Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 3:1-32

Gitukod Pag-usab ang Paril sa Jerusalem

1Ang nagtukod pag-usab sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao sila si Eliashib nga pangulong pari ug ang iyang kaubang mga pari. Pagkahuman nila ug taod sa mga pultahan niini, gigahin nila kini alang sa Dios. Gitukod usab nila ug gigahin ang mga paril kutob sa Tore sa Usa ka Gatos3:1 Tore sa Usa ka Gatos: Tingali ang “usa ka gatos” mao ang iyang gitas-on o ang gidaghanon sa ang-ang sa iyang hagdanan. ug sa Tore ni Hananel. 2Ang nagtukod sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga taga-Jerico, ug sunod kanila mao si Zacur nga anak ni Imri.

3Ang nagtukod sa pultahan nga gitawag ug Isda3:3 pultahan nga gitawag ug Isda: Tingali dinhi ginapaagi ang mga isda nga ginadala ngadto sa siyudad. Mao usab sa 12:39. mao ang mga anak ni Hasenaa. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

4Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia ug apo ni Meshezabel. Ang sunod pa gayod mao si Zadok nga anak ni Baana. 5Ug ang sunod kaniya mao ang mga taga-Tekoa. Apan ang ilang mga pangulo dili motuman sa ginapahimo sa ilang mga tigdumala sa trabaho.

6Ang nagaayo sa Daan nga Pultahan3:6 Daan nga Pultahan: o, Pultahan ni Jeshana. mao si Joyada nga anak ni Pasea ug si Meshulam nga anak ni Besodea. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

7Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao sila si Melatia nga taga-Gibeon, Jadon nga taga-Meronot, ug ang mga lalaki nga taga-Gibeon ug taga-Mizpa. Kining mga lugara sakop sa gobernador sa probinsya sa kasadpan sa Eufrates. 8Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Uziel nga platero, nga anak ni Harhaya. Ang sunod mao si Hanania nga usa sa mga tighimo ug pahumot. Giayo nila kadto nga bahin sa paril sa Jerusalem hangtod sa Lapad nga Paril. 9Ang sunod kanila nga nagaayo mao ang anak ni Hur nga si Refaya, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Jerusalem. 10Ang sunod kaniya mao si Jedaya nga anak ni Harumaf. Giayo niya ang bahin sa paril nga duol sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao si Hatush nga anak ni Hashabnea.

11Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril ug sa tore sa mga hudno mao sila si Malkia nga anak ni Harim ug Hashub nga anak ni Pahat Moab. 12Ang misunod kanila mao ang anak ni Halohesh nga si Shalum, nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Jerusalem. Gitabangan siya sa iyang mga anak nga babaye.

13Ang nagaayo sa pultahan nga nagaatubang sa patag mao si Hanun ug ang mga taga-Zanoa. Giayo nila kini, ug gitaoran ug mga sira ug mga trangka. Giapil usab nila ang 1,500 ka piye nga paril, hangtod sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura.

14Ang nagaayo sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura mao ang anak ni Recab nga si Malkia, nga pangulo sa distrito sa Bet Hakerem. Giayo nila kini pag-usab, ug gitaoran nila kinig mga sira ug mga trangka.

15Ang nagaayo sa pultahan nga gitawag ug Tuboran mao ang anak ni Col Hoze nga si Shalum, nga pangulo sa distrito sa Mizpa. Giatopan niya kini, ug gitaorag mga sira ug mga trangka. Giayo usab niya ang paril sa Kaligoanan sa Siloam, duol sa hardin sa hari, hangtod sa hagdanan pakanaog gikan sa Lungsod ni David. 16Ang sunod kaniya mao ang anak ni Azbuk nga si Nehemias, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Bet Zur. Giayo niya ang paril nga nagaatubang sa lubnganan3:16 lubnganan: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, mga lubnganan. ni David hangtod sa pundohanan ug tubig ug sa puloy-anan sa mga sundalo.

17Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga Levita nga gipangulohan ni Rehum nga anak ni Bani. Ang sunod kaniya mao si Hashabia, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Keila. 18Ang misunod kaniya mao ang iyang mga katagilungsod nga gipangulohan sa anak ni Henadad nga si Binui,3:18 Binui: Mao kini sa duha ka kopya sa Hebreo, sa Septuagint, ug sa Syriac. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Bavai. nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Keila. 19Ang sunod mao ang anak ni Jeshua nga si Ezer nga pangulo sa Mizpa. Giayo niya ang bahin sa paril nga atbang sa tungason paingon sa tagoanan sa mga armas hangtod sa eskina sa paril. 20Ang sunod pa gayod mao si Baruc nga anak ni Zabai nga makugihon kaayong nagaayo sa paril gikan sa eskina hangtod sa pultahan sa balay ni Eliashib nga pangulong pari. 21Ang sunod kaniya mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa pultahan sa balay ni Eliashib hangtod sa pikas tumoy niini nga balay.

22Ang nagaayo sa sunod bahin sa paril mao ang mga pari gikan sa nagkalain-laing dapit libot sa Jerusalem. 23Ang sunod kanila mao si Benjamin ug Hashub. Giayo nila ang bahin sa paril nga atbang sa ilang balay. Ang sunod kanila mao si Azaria nga anak ni Maasea ug apo ni Ananias. Giayo niya ang bahin sa paril nga dapit sa kilid sa iyang balay. 24Ang sunod mao si Binui nga anak ni Henadad. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa balay ni Azaria hangtod sa eskina sa paril. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. 25Ang sunod mao si Palal nga anak ni Uzai. Giayo niya ang bahin nga atbang sa eskina sa paril ug sa tore ibabaw sa palasyo, duol sa hawanan sa mga guwardya. Ang sunod kaniya mao si Pedaya nga anak ni Parosh, 26ug ang mga sulugoon sa templo nga nagapuyo sa may bungtod sa Ofel. Giayo nila ang bahin sa paril paingon sa sidlakan, hangtod sa pultahan nga gitawag ug Tubig, apil ang naglabaw nga tore. 27Ang sunod kanila mao ang mga taga-Tekoa. Giayo nila ang bahin sa paril gikan sa naglabaw nga tore nga dako hangtod sa paril sa Ofel. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo.

28Ang nagaayo sa bahin sa paril nga gikan sa pultahan nga ginaagian sa mga kabayo patungas mao ang mga pari. Nagaiya-iya silag ayo sa mga bahin sa paril atubangan sa ilang balay. 29Ang sunod kanila mao si Zadok nga anak ni Imer. Giayo niya ang bahin sa paril nga anaa atubangan sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao ang anak ni Shecania nga si Shemaya, nga guwardya sa Pultahan sa Sidlakan. 30Ang sunod kaniya mao si Hanania nga anak ni Shelemia ug si Hanun nga ikaunom nga anak ni Zalaf. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia. Giayo niya ang bahin sa paril atubangan sa iyang balay. 31Ang sunod mao si Malkia nga usa ka platero. Giayo niya ang paril hangtod sa puloy-anan sa mga sulugoon sa templo ug sa mga negosyante, nga atbang sa pultahan nga gitawag ug Tigomanan, ug hangtod sa kuwarto nga anaa mahimutang sa ibabaw sa eskina sa paril. 32Ang nagaayo sa bahin sa paril gikan niadto nga kuwarto hangtod sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao ang mga platero ug mga negosyante.

New International Version – UK

Nehemiah 3:1-32

Builders of the wall

1Eliashib the high priest and his fellow priests went to work and rebuilt the Sheep Gate. They dedicated it and set its doors in place, building as far as the Tower of the Hundred, which they dedicated, and as far as the Tower of Hananel. 2The men of Jericho built the adjoining section, and Zakkur son of Imri built next to them.

3The Fish Gate was rebuilt by the sons of Hassenaah. They laid its beams and put its doors and bolts and bars in place. 4Meremoth son of Uriah, the son of Hakkoz, repaired the next section. Next to him Meshullam son of Berekiah, the son of Meshezabel, made repairs, and next to him Zadok son of Baana also made repairs. 5The next section was repaired by the men of Tekoa, but their nobles would not put their shoulders to the work under their supervisors.3:5 Or their Lord or the governor

6The Jeshanah3:6 Or Old Gate was repaired by Joiada son of Paseah and Meshullam son of Besodeiah. They laid its beams and put its doors with their bolts and bars in place. 7Next to them, repairs were made by men from Gibeon and Mizpah – Melatiah of Gibeon and Jadon of Meronoth – places under the authority of the governor of Trans-Euphrates. 8Uzziel son of Harhaiah, one of the goldsmiths, repaired the next section; and Hananiah, one of the perfume-makers, made repairs next to that. They restored Jerusalem as far as the Broad Wall. 9Rephaiah son of Hur, ruler of a half-district of Jerusalem, repaired the next section. 10Adjoining this, Jedaiah son of Harumaph made repairs opposite his house, and Hattush son of Hashabneiah made repairs next to him. 11Malkijah son of Harim and Hasshub son of Pahath-Moab repaired another section and the Tower of the Ovens. 12Shallum son of Hallohesh, ruler of a half-district of Jerusalem, repaired the next section with the help of his daughters.

13The Valley Gate was repaired by Hanun and the residents of Zanoah. They rebuilt it and put its doors with their bolts and bars in place. They also repaired a thousand cubits3:13 That is, about 450 metres of the wall as far as the Dung Gate.

14The Dung Gate was repaired by Malkijah son of Rekab, ruler of the district of Beth Hakkerem. He rebuilt it and put its doors with their bolts and bars in place.

15The Fountain Gate was repaired by Shallun son of Kol-Hozeh, ruler of the district of Mizpah. He rebuilt it, roofing it over and putting its doors and bolts and bars in place. He also repaired the wall of the Pool of Siloam,3:15 Hebrew Shelah, a variant of Shiloah, that is, Siloam by the King’s Garden, as far as the steps going down from the City of David. 16Beyond him, Nehemiah son of Azbuk, ruler of a half-district of Beth Zur, made repairs up to a point opposite the tombs3:16 Hebrew; Septuagint, some Vulgate manuscripts and Syriac tomb of David, as far as the artificial pool and the House of the Heroes.

17Next to him, the repairs were made by the Levites under Rehum son of Bani. Beside him, Hashabiah, ruler of half the district of Keilah, carried out repairs for his district. 18Next to him, the repairs were made by their fellow Levites under Binnui3:18 Two Hebrew manuscripts and Syriac (see also Septuagint and verse 24); most Hebrew manuscripts Bavvai son of Henadad, ruler of the other half-district of Keilah. 19Next to him, Ezer son of Jeshua, ruler of Mizpah, repaired another section, from a point facing the ascent to the armoury as far as the angle of the wall. 20Next to him, Baruch son of Zabbai zealously repaired another section, from the angle to the entrance of the house of Eliashib the high priest. 21Next to him, Meremoth son of Uriah, the son of Hakkoz, repaired another section, from the entrance of Eliashib’s house to the end of it.

22The repairs next to him were made by the priests from the surrounding region. 23Beyond them, Benjamin and Hasshub made repairs in front of their house; and next to them, Azariah son of Maaseiah, the son of Ananiah, made repairs beside his house. 24Next to him, Binnui son of Henadad repaired another section, from Azariah’s house to the angle and the corner, 25and Palal son of Uzai worked opposite the angle and the tower projecting from the upper palace near the court of the guard. Next to him, Pedaiah son of Parosh 26and the temple servants living on the hill of Ophel made repairs up to a point opposite the Water Gate towards the east and the projecting tower. 27Next to them, the men of Tekoa repaired another section, from the great projecting tower to the wall of Ophel.

28Above the Horse Gate, the priests made repairs, each in front of his own house. 29Next to them, Zadok son of Immer made repairs opposite his house. Next to him, Shemaiah son of Shekaniah, the guard at the East Gate, made repairs. 30Next to him, Hananiah son of Shelemiah, and Hanun, the sixth son of Zalaph, repaired another section. Next to them, Meshullam son of Berekiah made repairs opposite his living quarters. 31Next to him, Malkijah, one of the goldsmiths, made repairs as far as the house of the temple servants and the merchants, opposite the Inspection Gate, and as far as the room above the corner; 32and between the room above the corner and the Sheep Gate the goldsmiths and merchants made repairs.