Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 7:1-73

Nagbutang ug mga Opisyal sa Jerusalem

1Sa dihang nahuman na ang paril sa siyudad, ug nataod na ang mga sira sa pultahan niini, gibutang sa ilang katungdanan ang mga guwardya sa mga pultahan, ang mga mag-aawit, ug ang mga Levita. 2Gihatag ko ang katungdanan sa pagdumala sa Jerusalem ngadto sa akong igsoon nga si Hanani uban kang Hanania nga komander sa mga guwardya sa tibuok palasyo. Gipili ko si Hanania kay kasaligan siya ug nagatahod sa Dios labaw sa uban. 3Giingnan ko sila, “Ayaw ninyo pasagdi nga abli ang mga pultahan sa siyudad kon udtong tutok,7:3 udtong tutok: panahon kini nga tingpahulay, busa mahimo nga ang kaaway kalit lang mosulong. bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Kinahanglang sirad-an gayod kini ug kandadohan. Pagbutang usab kamo ug mga guwardya nga taga-Jerusalem. Ang uban kanila paguwardyaha atbang sa ilang mga balay. Ang uban usab ipahimutang sa ubang mga dapit.”

Ang Lista sa mga Tawo nga Namalik gikan sa Pagkabihag

(Ezra 2:1-70)

4Niadtong panahona, lapad ang siyudad sa Jerusalem apan diotay lang ang mga lumulupyo niini ug diotay lang usab ang mga balay nga natukod. 5Unya gibutang sa akong Dios sa akong hunahuna nga tigomon ang mga pangulo, mga opisyal, ug ang uban pang mga lumulupyo aron marehistro sumala sa ilang kagikan. Nakita ko ang lista sa mga pamilya nga unang namalik gikan sa pagkabihag. Mao kini ang nahisulat didto:

6May mga Israelinhon sa probinsya sa Juda nga gibihag kaniadto ni Haring Nebucadnezar ug gidala sa Babilonia. Karon, mihawa na kini sila sa Babilonia ug namalik sa Jerusalem ug sa ilang kaugalingong mga lungsod sa Juda. 7Ang nangulo kanila sa pagbalik sa Jerusalem mao sila si Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, ug Baana.

Mao kini ang lista sa mga katawhan sa Israel nga namalik gikan sa pagkabihag:

8-25Ang mga kaliwat ni

Parosh 2,172Shefatia 372Ara 652Pahat Moab (nga mga kaliwat ni Jeshua ug Joab) 2,818Elam 1,254Zatu 845Zacai 760Binui 648Bebai 628Azgad 2,322Adonikam 667Bigvai 2,067Adin 655Ater (nga gitawag usab ug Hezekia)7:8-25 nga gitawag usab ug Hezekia: o, nga mga kaliwat ni Hezekia. 98Hashum 328Bezai 324Harif 112Gibeon 95

26-38Mao kini ang gidaghanon sa mga tawo kang kinsang mga katigulangan nagpuyo niining mosunod nga mga lungsod:

Betlehem ug Netofa 188Anatot 128Bet Azmavet 42Kiriat Jearim, Kefira, ug Beerot 743Rama ug Geba 621Mikmas 122Betel ug Ai 123Ang usa ka Nebo 52Ang usa ka Elam 1,254Harim 320Jerico 345Lod, Hadid, ug Ono 721Senaa 3,930

39-42Mao kini ang mga kaliwat sa mga pari nga namalik gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jedaya (sa pamilya ni Jeshua) 973Imer 1,052Pashur 1,247Harim 1,017

43-45Mao kini ang mga kaliwat sa mga Levita nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Ang mga kaliwat ni Jeshua ug Kadmiel, nga mga kaliwat ni Hodavia 74Mga mag-aawit sa templo, nga mga kaliwat nila ni Asaf 148Mga guwardya sa templo, (nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, ug Shobai) 138

46-56Mao kini ang mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo nga namalik usab gikan sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, ug Hatifa.

57-59Namalik usab gikan sa pagkabihag ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, ug Amon.

60Ang gidaghanon sa mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo ug mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, 392.

61-62May 642 usab nga namalik sa Juda gikan sa mga lungsod sa Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon ug Imer. Kini sila mga kaliwat nila ni Delaya, Tobia, ug Nekoda, apan dili nila mapamatud-an nga sila mga Israelinhon.

63Dili usab mapamatud-an sa mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, ug Barzilai nga mga pari sila. (Sa dihang nangasawa kini si Barzilai, gidala niya ang ngalan sa iyang ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64Tungod kay dili nila makita ang lista sa ilang mga katigulangan, wala sila dawata ingon nga mga pari. 65Giingnan sila sa gobernador sa Juda nga dili sila mahimong mokaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios hangtod nga adunay pari nga makapangutana sa Dios mahitungod sa ilang pagkapari pinaagi sa Urim ug Thumim.7:65 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios.

66-69Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga namalik gikan sa pagkabihag 42,360, walay labot sa mga sulugoon nila nga lalaki ug babaye nga 7,337 ug mga mag-aawit nga lalaki ug babaye nga 245. May dala silang 736 ka kabayo, 245 ka mula, 435 ka kamelyo, ug 6,720 ka asno.

70Unya, ang pipila sa mga pangulo sa mga pamilya nanghatag alang sa buluhaton sa pagtukod pag-usab sa templo. Ang gobernador mihatag ug walo ka kilong bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, ug 530 ka bisti alang sa mga pari. 71Ang ubang mga pangulo sa mga pamilya mihatag ngadto sa pundo alang niini nga buluhaton ug 168 ka kilo bulawan ug 1,200 ka kilo pilak. 72Ang kinatibuk-ang gihatag sa uban pang mga tawo—168 ka kilong bulawan, 1,100 ka kilong pilak, ug 67 ka bisti alang sa mga pari.

73Ang matag usa kanila namalik sa mga lungsod nga gigikanan sa ilang mga pamilya, apil na ang mga pari, ang mga Levita, ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ang mga mag-aawit, ug ang mga sulugoon sa templo.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nehemia 7:1-73

1Wowiee ɔfasu no, na misisii apon no wiee akyi no, yɛfaa apon no anohwɛfo, nnwontofo ne Lewifo. 2Miyii me nuabarima Hanani sɛ ɔne Hanania nni Yerusalem so. Na Hanania yɛ ɔsahene a ɔhwɛ aban no so, na ɔyɛ ɔnokwafo a osuro Nyame sen afoforo bebree. 3Meka kyerɛɛ wɔn se, “Ɛnsɛ sɛ wobue Yerusalem apon no ano to hɔ kosi sɛ ahuhuru bɛba. Na sɛ aponanohwɛfo no wɔ adwuma mu koraa a, montoto mu na mommram akyi. Munyi wɔn a wɔte Yerusalem no, na bi nnyina hɔ nnwɛn na bi nso mfi wɔn afi a ɛbemmɛn no mu nwɛn.”

Nehemia Kyerɛw Nnipa No Din

4Saa bere no na kuropɔn no so, na emu da hɔ, nanso na nnipa no nnɔɔso. Afi kakraa bi na na esisi kuropɔn no mu. 5Na me Nyankopɔn maa me adwene sɛ memfrɛ kuropɔn no mu ntuanofo ne ɔmanfo no nyinaa nhyia, na wɔnkyerɛw wɔn din. Mihuu nnipa a wodii kan san baa Yuda no anato nhoma. Nsɛm a na wɔakyerɛw agu mu ni:

6Eyinom ne Yudafo a wotwaa wɔn asu kɔɔ amantam bi so, na wofii nnommum mu san baa Yerusalem ne Yuda nkurow afoforo so. Ɔhene Nebukadnessar na otwaa wɔn asu kɔɔ Babilonia. 7Wɔn ntuanofo yɛ Serubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum ne Baana.

Israelfo dodow a wofi nnommum mu bae no ni:

8Abusuafo dodow ni:  Paros asefo 2,1729Sefatia asefo 37210Arah asefo 65211Pahat-Moab (Yesua ne Yoab) asefo 2,81812Elam asefo 1,25413Satu asefo 84514Sakai asefo 76015Binui asefo 64816Bebai asefo 62817Asgad asefo 2,32218Adonikam asefo 66719Bigwai asefo 2,06720Adin asefo 65521Ater (Hesekia) asefo 9822Hasum asefo 32823Besai asefo 32424Harif asefo 11225Gibeon asefo 9526Mmarima dodow a wofi  Betlehem ne Netofa 18827Anatot 12828Bet-Asmawet 4229Kiriat-Yearim, Kefira ne Beerot 74330Rama ne Geba 62131Mikmas 12232Bet-El ne Ai 12333Nebo 5234Elam 1,25435Harim 32036Yeriko 34537Lod, Hadid ne Ono 72138Senaa 3,930

39Eyinom ne asɔfo dodow a wofi nnommum mu bae:

Yedaia asefo (Yesua fifo mu no) 97340Imer asefo 1,05241Pashur asefo 1,24742Harim asefo 1,017

43Eyinom ne Lewifo a wofi nnommum mu bae:

Yesua (Kadmiel ne Hodewa fifo) asefo 74

44Nnwontofo:

Asaf asefo 148

45Asɔredan Aponanohwɛfo:

Salum, Ater, Talmon asefo,Akub, Hatita ne Sobai asefo 138

46Asɔredan mu asomfo:

Siha, Hasufa, Tabaot asefo,47Keros, Siaha, Padon asefo,48Lebana, Hagaba, Salmai asefo,49Hanan, Gidel, Gahar asefo,50Reaia, Resin, Nekoda asefo,51Gasam, Usa, Paseah asefo,52Besai, Meunim, Nefusim asefo,53Bakbuk, Hakufa, Harhur asefo,54Baslit, Mehida, Harsa asefo55Barkos, Sisera, Tema asefo56Nesia ne Hatifa asefo,

57Ɔhene Salomo asefo asomfo a wofi nnommum mu bae no ni:

Sotai, Soferet, Perida asefo,58Yaala, Darkon, Gidel asefo,59Sefatia, Hatil,Pokeret-Hasebaim ne Amon asefo,60Asɔredan mu asomfo ne Salomo asomfo asefo no nyinaa, na wɔn dodow yɛ 392

61Kuw foforo bi a saa bere yi wofi Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adon ne Imer san baa Yerusalem, nanso, wɔantumi ankyerɛ mu yiye sɛ, wɔn anaa wɔn asefo no ase fi Israel:

62Delaia, Tobia ne Nekoda mmusua no ka saa kuw yi ho, na wɔn dodow yɛ 642

63Asɔfo baasa a wɔn din de

Habaia, Hakos ne Barsilai a wɔyɛ mmusua abiɛsa no nso baa Yerusalem. (Na saa Barsilai yi aware Barsilai a ofi Gilead mmabea no baako ama wafa ɔbea no abusuadin.)

64Nanso, na wɔayera wɔn anato nhoma no nti wɔmma wɔn ho kwan ansom sɛ asɔfo. 65Na amrado no mma kwan mma wonnni afɔrebɔ nnuan mu kyɛfa mpo, gye sɛ ɔsɔfo bi wɔ hɔ a ɔnam ntontobɔ kronkron so bisa Awurade.

66Enti nnipa a wɔsan baa Yuda no nyinaa dodow yɛ mpem aduanan abien, ahaasa ne aduosia (42,360), 67a ɛno akyi, asomfo mpem ason ahaasa aduasa ason (7,337) ne nnwontofo mmarima ne mmea ahannu aduanan anum (245) ka ho. 68Wɔde apɔnkɔ ahanson ne aduasa asia (736), funumpɔnkɔ ahannu ne aduanan anum (245). 69Yoma ahannan ne aduasa anum (435) ne mfurum mpem asia ahanson ne aduonu (6,720) kaa wɔn ho.

70Abusua no bi ntuanofo maa dwumadi no ho akyɛde. Amrado no too sikakorabea no mu sikakɔkɔɔ nnwetɛbona apem (1,000), sikakɔkɔɔ hweaseammɔ aduonum (50) ne asɔfotade ahannum ne aduasa (530). 71Ntuanofo no bi ka bɔɔ mu, too sikakorabea no mu sikakɔkɔɔ nnwetɛbona mpem aduonu (20,000), na ebinom nso maa dwetɛ nsania pɔn mpem abien ne ahanson aduonum de boaa adwuma no. 72Nnipa a wɔaka no nso maa sikakɔkɔɔ nnwetɛbona mpem aduonu ne dwetɛ bɛyɛ pɔn mpenu ne ahannum ne asɔfotade aduosia ason (67).

73Enti asɔfo, Lewifo, aponanohwɛfo, nnwontofo, Asɔredan mu asomfo ne nnipa no bi, ne Israelfo a wɔaka nyinaa bɔɔ atenase wɔ wɔn ankasa nkurow so.

Ɛsra Kenkan Mmara No

Ɔsram Tisri (bɛyɛ Ɛbɔ ne Ahinime ntam) mfimfini mu a Israelfo akokɔ wɔn nkurow so no,