Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 3:1-32

Gitukod Pag-usab ang Paril sa Jerusalem

1Ang nagtukod pag-usab sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao sila si Eliashib nga pangulong pari ug ang iyang kaubang mga pari. Pagkahuman nila ug taod sa mga pultahan niini, gigahin nila kini alang sa Dios. Gitukod usab nila ug gigahin ang mga paril kutob sa Tore sa Usa ka Gatos3:1 Tore sa Usa ka Gatos: Tingali ang “usa ka gatos” mao ang iyang gitas-on o ang gidaghanon sa ang-ang sa iyang hagdanan. ug sa Tore ni Hananel. 2Ang nagtukod sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga taga-Jerico, ug sunod kanila mao si Zacur nga anak ni Imri.

3Ang nagtukod sa pultahan nga gitawag ug Isda3:3 pultahan nga gitawag ug Isda: Tingali dinhi ginapaagi ang mga isda nga ginadala ngadto sa siyudad. Mao usab sa 12:39. mao ang mga anak ni Hasenaa. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

4Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia ug apo ni Meshezabel. Ang sunod pa gayod mao si Zadok nga anak ni Baana. 5Ug ang sunod kaniya mao ang mga taga-Tekoa. Apan ang ilang mga pangulo dili motuman sa ginapahimo sa ilang mga tigdumala sa trabaho.

6Ang nagaayo sa Daan nga Pultahan3:6 Daan nga Pultahan: o, Pultahan ni Jeshana. mao si Joyada nga anak ni Pasea ug si Meshulam nga anak ni Besodea. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

7Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao sila si Melatia nga taga-Gibeon, Jadon nga taga-Meronot, ug ang mga lalaki nga taga-Gibeon ug taga-Mizpa. Kining mga lugara sakop sa gobernador sa probinsya sa kasadpan sa Eufrates. 8Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Uziel nga platero, nga anak ni Harhaya. Ang sunod mao si Hanania nga usa sa mga tighimo ug pahumot. Giayo nila kadto nga bahin sa paril sa Jerusalem hangtod sa Lapad nga Paril. 9Ang sunod kanila nga nagaayo mao ang anak ni Hur nga si Refaya, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Jerusalem. 10Ang sunod kaniya mao si Jedaya nga anak ni Harumaf. Giayo niya ang bahin sa paril nga duol sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao si Hatush nga anak ni Hashabnea.

11Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril ug sa tore sa mga hudno mao sila si Malkia nga anak ni Harim ug Hashub nga anak ni Pahat Moab. 12Ang misunod kanila mao ang anak ni Halohesh nga si Shalum, nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Jerusalem. Gitabangan siya sa iyang mga anak nga babaye.

13Ang nagaayo sa pultahan nga nagaatubang sa patag mao si Hanun ug ang mga taga-Zanoa. Giayo nila kini, ug gitaoran ug mga sira ug mga trangka. Giapil usab nila ang 1,500 ka piye nga paril, hangtod sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura.

14Ang nagaayo sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura mao ang anak ni Recab nga si Malkia, nga pangulo sa distrito sa Bet Hakerem. Giayo nila kini pag-usab, ug gitaoran nila kinig mga sira ug mga trangka.

15Ang nagaayo sa pultahan nga gitawag ug Tuboran mao ang anak ni Col Hoze nga si Shalum, nga pangulo sa distrito sa Mizpa. Giatopan niya kini, ug gitaorag mga sira ug mga trangka. Giayo usab niya ang paril sa Kaligoanan sa Siloam, duol sa hardin sa hari, hangtod sa hagdanan pakanaog gikan sa Lungsod ni David. 16Ang sunod kaniya mao ang anak ni Azbuk nga si Nehemias, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Bet Zur. Giayo niya ang paril nga nagaatubang sa lubnganan3:16 lubnganan: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, mga lubnganan. ni David hangtod sa pundohanan ug tubig ug sa puloy-anan sa mga sundalo.

17Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga Levita nga gipangulohan ni Rehum nga anak ni Bani. Ang sunod kaniya mao si Hashabia, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Keila. 18Ang misunod kaniya mao ang iyang mga katagilungsod nga gipangulohan sa anak ni Henadad nga si Binui,3:18 Binui: Mao kini sa duha ka kopya sa Hebreo, sa Septuagint, ug sa Syriac. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Bavai. nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Keila. 19Ang sunod mao ang anak ni Jeshua nga si Ezer nga pangulo sa Mizpa. Giayo niya ang bahin sa paril nga atbang sa tungason paingon sa tagoanan sa mga armas hangtod sa eskina sa paril. 20Ang sunod pa gayod mao si Baruc nga anak ni Zabai nga makugihon kaayong nagaayo sa paril gikan sa eskina hangtod sa pultahan sa balay ni Eliashib nga pangulong pari. 21Ang sunod kaniya mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa pultahan sa balay ni Eliashib hangtod sa pikas tumoy niini nga balay.

22Ang nagaayo sa sunod bahin sa paril mao ang mga pari gikan sa nagkalain-laing dapit libot sa Jerusalem. 23Ang sunod kanila mao si Benjamin ug Hashub. Giayo nila ang bahin sa paril nga atbang sa ilang balay. Ang sunod kanila mao si Azaria nga anak ni Maasea ug apo ni Ananias. Giayo niya ang bahin sa paril nga dapit sa kilid sa iyang balay. 24Ang sunod mao si Binui nga anak ni Henadad. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa balay ni Azaria hangtod sa eskina sa paril. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. 25Ang sunod mao si Palal nga anak ni Uzai. Giayo niya ang bahin nga atbang sa eskina sa paril ug sa tore ibabaw sa palasyo, duol sa hawanan sa mga guwardya. Ang sunod kaniya mao si Pedaya nga anak ni Parosh, 26ug ang mga sulugoon sa templo nga nagapuyo sa may bungtod sa Ofel. Giayo nila ang bahin sa paril paingon sa sidlakan, hangtod sa pultahan nga gitawag ug Tubig, apil ang naglabaw nga tore. 27Ang sunod kanila mao ang mga taga-Tekoa. Giayo nila ang bahin sa paril gikan sa naglabaw nga tore nga dako hangtod sa paril sa Ofel. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo.

28Ang nagaayo sa bahin sa paril nga gikan sa pultahan nga ginaagian sa mga kabayo patungas mao ang mga pari. Nagaiya-iya silag ayo sa mga bahin sa paril atubangan sa ilang balay. 29Ang sunod kanila mao si Zadok nga anak ni Imer. Giayo niya ang bahin sa paril nga anaa atubangan sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao ang anak ni Shecania nga si Shemaya, nga guwardya sa Pultahan sa Sidlakan. 30Ang sunod kaniya mao si Hanania nga anak ni Shelemia ug si Hanun nga ikaunom nga anak ni Zalaf. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia. Giayo niya ang bahin sa paril atubangan sa iyang balay. 31Ang sunod mao si Malkia nga usa ka platero. Giayo niya ang paril hangtod sa puloy-anan sa mga sulugoon sa templo ug sa mga negosyante, nga atbang sa pultahan nga gitawag ug Tigomanan, ug hangtod sa kuwarto nga anaa mahimutang sa ibabaw sa eskina sa paril. 32Ang nagaayo sa bahin sa paril gikan niadto nga kuwarto hangtod sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao ang mga platero ug mga negosyante.

New International Reader’s Version

Nehemiah 3:1-32

A List of the People Who Repaired the Wall

1Eliashib the high priest and the other priests went to work. They rebuilt the Sheep Gate. They set it apart to God. They put its doors in place. They continued to rebuild the wall up to the Tower of the Hundred. They set the tower apart to God. Then they continued to rebuild the wall all the way to the Tower of Hananel. 2Some men from Jericho rebuilt the next part of the wall. And Zakkur rebuilt the next part. He was the son of Imri.

3The sons of Hassenaah rebuilt the Fish Gate. They laid its beams. They put in place its doors with their metal bolts and bars. 4Meremoth repaired the next part of the wall. He was the son of Uriah. Uriah was the son of Hakkoz. Next to Meremoth, Meshullam made some repairs. He was the son of Berekiah. Berekiah was the son of Meshezabel. Next to Meshullam, Zadok also made some repairs. He was the son of Baana. 5Some men from Tekoa repaired the next part of the wall. But their nobles refused to do any work at all. They didn’t pay any attention to the people who were in charge of the work.

6Joiada and Meshullam repaired the Jeshanah Gate. Joiada was the son of Paseah. Meshullam was the son of Besodeiah. Joiada and Meshullam laid the beams of the gate. They put in place its doors with their metal bolts and bars. 7Next to them, some men from Gibeon and Mizpah made repairs. They included Melatiah from Gibeon and Jadon from Meronoth. Those places were under the authority of the governor of the land west of the Euphrates River. 8Uzziel repaired the next part of the wall. He made his living by working with gold. He was the son of Harhaiah. Hananiah made repairs on the next part. He made his living by making perfume. So the wall of Jerusalem was made like new again all the way to the Broad Wall. 9Rephaiah repaired the next part. He was the son of Hur. Rephaiah ruled over half of the territory where Jerusalem was located. 10Jedaiah repaired the part of the wall that was across from his house. He was the son of Harumaph. Hattush made repairs next to Jedaiah. Hattush was the son of Hashabneiah. 11Malkijah and Hasshub repaired another part of the wall. They also repaired the Tower of the Ovens. Malkijah was the son of Harim. Hasshub was the son of Pahath-Moab. 12Shallum repaired the next part. His daughters helped him. He was the son of Hallohesh. Shallum ruled over the other half of the territory where Jerusalem was located.

13Hanun repaired the Valley Gate. Some people who lived in Zanoah helped him. They rebuilt it. They put in place its doors with their metal bolts and bars. They also repaired 1,500 feet of the wall. They repaired it all the way to the Dung Gate.

14Malkijah repaired the Dung Gate. He was the son of Rekab. Malkijah ruled over the territory where Beth Hakkerem was located. He rebuilt the gate. He put in place its doors with their metal bolts and bars.

15Shallun repaired the Fountain Gate. He was the son of Kol-Hozeh. Shallun ruled over the territory where Mizpah was located. He rebuilt the gate. He put a roof over it. And he put in place the doors of the gate with their metal bolts and bars. He also repaired the wall by the Pool of Siloam. It was near the King’s Garden. Shallun repaired the wall as far as the steps that go down from the City of David. 16Next to Shallun, Nehemiah made some repairs. He was the son of Azbuk. Nehemiah ruled over half of the territory where Beth Zur was located. He repaired the wall up to the part that was across from the tombs of David. He repaired it all the way to the man-made pool and the House of the Heroes.

17Next to Nehemiah, some Levites made repairs. They worked under the direction of Rehum. He was the son of Bani. Next to Rehum, Hashabiah made repairs for his territory. He ruled over half of the territory where Keilah was located. 18Next to him, other Levites made some repairs. They worked under the direction of Binnui. He was the son of Henadad. Binnui ruled over the other half of the territory where Keilah was located. 19Next to Binnui, Ezer repaired another part of the wall. He was the son of Jeshua. Ezer ruled over Mizpah. He repaired the part across from the place that went up to the storeroom where the weapons were kept. He repaired the wall up to the angle of the wall. 20Next to Ezer, Baruch worked hard to repair another part of the wall. He was the son of Zabbai. He repaired the part from the angle of the wall to the entrance to Eliashib’s house. Eliashib was the high priest. 21Next to Baruch, Meremoth repaired another part. He was the son of Uriah. Uriah was the son of Hakkoz. Meremoth repaired the part from the entrance to Eliashib’s house to the end of the house.

22Next to Meremoth, some priests from the surrounding area made repairs. 23Next to them, Benjamin and Hasshub repaired the part of the wall that was in front of their house. Next to them, Azariah repaired the part that was beside his house. He was the son of Maaseiah. Maaseiah was the son of Ananiah. 24Next to Azariah, Binnui made repairs on another part. Binnui was the son of Henadad. Binnui repaired the wall from Azariah’s house to the angle and the corner. 25Palal worked across from the angle. He was the son of Uzai. Palal also worked across from the tower that was part of the upper palace. It was near the courtyard of the guard. Next to him, Pedaiah made some repairs. He was the son of Parosh. 26The temple servants who lived on the hill of Ophel helped Pedaiah. They repaired the wall up to the part that was across from the Water Gate. It was toward the east and the palace tower. 27Next to the temple servants, the men from Tekoa repaired another part. They made repairs from the large palace tower to the wall of Ophel.

28The priests made repairs above the Horse Gate. Each priest repaired the part of the wall that was in front of his own house. 29Next to them, Zadok made repairs across from his house. He was the son of Immer. Next to Zadok, Shemaiah made some repairs. He was the son of Shekaniah. Shemaiah guarded the East Gate. 30Next to him, Hananiah and Hanun repaired another part of the wall. Hananiah was the son of Shelemiah. Hanun was the sixth son of Zalaph. Next to Hananiah and Hanun, Meshullam made some repairs. He was the son of Berekiah. Meshullam repaired the part that was across from where he lived. 31Next to him, Malkijah made some repairs. He made his living by working with gold. He repaired the wall up to the house of the temple servants and the traders. It was across from the Inspection Gate. He also repaired the wall as far as the room above the corner. 32The traders and those who made their living by working with gold made some repairs. They repaired the wall from the room above the corner to the Sheep Gate.