Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 7:1-73

Nagbutang ug mga Opisyal sa Jerusalem

1Sa dihang nahuman na ang paril sa siyudad, ug nataod na ang mga sira sa pultahan niini, gibutang sa ilang katungdanan ang mga guwardya sa mga pultahan, ang mga mag-aawit, ug ang mga Levita. 2Gihatag ko ang katungdanan sa pagdumala sa Jerusalem ngadto sa akong igsoon nga si Hanani uban kang Hanania nga komander sa mga guwardya sa tibuok palasyo. Gipili ko si Hanania kay kasaligan siya ug nagatahod sa Dios labaw sa uban. 3Giingnan ko sila, “Ayaw ninyo pasagdi nga abli ang mga pultahan sa siyudad kon udtong tutok,7:3 udtong tutok: panahon kini nga tingpahulay, busa mahimo nga ang kaaway kalit lang mosulong. bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Kinahanglang sirad-an gayod kini ug kandadohan. Pagbutang usab kamo ug mga guwardya nga taga-Jerusalem. Ang uban kanila paguwardyaha atbang sa ilang mga balay. Ang uban usab ipahimutang sa ubang mga dapit.”

Ang Lista sa mga Tawo nga Namalik gikan sa Pagkabihag

(Ezra 2:1-70)

4Niadtong panahona, lapad ang siyudad sa Jerusalem apan diotay lang ang mga lumulupyo niini ug diotay lang usab ang mga balay nga natukod. 5Unya gibutang sa akong Dios sa akong hunahuna nga tigomon ang mga pangulo, mga opisyal, ug ang uban pang mga lumulupyo aron marehistro sumala sa ilang kagikan. Nakita ko ang lista sa mga pamilya nga unang namalik gikan sa pagkabihag. Mao kini ang nahisulat didto:

6May mga Israelinhon sa probinsya sa Juda nga gibihag kaniadto ni Haring Nebucadnezar ug gidala sa Babilonia. Karon, mihawa na kini sila sa Babilonia ug namalik sa Jerusalem ug sa ilang kaugalingong mga lungsod sa Juda. 7Ang nangulo kanila sa pagbalik sa Jerusalem mao sila si Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, ug Baana.

Mao kini ang lista sa mga katawhan sa Israel nga namalik gikan sa pagkabihag:

8-25Ang mga kaliwat ni

Parosh 2,172Shefatia 372Ara 652Pahat Moab (nga mga kaliwat ni Jeshua ug Joab) 2,818Elam 1,254Zatu 845Zacai 760Binui 648Bebai 628Azgad 2,322Adonikam 667Bigvai 2,067Adin 655Ater (nga gitawag usab ug Hezekia)7:8-25 nga gitawag usab ug Hezekia: o, nga mga kaliwat ni Hezekia. 98Hashum 328Bezai 324Harif 112Gibeon 95

26-38Mao kini ang gidaghanon sa mga tawo kang kinsang mga katigulangan nagpuyo niining mosunod nga mga lungsod:

Betlehem ug Netofa 188Anatot 128Bet Azmavet 42Kiriat Jearim, Kefira, ug Beerot 743Rama ug Geba 621Mikmas 122Betel ug Ai 123Ang usa ka Nebo 52Ang usa ka Elam 1,254Harim 320Jerico 345Lod, Hadid, ug Ono 721Senaa 3,930

39-42Mao kini ang mga kaliwat sa mga pari nga namalik gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jedaya (sa pamilya ni Jeshua) 973Imer 1,052Pashur 1,247Harim 1,017

43-45Mao kini ang mga kaliwat sa mga Levita nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jeshua ug Kadmiel, nga mga kaliwat ni Hodavia 74Mga mag-aawit sa templo, nga mga kaliwat nila ni Asaf 148Mga guwardya sa templo, (nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, ug Shobai) 138

46-56Mao kini ang mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, ug Hatifa.

57-59Namalik usab gikan sa pagkabihag ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, ug Amon.

60Ang gidaghanon sa mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo ug mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, 392.

61-62May 642 usab nga namalik sa Juda gikan sa mga lungsod sa Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon ug Imer. Kini sila mga kaliwat nila ni Delaya, Tobia, ug Nekoda, apan dili nila mapamatud-an nga sila mga Israelinhon.

63Dili usab mapamatud-an sa mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, ug Barzilai nga mga pari sila. (Sa dihang nangasawa kini si Barzilai, gidala niya ang ngalan sa iyang ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64Tungod kay dili nila makita ang lista sa ilang mga katigulangan, wala sila dawata ingon nga mga pari. 65Giingnan sila sa gobernador sa Juda nga dili sila mahimong mokaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios hangtod nga adunay pari nga makapangutana sa Dios mahitungod sa ilang pagkapari pinaagi sa Urim ug Thumim.7:65 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios.

66-69Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga namalik gikan sa pagkabihag 42,360, walay labot sa mga sulugoon nila nga lalaki ug babaye nga 7,337 ug mga mag-aawit nga lalaki ug babaye nga 245. May dala silang 736 ka kabayo, 245 ka mula, 435 ka kamelyo, ug 6,720 ka asno.

70Unya, ang pipila sa mga pangulo sa mga pamilya nanghatag alang sa buluhaton sa pagtukod pag-usab sa templo. Ang gobernador mihatag ug walo ka kilong bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, ug 530 ka bisti alang sa mga pari. 71Ang ubang mga pangulo sa mga pamilya mihatag ngadto sa pundo alang niini nga buluhaton ug 168 ka kilo bulawan ug 1,200 ka kilo pilak. 72Ang kinatibuk-ang gihatag sa uban pang mga tawo—168 ka kilong bulawan, 1,100 ka kilong pilak, ug 67 ka bisti alang sa mga pari.

73Ang matag usa kanila namalik sa mga lungsod nga gigikanan sa ilang mga pamilya, apil na ang mga pari, ang mga Levita, ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ang mga mag-aawit, ug ang mga sulugoon sa templo.

Ang Pulong Sang Dios

Nehemias 7:1-73

Nagbutang sang mga Opisyal sa Jerusalem

1Sang nahuman na ang pader sang siyudad, kag napangtakod na ang mga sira sini, ginbutang sa ila katungdanan ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, ang mga manugkanta sa templo, kag ang mga Levita. 2Ginhatag ko ang responsibilidad sa pagdumala sa Jerusalem sa akon utod nga si Hanani kaupod kay Hanania nga kumander sang mga guwardya sa mabakod nga kuta. Ginpili ko si Hanania kay masaligan siya kag nagatahod sa Dios labaw sa kalabanan. 3Nagsiling ako sa ila, “Indi ninyo pagpabay-an nga bukas ang mga puwertahan sang siyudad kon udtong-adlaw,7:3 udtong-adlaw: Tion ini sang inugpahuway, gani posible nga ang kaaway gulpi nga magsalakay. bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Dapat siradhan gid ini kag kandaduhan. Magbutang man kamo sang mga guwardya halin sa mga pumuluyo sang Jerusalem. Ang iban sa ila ibutang sa pader sang siyudad nga malapit sa ila mga balay, kag ang iban naman ibutang sa iban pa nga parte sang pader.”

Ang Lista sang mga Nagbalik Halin sa Pagkabihag

(Ezr. 2:1-70)

4Sadto nga tion, malapad ang siyudad sang Jerusalem pero diutay lang ang mga pumuluyo sini kag diutay man ang mga balay. 5Gani ginbutang sang akon Dios sa akon hunahuna nga tipunon ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang iban pa nga mga pumuluyo agod isensos sila suno sa kada pamilya. Nakita ko ang lista sang mga pamilya nga una nga nagbalik halin sa pagkabihag. Amo ini ang nakasulat didto:

6Ang masunod amo ang mga Israelinhon sa probinsya sang Juda nga ginbihag sadto ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia. Karon naghalin na sila sa Babilonia kag nagbalik sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa sa Juda. 7Ang nagpangulo sa ila sa pagbalik amo sila ni Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, kag Baanah.

Amo ini ang lista sang katawhan sang Israel nga nagbalik halin sa pagkabihag:

8-25Mga kaliwat ni

Parosh 2,172Shefatia 372Ara 652Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab) 2,818Elam 1,254Zatu 845Zacai 760Binui 648Bebai 628Azgad 2,322Adonikam 667Bigvai 2,067Adin 655Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)7:8-25 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, nga mga kaliwat ni Hezekia. 98Hashum 328Bezai 324Harif7:8-25 Harif: ukon, Jora. 112Gibeon7:8-25 Gibeon: ukon, Gibar. 95

26-38Amo ini ang kadamuon sang mga tawo nga ang ila mga katigulangan nag-estar sa sining masunod nga mga banwa:

Betlehem kag Netofa 188Anatot 128Bet Azmavet 42Kiriat Jearim, Kefira, kag Beerot 743Rama kag Geba 621Micmash 122Betel kag Ai 123Nebo 52Elam 1,254Harim 320Jerico 345Lod, Hadid, kag Ono 721Senaa 3,930

39-42Amo ini ang mga kaliwat sang mga pari nga nagbalik halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua) 973Imer 1,052Pashur 1,247Harim 1,017

43-45Amo ini ang mga kaliwat sang mga Levita nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia) 74Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat nila ni Asaf 148Mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai 138

46-56Amo ini ang mga kaliwat sang mga suluguon sa templo nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefushesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, kag Hatifa.

57-59Nagbalik man halin sa pagkabihag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, kag Amon.7:57-59 Amon: ukon, Ami. Tan-awa sa Ezr. 2:5.

60Ang kadamuon nila nga mga kaliwat sang mga suluguon sa templo kag mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon, 392.

61-62May 642 man nga nagbalik sa Jerusalem halin sa mga banwa sang Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, kag Imer. Ini sila mga kaliwat ni Delaya, Tobia, kag Nekoda, pero indi nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila.

63Indi man mapamatud-an sang mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, kag Barzilai nga mga pari sila. (Sang nagpangasawa ining si Barzilai, gindala niya ang ngalan sang iya ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64Tungod nga indi nila makita ang lista sang ila mga katigulangan, wala sila ginbaton nga mga pari. 65Ginsilingan sila sang gobernador sang Juda nga indi sila puwede magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa Dios hasta nga may ara sang pari nga makapamangkot sa Dios parte sa ila pagkapari paagi sa Urim kag Thumim.7:65 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.

66-69Ang kabilugan sang mga nagbalik halin sa pagkabihag 42,360, wala labot sa mga suluguon nila nga lalaki kag babayi nga 7,337 kag mga manugkanta nga lalaki kag babayi nga 245. May dala sila nga 736 ka kabayo, 245 ka mula,7:66-69 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo. 435 ka kamelyo, kag 6,720 ka asno.

70Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya nag-amot para sa pagpatindog liwat sang templo. Ang gobernador naghatag sang walo ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, kag 530 ka panid nga bayo para sa mga pari. 71Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya naghatag para sa sini nga buluhaton sang 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan kag 1,200 ka kilo nga pilak. 72Ang kabilugan nga ginhatag sang iban pa nga mga tawo 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 1,100 ka kilo nga pilak, kag 67 ka panid nga bayo para sa mga pari.

73Ang tagsa sa ila nagbalik sa mga banwa nga sa diin naghalin ang ila mga pamilya, pati na ang mga pari, mga Levita, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, mga manugkanta, kag mga suluguon sa templo.