Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 11:1-36

Ang mga Lumulupyo sa Jerusalem

1Niadtong panahona, ang mga pangulo sa katawhan sa Israel didto magpuyo sa Jerusalem. Nagripa ang katawhan aron nga sa matag napulo ka pamilya may usa ka pamilya nga mopuyo sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad, samtang ang uban magpabilin sa ilang lungsod. 2Gidayeg sa mga tawo ang tanang nagboluntaryo nga mopuyo sa Jerusalem.

3-4Ang ubang mga Israelinhon, apil ang mga pari, mga Levita, mga sulugoon sa templo, ug ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, nagpabilin sa ilang kaugalingong mga yuta nga anaa sa nagkalain-laing mga lungsod sa Juda. Ang ubang mga katawhan sa Juda ug Benjamin nagpuyo sa Jerusalem.

Mao kini ang mga pangulo sa mga probinsya sa Juda ug Benjamin nga nagpuyo sa Jerusalem:

Gikan sa tribo ni Juda:

Si Ataya nga anak ni Uzia (si Uzia anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Amaria; si Amaria anak ni Shefatia; ug si Shefatia anak ni Mahalalel nga gikan sa kaliwat ni Perez);

5Si Maasea nga anak ni Baruc (si Baruc anak ni Col Hoze; si Col Hoze anak ni Hazaya; si Hazaya anak ni Adaya; si Adaya anak ni Joyarib; ug si Joyarib anak ni Zacarias nga gikan sa kaliwat ni Shela).

6(Sa mga kaliwat ni Perez, 468 ka maisog nga mga lalaki ang nagpuyo sa Jerusalem.)

7Gikan sa tribo ni Benjamin:

Si Salu nga anak ni Meshulam (si Meshulam anak ni Joed; si Joed anak ni Pedaya; si Pedaya anak ni Kolaya; si Kolaya anak ni Maasea; si Maasea anak ni Itiel; ug si Itiel anak ni Jeshaya); 8ang misunod kang Salu mao sila si Gabai ug Salai. Ang gidaghanon sa mga Benjaminhon 928 tanan.

9Si Joel nga anak ni Zicri mao ang ilang labawng pangulo, ug si Juda nga anak ni Hasenua mao ang ikaduhang pangulo.

10Gikan sa mga pari:

Si Jedaya nga anak ni Joyarib, si Jakin, 11ug si Seraya nga anak ni Hilkia (si Hilkia anak ni Meshulam; si Meshulam anak ni Zadok; si Zadok anak ni Merayot; ug si Merayot anak ni Ahitub nga tigdumala sa templo sa Dios); 12uban usab ang 822 ka mga kauban nila nga nagatrabaho sa templo;

Si Adaya nga anak ni Jeroham (si Jeroham anak ni Pelalia; si Pelalia anak ni Amzi; si Amzi anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Pashur; si Pashur anak ni Malkia); 13ang mga katabang ni Adaya nga 242 ka mga lalaki nga mga pangulo sa mga pamilya;

Si Amasai nga anak ni Azarel (si Azarel anak ni Azai; si Azai anak ni Meshilemot; ug si Meshilemot anak ni Imer); 14ang mga kauban ni Amasai nga 128 ka maisog nga mga lalaki.

Ang ilang labawng pangulo mao si Zabdiel nga anak ni Hagedolim.

15Gikan sa mga Levita:

Si Shemaya nga anak ni Hashub (si Hashub anak ni Azrikam; si Azrikam anak ni Hashabia; ug si Hashabia anak ni Buni);

16Si Shabetai ug si Jozabad nga duha sa mga pangulo sa mga Levita. Sila ang gitugyanan sa pagdumala sa mga buluhaton sa gawas sa templo;

17Si Matania nga anak ni Micas (si Micas anak ni Zabdi, ug si Zabdi anak ni Asaf). Si Matania mao ang nangulo sa mga mag-aawit sa pag-awit sa pag-ampo sa pagpasalamat;

Si Bakbukia nga katabang ni Matania;

Si Abda nga anak ni Shamua (si Shamua anak ni Galal, ug si Galal anak ni Jedutun).

18Mikabat ug 284 tanan ka mga Levita ang nagpuyo sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad.

19Gikan sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo:

Si Akub ug si Talmon, ug ang ilang mga kauban nga guwardya nga 172 ka mga lalaki.

20Ang uban nga mga Israelinhon, apil ang mga pari ug ang mga Levita, nagpuyo sa ilang napanunod nga mga yuta sa nagkalain-laing mga lungsod sa Juda. 21Apan ang mga sulugoon sa templo nga gipangulohan ni Ziha ug ni Gishpa didto magpuyo sa bungtod sa Ofel.

22Ang labawng pangulo sa mga Levita sa Jerusalem mao si Uzi nga anak ni Bani. (Si Bani anak ni Hashabia; si Hashabia anak ni Matania; ug si Matania anak ni Mica.) Si Uzi usa sa mga kaliwat ni Asaf nga mga mag-aawit sa templo sa Dios. 23Naggikan sa hari ang mando alang sa ilang mga buluhaton kada adlaw.

24Si Petahia nga anak ni Meshezabel, nga usa sa mga kaliwat ni Zera nga anak ni Juda, mao ang tinugyanan sa hari sa Persia sa mga butang nga may kalabotan sa mga katawhan sa Israel.

25Ang ubang mga katawhan sa Juda nagpuyo sa mga lungsod nga duol sa ilang mga uma. Ang uban kanila nagpuyo sa Kiriat Arba, Dibon, Jekabzeel, ug sa mga baryo sa palibot niini nga mga lungsod. 26Ang uban didto mamuyo sa Jeshua, Molada, Bet Pelet, 27Hazar Shual, Beersheba, ug sa mga baryo sa palibot niini. 28Aduna usab kanilay nagpuyo sa Ziklag, sa Mecona, ug sa mga baryo sa palibot niini, 29sa En Rimon, Zora, Jarmut, 30Zanoa, Adulam, ug sa mga baryo sa palibot niini nga mga lungsod. Ang uban pa gayod didto mamuyo sa Lakish ug sa mga uma nga atua didto, ug sa Azeka ug sa mga baryo sa palibot niini. Busa nagpuyo ang katawhan sa Juda sa mga dapit nga sakop sa Beersheba hangtod sa Kapatagan sa Hinom.

31Ang mga katawhan sa Benjamin namuyo sa Geba, Mikmas, Aya, Betel, ug sa mga baryo sa palibot niini, 32sa Anatot, Nob, Ananias, 33Hazor, Rama, Gitaim, 34Hadid, Zeboyim, Nebalat, 35-36Lod, Ono, ug sa Kapatagan sa mga Trabahante. Ang ubang mga Levita nga nagpuyo sa Juda gipapuyo uban sa mga katawhan sa Benjamin.