Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 3:1-32

Gitukod Pag-usab ang Paril sa Jerusalem

1Ang nagtukod pag-usab sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao sila si Eliashib nga pangulong pari ug ang iyang kaubang mga pari. Pagkahuman nila ug taod sa mga pultahan niini, gigahin nila kini alang sa Dios. Gitukod usab nila ug gigahin ang mga paril kutob sa Tore sa Usa ka Gatos3:1 Tore sa Usa ka Gatos: Tingali ang “usa ka gatos” mao ang iyang gitas-on o ang gidaghanon sa ang-ang sa iyang hagdanan. ug sa Tore ni Hananel. 2Ang nagtukod sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga taga-Jerico, ug sunod kanila mao si Zacur nga anak ni Imri.

3Ang nagtukod sa pultahan nga gitawag ug Isda3:3 pultahan nga gitawag ug Isda: Tingali dinhi ginapaagi ang mga isda nga ginadala ngadto sa siyudad. Mao usab sa 12:39. mao ang mga anak ni Hasenaa. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

4Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia ug apo ni Meshezabel. Ang sunod pa gayod mao si Zadok nga anak ni Baana. 5Ug ang sunod kaniya mao ang mga taga-Tekoa. Apan ang ilang mga pangulo dili motuman sa ginapahimo sa ilang mga tigdumala sa trabaho.

6Ang nagaayo sa Daan nga Pultahan3:6 Daan nga Pultahan: o, Pultahan ni Jeshana. mao si Joyada nga anak ni Pasea ug si Meshulam nga anak ni Besodea. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

7Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao sila si Melatia nga taga-Gibeon, Jadon nga taga-Meronot, ug ang mga lalaki nga taga-Gibeon ug taga-Mizpa. Kining mga lugara sakop sa gobernador sa probinsya sa kasadpan sa Eufrates. 8Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Uziel nga platero, nga anak ni Harhaya. Ang sunod mao si Hanania nga usa sa mga tighimo ug pahumot. Giayo nila kadto nga bahin sa paril sa Jerusalem hangtod sa Lapad nga Paril. 9Ang sunod kanila nga nagaayo mao ang anak ni Hur nga si Refaya, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Jerusalem. 10Ang sunod kaniya mao si Jedaya nga anak ni Harumaf. Giayo niya ang bahin sa paril nga duol sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao si Hatush nga anak ni Hashabnea.

11Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril ug sa tore sa mga hudno mao sila si Malkia nga anak ni Harim ug Hashub nga anak ni Pahat Moab. 12Ang misunod kanila mao ang anak ni Halohesh nga si Shalum, nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Jerusalem. Gitabangan siya sa iyang mga anak nga babaye.

13Ang nagaayo sa pultahan nga nagaatubang sa patag mao si Hanun ug ang mga taga-Zanoa. Giayo nila kini, ug gitaoran ug mga sira ug mga trangka. Giapil usab nila ang 1,500 ka piye nga paril, hangtod sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura.

14Ang nagaayo sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura mao ang anak ni Recab nga si Malkia, nga pangulo sa distrito sa Bet Hakerem. Giayo nila kini pag-usab, ug gitaoran nila kinig mga sira ug mga trangka.

15Ang nagaayo sa pultahan nga gitawag ug Tuboran mao ang anak ni Col Hoze nga si Shalum, nga pangulo sa distrito sa Mizpa. Giatopan niya kini, ug gitaorag mga sira ug mga trangka. Giayo usab niya ang paril sa Kaligoanan sa Siloam, duol sa hardin sa hari, hangtod sa hagdanan pakanaog gikan sa Lungsod ni David. 16Ang sunod kaniya mao ang anak ni Azbuk nga si Nehemias, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Bet Zur. Giayo niya ang paril nga nagaatubang sa lubnganan3:16 lubnganan: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, mga lubnganan. ni David hangtod sa pundohanan ug tubig ug sa puloy-anan sa mga sundalo.

17Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga Levita nga gipangulohan ni Rehum nga anak ni Bani. Ang sunod kaniya mao si Hashabia, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Keila. 18Ang misunod kaniya mao ang iyang mga katagilungsod nga gipangulohan sa anak ni Henadad nga si Binui,3:18 Binui: Mao kini sa duha ka kopya sa Hebreo, sa Septuagint, ug sa Syriac. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Bavai. nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Keila. 19Ang sunod mao ang anak ni Jeshua nga si Ezer nga pangulo sa Mizpa. Giayo niya ang bahin sa paril nga atbang sa tungason paingon sa tagoanan sa mga armas hangtod sa eskina sa paril. 20Ang sunod pa gayod mao si Baruc nga anak ni Zabai nga makugihon kaayong nagaayo sa paril gikan sa eskina hangtod sa pultahan sa balay ni Eliashib nga pangulong pari. 21Ang sunod kaniya mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa pultahan sa balay ni Eliashib hangtod sa pikas tumoy niini nga balay.

22Ang nagaayo sa sunod bahin sa paril mao ang mga pari gikan sa nagkalain-laing dapit libot sa Jerusalem. 23Ang sunod kanila mao si Benjamin ug Hashub. Giayo nila ang bahin sa paril nga atbang sa ilang balay. Ang sunod kanila mao si Azaria nga anak ni Maasea ug apo ni Ananias. Giayo niya ang bahin sa paril nga dapit sa kilid sa iyang balay. 24Ang sunod mao si Binui nga anak ni Henadad. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa balay ni Azaria hangtod sa eskina sa paril. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. 25Ang sunod mao si Palal nga anak ni Uzai. Giayo niya ang bahin nga atbang sa eskina sa paril ug sa tore ibabaw sa palasyo, duol sa hawanan sa mga guwardya. Ang sunod kaniya mao si Pedaya nga anak ni Parosh, 26ug ang mga sulugoon sa templo nga nagapuyo sa may bungtod sa Ofel. Giayo nila ang bahin sa paril paingon sa sidlakan, hangtod sa pultahan nga gitawag ug Tubig, apil ang naglabaw nga tore. 27Ang sunod kanila mao ang mga taga-Tekoa. Giayo nila ang bahin sa paril gikan sa naglabaw nga tore nga dako hangtod sa paril sa Ofel. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo.

28Ang nagaayo sa bahin sa paril nga gikan sa pultahan nga ginaagian sa mga kabayo patungas mao ang mga pari. Nagaiya-iya silag ayo sa mga bahin sa paril atubangan sa ilang balay. 29Ang sunod kanila mao si Zadok nga anak ni Imer. Giayo niya ang bahin sa paril nga anaa atubangan sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao ang anak ni Shecania nga si Shemaya, nga guwardya sa Pultahan sa Sidlakan. 30Ang sunod kaniya mao si Hanania nga anak ni Shelemia ug si Hanun nga ikaunom nga anak ni Zalaf. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia. Giayo niya ang bahin sa paril atubangan sa iyang balay. 31Ang sunod mao si Malkia nga usa ka platero. Giayo niya ang paril hangtod sa puloy-anan sa mga sulugoon sa templo ug sa mga negosyante, nga atbang sa pultahan nga gitawag ug Tigomanan, ug hangtod sa kuwarto nga anaa mahimutang sa ibabaw sa eskina sa paril. 32Ang nagaayo sa bahin sa paril gikan niadto nga kuwarto hangtod sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao ang mga platero ug mga negosyante.

Ang Pulong Sang Dios

Nehemias 3:1-32

Ginpatindog Liwat ang mga Pader sang Jerusalem

1Ang nagpatindog sang Puwertahan sang mga Karnero amo sila ni Eliashib nga pangulo nga pari kag ang iya kaupod nga mga pari. Pagkatapos nila takod sang mga sira, gindedikar nila ini sa Dios. Ginpatindog man nila kag gindedikar ang mga pader hasta sa Tore sang Isa ka Gatos3:1 Tore sang Isa ka Gatos: Siguro ang “isa ka gatos” amo ang iya kataason ukon ang kadamuon sang halintang sang iya hagdanan. kag sa Tore ni Hananel. 2Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader amo ang mga taga-Jerico, kag sunod sa ila amo si Zacur nga anak ni Imri.

3Ang nagpatindog sang Puwertahan sang mga Isda3:3 Puwertahan sang mga Isda: Siguro diri ginapaagi ang mga isda nga ginadala sa siyudad. amo ang mga anak ni Hasenaa. Ginbutangan nila ini sang mga hamba, gintakod ang mga sira, kag ginhimuan sang mga trangka.

4Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader amo si Meremot nga anak ni Uria kag apo ni Hakoz. Ang sunod sa ila amo si Meshulam nga anak ni Berekia kag apo ni Meshezabel. Ang sunod pa gid amo si Zadok nga anak ni Baana. 5Kag ang sunod sa iya amo ang mga taga-Tekoa. Pero ang ila mga pangulo indi magtuman sa ginapahimo sang ila mga manugdumala sa trabaho.

6Ang nagpatindog sang Daan nga Puwertahan3:6 Daan nga Puwertahan: ukon, Puwertahan ni Jeshana. amo si Joyada nga anak ni Pasea kag si Meshulam nga anak ni Besodea. Ginbutangan nila ini sang mga hamba, gintakod ang mga sira, kag ginhimuan sang mga trangka.

7Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader amo sila ni Melatia nga taga-Gibeon, Jadon nga taga-Meronot, kag ang mga lalaki nga taga-Gibeon kag taga-Mizpa. Ini nga mga lugar sakop sang gobernador sang probinsya sa nakatundan sang Eufrates. 8Ang nagpatindog sang sunod pa gid nga parte sang pader amo si Uziel nga platero, nga anak ni Harhaya. Ang sunod sa iya amo si Hanania nga manughimo sang pahamot. Ginpatindog nila ato nga parte sang pader sang Jerusalem hasta sa Malapad nga Pader. 9Ang sunod sa ila amo ang anak ni Hur nga si Refaya, nga pangulo sang katunga nga distrito sang Jerusalem. 10Ang sunod sa iya amo si Jedaya nga anak ni Harumaf. Ginpatindog niya ang parte sang pader malapit sa iya balay. Ang sunod sa iya amo si Hatush nga anak ni Hashabnea.

11Ang nagpatindog sang sunod pa gid nga parte sang pader kag sang tore nga may mga hurno amo sila ni Malkia nga anak ni Harim kag Hashub nga anak ni Pahat Moab. 12Ang sunod sa ila amo ang anak ni Halohesh nga si Shalum, nga pangulo sang katunga nga distrito sang Jerusalem. Ginbuligan siya sang iya mga anak nga babayi.

13Ang nagpatindog sang Puwertahan nga Nagaatubang sa Pulopatag amo si Hanun kag ang mga taga-Zanoa. Gintakod nila ang mga sira sini, kag ginhimuan sang mga trangka. Ginpatindog man nila ang 1,500 ka tapak nga pader hasta sa Puwertahan sang Ginahabuyan sang Basura.3:13 Basura: ukon, Ipot sang Sapat.

14Ang nagpatindog sang Puwertahan sang Ginahabuyan sang Basura amo ang anak ni Recab nga si Malkia, nga pangulo sang distrito sang Bet Hakerem. Gintakod niya ang mga sira sini, kag ginhimuan sang mga trangka.

15Ang nagpatindog sang Puwertahan nga Pakadto sa Tuburan amo ang anak ni Col Hoze nga si Shalum, nga pangulo sang distrito sang Mizpa. Gin-atupan niya ini, gintakod ang mga sira, kag ginhimuan sang mga trangka. Ginpatindog man niya ang pader sang palaligusan sa Siloam, malapit sa hardin sang hari, hasta sa hagdanan nga nagapadulhog halin sa Banwa ni David.3:15 Banwa ni David: Ini isa ka lugar nga parte sang Jerusalem. Tan-awa man sa 2 Sam. 5:7 kag 1 Har. 8:1 kag 9:24. 16Ang sunod sa iya amo ang anak ni Azbuk nga si Nehemias, nga pangulo sang katunga nga distrito sang Bet Zur. Ginpatindog niya ang pader nga nagaatubang sa lulubngan3:16 lulubngan: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, mga lulubngan. ni David hasta sa palaligusan nga ginpahimo kag sa elistaran sang mga soldado.

17Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader amo ang mga Levita nga ginapanguluhan ni Rehum nga anak ni Bani. Ang sunod sa iya amo si Hashabia nga pangulo sang katunga nga distrito sang Keila. 18Ang sunod sa iya amo ang iya mga kasimanwa nga ginapanguluhan sang anak ni Henadad nga si Binui,3:18 Binui: Amo ini sa duha ka kopya sang Hebreo, sa Septuagint, kag sa Syriac. Sa kalabanan nga kopya sang Hebreo, Bavai. nga pangulo sang katunga nga distrito sang Keila. 19Ang sunod amo ang anak ni Jeshua nga si Ezer nga pangulo sang Mizpa. Ginpatindog niya ang parte sang pader nga nagaatubang sa talaguan sang mga armas hasta sa pamusod sang pader. 20Ang sunod pa gid amo si Baruc nga anak ni Zabai. Ginpatindog niya nga may kapisan ang parte sang pader halin sa pamusod sang pader hasta sa puwertahan dampi sang balay ni Eliashib nga pangulo nga pari. 21Ang sunod sa iya amo si Meremot nga anak ni Uria kag apo ni Hakoz. Ginpatindog niya ang parte sang pader halin sa puwertahan dampi sang balay ni Eliashib hasta sa kilid sang sini nga balay.

22Ang sunod nga nagpatindog sang parte sang pader amo ang mga pari sa palibot sang Jerusalem. 23Ang sunod sa ila amo si Benjamin kag Hashub. Ginpatindog nila ang parte sang pader nga nagaatubang sa ila mga balay. Ang sunod sa ila amo si Azaria nga anak ni Maasea kag apo ni Anania. Ginpatindog niya ang parte sang pader sa kilid sang iya balay. 24Ang sunod amo si Binui nga anak ni Henadad. Ginpatindog niya ang parte sang pader halin sa balay ni Azaria hasta sa pamusod sang pader. Ikaduha na ini nga parte sang pader nga iya ginpatindog. 25Ang sunod pa gid amo si Palal nga anak ni Uzai. Ginpatindog niya ang parte sang pader halin sa pamusod sang pader kag sang tore nga nagalabaw sa palasyo, malapit sa lagwerta sang mga guwardya. Ang sunod sa iya amo si Pedaya nga anak ni Parosh, 26kag ang mga suluguon sa templo nga nagaestar sa may bulobukid sang Ofel. Ginpatindog nila ang parte sang pader pasidlangan, hasta sa Puwertahan nga Pakadto sa Tubig kag sa nagalabaw nga tore. 27Ang sunod sa ila amo ang mga taga-Tekoa. Ginpatindog nila ang parte sang pader halin sa nagalabaw nga tore nga dako hasta sa pader sang bulobukid sang Ofel. Ikaduha na ini nga parte sang pader nga ila ginpatindog.

28Ang nagpatindog sang parte sang pader halin sa Puwertahan sang mga Kabayo pataklad amo ang mga pari. Ginpatindog sang kada isa sa ila ang parte nga nagaatubang sa iya balay. 29Ang sunod sa ila amo si Zadok nga anak ni Imer. Ginpatindog niya ang parte sang pader nga nagaatubang sa iya balay. Ang sunod sa iya amo ang anak ni Shecania nga si Shemaya, nga guwardya sang Puwertahan sa Sidlangan. 30Ang sunod sa iya amo si Hanania nga anak ni Shelemia kag si Hanun nga ikaanom nga anak ni Zalaf. Ikaduha na ini nga parte sang pader nga ila ginpatindog. Ang sunod sa ila amo si Meshulam nga anak ni Berekia. Ginpatindog niya ang parte sang pader nga nagaatubang sa iya balay. 31Ang sunod pa gid amo si Malkia nga isa ka platero. Ginpatindog niya ang parte sang pader hasta sa elistaran sang mga suluguon sa templo kag sang mga negosyante, nga nagaatubang sa Puwertahan nga Tilipunan,3:31 Tilipunan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. kag hasta sa kuwarto nga ara sa ibabaw sang pamusod sang pader. 32Ang nagpatindog sang parte sang pader halin sa sadto nga kuwarto hasta sa Puwertahan sang mga Karnero amo ang mga platero kag mga negosyante.