Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 3:1-32

Gitukod Pag-usab ang Paril sa Jerusalem

1Ang nagtukod pag-usab sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao sila si Eliashib nga pangulong pari ug ang iyang kaubang mga pari. Pagkahuman nila ug taod sa mga pultahan niini, gigahin nila kini alang sa Dios. Gitukod usab nila ug gigahin ang mga paril kutob sa Tore sa Usa ka Gatos3:1 Tore sa Usa ka Gatos: Tingali ang “usa ka gatos” mao ang iyang gitas-on o ang gidaghanon sa ang-ang sa iyang hagdanan. ug sa Tore ni Hananel. 2Ang nagtukod sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga taga-Jerico, ug sunod kanila mao si Zacur nga anak ni Imri.

3Ang nagtukod sa pultahan nga gitawag ug Isda3:3 pultahan nga gitawag ug Isda: Tingali dinhi ginapaagi ang mga isda nga ginadala ngadto sa siyudad. Mao usab sa 12:39. mao ang mga anak ni Hasenaa. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

4Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia ug apo ni Meshezabel. Ang sunod pa gayod mao si Zadok nga anak ni Baana. 5Ug ang sunod kaniya mao ang mga taga-Tekoa. Apan ang ilang mga pangulo dili motuman sa ginapahimo sa ilang mga tigdumala sa trabaho.

6Ang nagaayo sa Daan nga Pultahan3:6 Daan nga Pultahan: o, Pultahan ni Jeshana. mao si Joyada nga anak ni Pasea ug si Meshulam nga anak ni Besodea. Gibutangan nila kinig mga sablayan, ug gitaod ang mga sira ug mga trangka niini.

7Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao sila si Melatia nga taga-Gibeon, Jadon nga taga-Meronot, ug ang mga lalaki nga taga-Gibeon ug taga-Mizpa. Kining mga lugara sakop sa gobernador sa probinsya sa kasadpan sa Eufrates. 8Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao si Uziel nga platero, nga anak ni Harhaya. Ang sunod mao si Hanania nga usa sa mga tighimo ug pahumot. Giayo nila kadto nga bahin sa paril sa Jerusalem hangtod sa Lapad nga Paril. 9Ang sunod kanila nga nagaayo mao ang anak ni Hur nga si Refaya, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Jerusalem. 10Ang sunod kaniya mao si Jedaya nga anak ni Harumaf. Giayo niya ang bahin sa paril nga duol sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao si Hatush nga anak ni Hashabnea.

11Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril ug sa tore sa mga hudno mao sila si Malkia nga anak ni Harim ug Hashub nga anak ni Pahat Moab. 12Ang misunod kanila mao ang anak ni Halohesh nga si Shalum, nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Jerusalem. Gitabangan siya sa iyang mga anak nga babaye.

13Ang nagaayo sa pultahan nga nagaatubang sa patag mao si Hanun ug ang mga taga-Zanoa. Giayo nila kini, ug gitaoran ug mga sira ug mga trangka. Giapil usab nila ang 1,500 ka piye nga paril, hangtod sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura.

14Ang nagaayo sa pultahan nga duol sa gilabayan ug basura mao ang anak ni Recab nga si Malkia, nga pangulo sa distrito sa Bet Hakerem. Giayo nila kini pag-usab, ug gitaoran nila kinig mga sira ug mga trangka.

15Ang nagaayo sa pultahan nga gitawag ug Tuboran mao ang anak ni Col Hoze nga si Shalum, nga pangulo sa distrito sa Mizpa. Giatopan niya kini, ug gitaorag mga sira ug mga trangka. Giayo usab niya ang paril sa Kaligoanan sa Siloam, duol sa hardin sa hari, hangtod sa hagdanan pakanaog gikan sa Lungsod ni David. 16Ang sunod kaniya mao ang anak ni Azbuk nga si Nehemias, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Bet Zur. Giayo niya ang paril nga nagaatubang sa lubnganan3:16 lubnganan: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, mga lubnganan. ni David hangtod sa pundohanan ug tubig ug sa puloy-anan sa mga sundalo.

17Ang nagaayo sa sunod nga bahin sa paril mao ang mga Levita nga gipangulohan ni Rehum nga anak ni Bani. Ang sunod kaniya mao si Hashabia, nga pangulo sa katunga sa distrito sa Keila. 18Ang misunod kaniya mao ang iyang mga katagilungsod nga gipangulohan sa anak ni Henadad nga si Binui,3:18 Binui: Mao kini sa duha ka kopya sa Hebreo, sa Septuagint, ug sa Syriac. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Bavai. nga pangulo sa laing katunga sa distrito sa Keila. 19Ang sunod mao ang anak ni Jeshua nga si Ezer nga pangulo sa Mizpa. Giayo niya ang bahin sa paril nga atbang sa tungason paingon sa tagoanan sa mga armas hangtod sa eskina sa paril. 20Ang sunod pa gayod mao si Baruc nga anak ni Zabai nga makugihon kaayong nagaayo sa paril gikan sa eskina hangtod sa pultahan sa balay ni Eliashib nga pangulong pari. 21Ang sunod kaniya mao si Meremot nga anak ni Uria ug apo ni Hakoz. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa pultahan sa balay ni Eliashib hangtod sa pikas tumoy niini nga balay.

22Ang nagaayo sa sunod bahin sa paril mao ang mga pari gikan sa nagkalain-laing dapit libot sa Jerusalem. 23Ang sunod kanila mao si Benjamin ug Hashub. Giayo nila ang bahin sa paril nga atbang sa ilang balay. Ang sunod kanila mao si Azaria nga anak ni Maasea ug apo ni Ananias. Giayo niya ang bahin sa paril nga dapit sa kilid sa iyang balay. 24Ang sunod mao si Binui nga anak ni Henadad. Giayo niya ang bahin sa paril gikan sa balay ni Azaria hangtod sa eskina sa paril. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. 25Ang sunod mao si Palal nga anak ni Uzai. Giayo niya ang bahin nga atbang sa eskina sa paril ug sa tore ibabaw sa palasyo, duol sa hawanan sa mga guwardya. Ang sunod kaniya mao si Pedaya nga anak ni Parosh, 26ug ang mga sulugoon sa templo nga nagapuyo sa may bungtod sa Ofel. Giayo nila ang bahin sa paril paingon sa sidlakan, hangtod sa pultahan nga gitawag ug Tubig, apil ang naglabaw nga tore. 27Ang sunod kanila mao ang mga taga-Tekoa. Giayo nila ang bahin sa paril gikan sa naglabaw nga tore nga dako hangtod sa paril sa Ofel. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo.

28Ang nagaayo sa bahin sa paril nga gikan sa pultahan nga ginaagian sa mga kabayo patungas mao ang mga pari. Nagaiya-iya silag ayo sa mga bahin sa paril atubangan sa ilang balay. 29Ang sunod kanila mao si Zadok nga anak ni Imer. Giayo niya ang bahin sa paril nga anaa atubangan sa iyang balay. Ang sunod kaniya mao ang anak ni Shecania nga si Shemaya, nga guwardya sa Pultahan sa Sidlakan. 30Ang sunod kaniya mao si Hanania nga anak ni Shelemia ug si Hanun nga ikaunom nga anak ni Zalaf. Ikaduha na kini nga bahin sa paril nga iyang giayo. Ang sunod kanila mao si Meshulam nga anak ni Berekia. Giayo niya ang bahin sa paril atubangan sa iyang balay. 31Ang sunod mao si Malkia nga usa ka platero. Giayo niya ang paril hangtod sa puloy-anan sa mga sulugoon sa templo ug sa mga negosyante, nga atbang sa pultahan nga gitawag ug Tigomanan, ug hangtod sa kuwarto nga anaa mahimutang sa ibabaw sa eskina sa paril. 32Ang nagaayo sa bahin sa paril gikan niadto nga kuwarto hangtod sa pultahan nga gitawag ug Karnero mao ang mga platero ug mga negosyante.

Священное Писание

Неемия 3:1-32

Строители стены

1Главный священнослужитель Элиашив и его собратья-священнослужители принялись отстраивать Овечьи ворота. Они посвятили эти ворота Всевышнему и вставили в них двери; они освятили их до башни Сотни и от неё до башни Хананила. 2Соседний участок строили жители Иерихона, а рядом с ними строил Заккур, сын Имри.

3Рыбные ворота были отстроены сыновьями Ассенаа. Они положили их балки и вставили в них двери, замки и засовы. 4Меремот, сын Урии, сына Аккоца, восстановил следующий участок стены. Рядом с ним восстанавливал Мешуллам, сын Берехии, сына Мешезавила, а возле него – Цадок, сын Бааны. 5Следующий участок стены был восстановлен жителями селения Текоа, но их знать и пальцем не пошевелила, чтобы участвовать в работе для своего Владыки3:5 Или: «на своих господ»..

6Старые ворота были восстановлены Иоядой, сыном Пасеаха, и Мешулламом, сыном Бесодеи. Они положили их балки и вставили в них двери, замки и засовы. 7Рядом с ними восстанавливали жители Гаваона и Мицпы – гаваонитянин Мелатия и меронотянин Иадон – подвластные наместнику провинции за Евфратом. 8Узиил, сын Харгаи, из ювелиров, восстановил следующий участок стены, а рядом с ним – Ханания, из составителей благовоний. Они восстановили Иерусалим до самой Широкой стены. 9Рефая, сын Хура, правитель половины Иерусалимского округа, восстановил следующий участок. 10Рядом с ними и напротив своего дома восстанавливал Иедая, сын Харумафа, а возле него – Хаттуш, сын Хашавнеи. 11Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахат-Моава, восстановили следующий участок и Тандырную башню. 12Шаллум, сын Аллохеша, правитель второй половины Иерусалимского округа, с помощью своих дочерей восстановил следующий участок.

13Ворота Долины были восстановлены Хануном и жителями Заноаха. Они отстроили их и вставили в них двери, замки и засовы. Ещё они восстановили четыреста пятьдесят метров3:13 Букв.: «тысячу локтей». стены до Навозных ворот.

14Навозные ворота были восстановлены Малхией, сыном Рехава, правителем округа Бет-Керем. Он отстроил их и вставил в них двери, замки и засовы.

15Ворота Источника были восстановлены Шаллуном, сыном Кол-Хозе, правителем округа Мицпа. Он отстроил их, соорудил над ними крышу и вставил в них двери, замки и засовы. Ещё он восстановил стену у пруда Силоам, у Царского сада, до самых ступеней, что спускаются из Города Давуда3:15 Город Давуда – старая часть города Иерусалима на горе Сион, где находилась крепость и царский дворец (см. 2 Цар. 5:7-9). Также в 12:37.. 16За ним – до места напротив царских гробниц3:16 Букв.: «гробниц Давуда». и далее до выкопанного пруда и дома воинов – восстанавливал Неемия, сын Азбука, правитель половины округа Бет-Цур.

17За ним восстанавливали левиты под руководством Рехума, сына Бани. Рядом с ним Хашавия, правитель половины округа Кейла, восстанавливал стену за свой округ. 18Возле него восстанавливали их земляки под руководством Биннуи, сына Хенадада, правителя второй половины округа Кейла. 19Рядом с которым следующий участок – от места напротив подъёма к оружейному складу до самого угла – восстановил Езер, сын Иешуа, правитель Мицпы. 20Возле него следующий участок – от угла до входа в дом главного священнослужителя Элиашива – ревностно восстановил Барух, сын Заббая. 21Рядом с ним следующий участок – от входа в дом Элиашива до конца дома – восстановил Меремот, сын Урии, сына Аккоца.

22За ним восстанавливали священнослужители из окрестностей. 23За ними, напротив своего дома, восстанавливали Вениамин и Хашув, а за ними, рядом со своим домом, восстанавливал Азария, сын Маасеи, сына Анании. 24Рядом с ним следующий участок – от дома Азарии до угла и поворота – восстановил Биннуи, сын Хенадада, 25а Палал, сын Узая, трудился напротив угла и башни, выступающей из верхнего царского дворца, рядом со двором стражи. Возле него Педая, сын Пароша, 26и храмовые слуги, живущие на холме Офел, восстанавливали до места напротив Водных ворот к востоку и выступающей башни. 27Рядом с ними следующий участок – от большой выступающей башни до стены Офела – восстановили жители Текоа.

28За Конскими воротами восстанавливали священнослужители – каждый напротив своего дома. 29За ними – напротив своего дома – восстанавливал Цадок, сын Иммера, а за ним – Шемая, сын Шехании, сторож Восточных ворот. 30За ним следующий участок восстанавливали Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа. За ними, напротив своего жилища, восстанавливал Мешуллам, сын Берехии. 31За ним – до самого дома храмовых слуг и купцов, что напротив Смотровых ворот, и до самой комнаты над углом – восстанавливал Малхия, из ювелиров. 32А между комнатой над углом и Овечьими воротами восстанавливали ювелиры и купцы.