 빗장을 지르도록 지시하였다. 나는 또 그들에게 예루살렘 주민들 가운데 경계병을 세워 각자 자기 초소와 자기 집 앞을 경계하게 하라고 지시하였다.

귀환자들의 명단

4예루살렘은 크고 넓은 성이었으나 거기에 사는 사람이 많지 않아 아직 집을 많이 짓지 않았다.

5그래서 하나님이 내 마음을 감동시키셔서 백성들과 지도자들을 모아 각 집안별로 등록하도록 하셨다. 그때 나는 차 귀환자들의 명단을 발견했는데 거기에는 이렇게 적혀 있었다:

6바빌로니아의 느부갓네살왕에게 포로로 잡혀갔던 수많은 사람들이 예루살렘과 유다와 그들의 각 성으로 돌아왔다.

7이들과 함께 온 지도자들은 스룹바벨, 예수아, 느헤미야, 아사랴, 라아먀, 나하마니, 모르드개, 빌산, 미스베렛, 비그왜, 느훔, 바아나였다. 그리고 이 귀환자들의 인원을 각 자손별로 나열하면 다음과 같다:

8바로스 자손 2,172명,

9스바댜 자손 372명,

10아라 자손 652명,

11예수아와 요압 계통의 바핫 – 모압 자손 2,818명,

12엘람 자손 1,254명,

13삿두 자손 845명,

14삭개 자손 760명,

15빈누이 자손 648명,

16브배 자손 628명,

17아스갓 자손 2,322명,

18아도니감 자손 667명,

19비그왜 자손 2,067명,

20아딘 자손 655명,

21히스기야 계통의 아델 자손 98명,

22하숨 자손 328명,

23베새 자손 324명,

24하립 자손 112명,

25기브온 사람 95명,

26베들레헴과 느도바 사람 188명,

27아나돗 사람 128명,

28벧 – 아스마 사람 42명,

29기럇 – 여아림과 그비라와 브에롯 사람 743명,

30라마와 게바 사람 621명,

31믹마스 사람 122명,

32벧엘과 아이 사람 123명,

33느보 사람 52명,

34다른 엘람 사람 1,254명,

35하림 사람 320명,

36여리고 사람 345명,

37로드와 하딧과 오노 사람 721명,

38스나아 사람 3,930명,

39제사장 중에서는 예수아 계통의 여다야 자손 973명,

40임멜 자손 1,052명,

41바스훌 자손 1,247명,

42하림 자손 1,017명,

43레위 사람 중에서는 호다위야 계통의 예수아와 갓미엘 자손 74명,

44성가대원인 아삽 자손 148명,

45살룸과 아델과 달몬과 악굽과 하디다와 소배의 자손인 성전 문지기 138명이었다.

46그리고 7:46 원문에는 ‘느디님 사람들’성전 봉사자들은 시하, 하수바, 답바옷,

47게로스, 시아, 바돈,

48르바나, 하가바, 살매,

49하난, 깃델, 가할,

50르아야, 르신, 느고다,

51갓삼, 웃사, 바세아,

52베새, 므우님, 7:52 또는 ‘느비스심’느부심,

53박북, 하그바, 할훌,

547:54 또는 ‘바슬릿’바슬룻, 므히다, 하르사,

55바르고스, 시스라, 데마,

56느시야, 하디바 – 이상 모든 사람들의 자손들이었다.

57솔로몬왕 신하들의 자손들 중에서 돌아온 사람들은 소대 자손, 소베렛 자손, 브리다 자손,

58야알라 자손, 다르곤 자손, 깃델 자손,

59스바댜 자손, 핫딜 자손, 보게렛 – 하스바임 자손, 7:59 또는 ‘아미’아몬 자손들이었다.

60이와 같이 성전 봉사자들과 솔로몬왕 신하들의 자손들 중에서 돌아온 사람들은 모두 392명이었다.

61이때 페르시아의 델 – 멜라, 델 – 하르사, 그룹, 7:61 또는 ‘앗단’앗돈, 임멜 지방에서 예루살렘으로 돌아온 다른 집단도 있었으나 그들이 실제로 이스라엘 자손이라는 확실한 증거가 없었다.

62이들은 들라야와 도비야와 느고다 자손들로 모두 642명이었다.

63그리고 제사장들 중에서 호바야 자손과 학고스 자손, 그리고 길르앗 사람 바르실래의 딸과 결혼하여 처갓집 이름을 딴 바르실래의 자손들도 예루살렘으로 돌아왔는데

64그들도 족보에서 그 신원이 밝혀지지 않았다. 그래서 이들은 부정한 자로 취급을 받아 제사장 직분을 수행하지 못했으며

65유다 지도자는 제사장이 7:65 어떤문제에대해서대제사장이가부간에하나님의뜻을물어보고자사용했던두가지도구.우림과 둠밈으로 하나님의 판결을 물어 그들이 실제로 제사장인지 아닌지 밝혀낼 때까지는 제사장이 먹는 거룩한 음식을 먹지 말라고 명령하였다.

66-67이상과 같이 유다로 돌아온 사람들은 노예 7,337명과 남녀 성가대원 7:66-67 스2:64-65에는 ‘200명’245명 외에 42,360명이었다.

68-69또 그들은 말 736마리, 노새 245마리, 낙타 435마리, 당나귀 6,720마리도 함께 끌고 왔다.

70그리고 많은 사람들이 성전을 재건하기 위해서 예물을 바쳤다. 그들의 지도자들이 바친 것은 금 7:70 히 ‘1,000 다릭’8.4킬로그램과 대접 50개와 제사장복 530벌이었고

71족장들이 바친 것은 7:71 히 ‘금 20,000다릭, 은 2,200미나’금 168킬로그램과 은 약 1,256킬로그램이었으며

72그 밖에 백성들이 바친 것은 7:72 히 ‘금 20,000다릭, 은 2,000미나’금 168킬로그램과 은 1,142킬로그램과 제사장복 67벌이었다.

73이렇게 해서 제사장, 레위 사람, 성전 문지기, 성가대원, 그 밖의 모든 백성들이 각자 자기 성에 정착하였다.