Nehemias 12 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 12:1-47

Ang mga Pari ug ang mga Levita

1-7Mao kini ang lista sa mga pari ug sa mga Levita nga namalik gikan sa pagkabihag uban ni Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ni Jeshua nga pangulong pari. Ang mga pari mao sila si Seraya, Jeremias, Ezra, Amaria, Maluc, Hatush, Shecania, Rehum, Meremot, Iddo, Ginetoi, Abia, Miamin, Moadia, Bilga, Shemaya, Joyarib, Jedaya, Salu, Amok, Hilkia, ug Jedaya. Mao kini ang mga pangulo sa mga pari ug sa ilang mga kauban sa panahon ni Jeshua.

8Ang mga Levita mao sila si Jeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Juda, ug Matania. Si Matania ug ang iyang mga kauban mao ang gitugyanan sa pag-awit sa mga awit sa pagpasalamat. 9Ug si Bakbukia, Uni, ug ang ilang mga kauban nga magtindog atbang kanila, mao ang gitugyanan sa pagtubag niadto nga mga awit.

Ang mga Kaliwat sa Pangulong Pari nga si Josue

10Si Jeshua amahan ni Joyakim. Si Joyakim amahan ni Eliashib. Si Eliashib amahan ni Joyada. 11Si Joyada amahan ni Jonatan. Ug si Jonatan amahan ni Jadua.

Ang Pangulo sa mga Pamilya sa mga Pari

12Sa dihang si Joyakim ang pangulong pari, ang mosunod mao ang mga pangulo sa mga pamilya sa mga pari:

Si Meraya ang pangulo sa pamilya ni Seraya.

Si Hanania ang pangulo sa pamilya ni Jeremias.

13Si Meshulam ang pangulo sa pamilya ni Ezra.

Si Jehohanan ang pangulo sa pamilya ni Amaria.

14Si Jonatan ang pangulo sa pamilya ni Maluc.

Si Jose ang pangulo sa pamilya ni Shebania.

15Si Adna ang pangulo sa pamilya ni Harim.

Si Helkai ang pangulo sa pamilya ni Merayot.

16Si Zacarias ang pangulo sa pamilya ni Iddo.

Si Meshulam ang pangulo sa pamilya ni Gineton.

17Si Zicri ang pangulo sa pamilya ni Abia.

Si Piltai ang pangulo sa pamilya ni Miniamin ug ni Moadia.

18Si Shamua ang pangulo sa pamilya ni Bilga.

Si Jehonatan ang pangulo sa pamilya ni Shemaya.

19Si Matenai ang pangulo sa pamilya ni Joyarib.

Si Uzi ang pangulo sa pamilya ni Jedaya.

20Si Kalai ang pangulo sa pamilya ni Salu.

Si Eber ang pangulo sa pamilya ni Amok.

21Si Hashabia ang pangulo sa pamilya ni Hilkia.

Si Netanel ang pangulo sa pamilya ni Jedaya.

Ang mga Pangulo sa mga Pamilya sa mga Levita

22Sa panahon sa paghari ni Darius sa Persia, gilista ang mga ngalan sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga pari ug sa mga Levita, niadtong panahon sa mga pangulong pari nga sila si Eliashib, Joyada, Johanan, ug Jadua. 23Ang mga pangulo sa mga pamilya sa mga Levita nalista sa Libro sa Kasaysayan hangtod sa panahon ni Johanan nga apo ni Eliashib.

24Mao kini ang mga pangulo sa mga pamilya sa mga Levita: si Hashabia, Sherebia, Jeshua, Binui, Kadmiel,12:24 Jeshua, Binui, Kadmiel: o, Jeshua nga anak ni Kadmiel. ug ang uban pa nilang mga kauban nga nagatindog atbang kanila didto sa templo sa panahon sa pag-awit ug mga pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios. Kini sila magtubag-tubag sa pagkanta, sumala sa sugo ni David nga alagad sa Dios. 25Apil na dinhi si Matania, Bakbukia, ug Obadia.

Ang mga guwardya sa templo nga nagabantay sa bodega nga atua dapit sa pultahan sa templo mao sila si Meshulam, Talmon, ug Akub. 26Kini sila nagaalagad sa panahon ni Joyakim nga anak ni Jeshua ug apo ni Jozadak, ug sa panahon ni Nehemias nga gobernador ug ni Ezra nga pari ug magtutudlo sa Kasugoan.

Gidedikar ngadto sa Dios ang Paril sa Siyudad

27Sa panahon sa pagdedikar sa paril sa Jerusalem, gipatawag ang mga Levita gikan sa ilang gipuy-an. Gipaadto sila sa Jerusalem aron moapil sa malipayon nga kasaulogan sa pagdedikar sa templo pinaagi sa pag-awit ug mga awit sa pagpasalamat ug pagtukar sa mga simbal, harpa, ug lira. 28Gipaadto usab ang mga mag-aawit gikan sa mga baryo sa palibot sa Jerusalem ug sa mga baryo sa Netofa. 29Aduna kanilay gikan sa lungsod sa Bet Gilgal, ug sa dapit sa Geba ug Azmavet. Kay ang mga mag-aawit nagtukod sa ilang kaugalingong mga baryo palibot sa Jerusalem. 30Naghimog seremonya ang mga pari ug ang mga Levita alang sa paghinlo sa ilang kaugalingon, ug mao usab ang ilang gihimo sa mga tawo, sa mga pultahan sa siyudad ug sa mga paril niini.

31Gidala ko ang mga pangulo sa Juda sa ibabaw sa paril, ug gipatigom ko didto ang duha ka dagkong grupo sa mga mag-aawit aron sa pagpasalamat sa Dios. Ang usa ka grupo nagmartsa patuo ibabaw sa paril paingon sa pultahan nga gitawag ug Basura. 32Nagsunod kanila si Hoshaya ug ang katunga sa mga pangulo sa Juda, 33kauban sila si Azaria, Ezra, Meshulam, 34Juda, Benjamin, Shemaya, Jeremias, 35ug pipila ka mga pari nga nagapatingog ug mga trumpeta. Nagsunod usab si Zacarias nga anak ni Jonatan. (Si Jonatan anak ni Shemaya. Si Shemaya anak ni Matania. Si Matania anak ni Micaya. Ug si Micaya anak ni Zacur nga kaliwat ni Asaf.) 36Nagsunod usab kang Zacarias ang iyang mga kauban nga sila si Shemaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda ug Hanani. May dala silang mga instrumento nga sama sa mga gipangtukar kaniadto ni Haring David nga alagad sa Dios. Kini nga grupo gipangulohan ni Ezra nga magtutudlo sa Kasugoan. 37Pag-abot nila sa pultahan nga gitawag ug Tuboran, misaka sila sa hagdanan nga paingon sa Lungsod ni David. Milabay sila sa palasyo ni David hangtod nakaabot sila sa pultahan nga gitawag ug Tubig, sa sidlakang bahin sa siyudad.

38Ang ikaduha nga grupo sa mga mag-aawit nagmartsa sa ibabaw sa paril paingon sa wala. Nagsunod ako niini nga grupo kauban ang katunga sa katawhan.12:38 katawhan: o, mga pangulo. Miagi kami sa Tore sa mga Hudno paingon sa Halapad nga Paril. 39Gikan didto mipaingon kami sa Pultahan ni Efraim, sa Daan nga Pultahan,12:39 Daan nga Pultahan: o, Pultahan ni Jeshana. sa pultahan nga gitawag ug Isda, sa Tore ni Hananel, ug sa Tore sa Usa ka Gatos.12:39 Tore sa Usa ka Gatos: Tingali ang “usa ka gatos” mao ang iyang gitas-on o ang gidaghanon sa ang-ang sa iyang hagdanan. Unya miagi kami sa pultahan nga gitawag ug Karnero ug mihunong sa Pultahan sa Guwardya.

40Ang duha ka grupo nga nagapasalamat sa Dios milahos didto sa templo sa Dios. Midiretso usab ako didto ug ang katunga sa mga opisyal nga akong kauban. 41Didto usab ang mga pari nga nagapatingog sa trumpeta nga sila si Eliakim, Maasea, Miamin, Micaya, Elyoenai, Zacarias, ug Hanania, 42ug ang mga mag-aawit nga sila si Maasea, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkia, Elam, ug Ezer. Kini sila nga mga mag-aawit gipangulohan ni Jezrahia. 43Niadtong adlawa, naghalad sila ug daghan kaayong mga halad ug nagsadya, tungod kay gilipay sila pag-ayo sa Dios. Apil ang mga babaye ug mga bata nagsadya usab, busa ang kasaba sa ilang kasadya madunggan bisan sa layo.

44Niadto usab nga adlaw, nagbutang sila ug mga lalaki nga magdumala sa mga bodega nga butanganan sa mga halad, sa unang abot, ug sa ikapulo. Sila ang mangolekta sa mga halad gikan sa mga uma sa palibot nga mga lungsod nga sumala sa kasugoan, alang sa mga pari ug sa mga Levita, kay nalipay ang katawhan sa Juda sa mga pari ug sa mga Levita nga nagaalagad sa templo. 45Gihimo nila ang seremonya sa paghinlo ug ang uban pang mga buluhaton nga gipatuman kanila sa ilang Dios. Gihimo usab sa mga mag-aawit ug sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo ang ilang mga buluhaton sumala sa mga sugo ni Haring David ug sa iyang anak nga si Solomon. 46Sukad pa sa panahon ni Haring David ug ni Asaf, aduna nay mga pangulo alang sa mga mag-aawit sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios. 47Busa sa panahon ni Zerubabel ug ni Nehemias, ang tanang mga Israelinhon naghatag sa ilang mga halad alang sa mga mag-aawit ug sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo. Naggahin usab silag halad alang sa mga Levita. Ug gigahinan usab sa mga Levita ang mga pari ug bahin gikan sa ilang nadawat.