Nehemias 10 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 10:1-39

1Ang unang mibutang sa iyang selyo mao si Gobernador Nehemias nga anak ni Hacalia, ug si Zedekia.

2-8Ang mga pari nga mibutang sa ilang selyo mao sila si Seraya, Azaria, Jeremias, Pashur, Amaria, Malkia, Hatush, Shebania, Maluc, Harim, Meremot, Obadia, Daniel, Gineton, Baruc, Meshulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, ug Shemaya.

9-13Ang mga Levita nga mibutang sa ilang selyo mao sila si Jeshua nga anak ni Azaria, Binui nga gikan sa pamilya ni Henadad, Kadmiel, Shebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mica, Rehob, Hashabia, Zacur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani, ug Beninu.

14-27Ang mga pangulo nga mibutang sa ilang selyo mao sila si Parosh, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hezekia, Azur, Hodia, Hashum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiash, Meshulam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hashub, Halohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluc, Harim, ug Baana.

Ang Kasabotan

28Ang uban pang mga katawhan sa Israel—ang mga pari, mga Levita, mga guwardya, mga mag-aawit, mga sulugoon sa templo, ug ang tanang milain sa ilang kaugalingon gikan sa mga dili Israelinhon nga nagpuyo sa among yuta aron sa pagsunod sa Kasugoan sa Dios, ug ang ilang mga asawa ug mga kabataan nga may igo nang panabot— 29nanumpa uban kanamong mga pangulo nga tumanon namo ang Kasugoan nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang alagad nga si Moises, ug dawaton namo ang tunglo sa Dios kon dili namo matuman ang among saad nga sundon namo ang tanang mga sugo, mga lagda, ug mga tulumanon sa Ginoo nga among Dios. 30Misaad kami nga dili namo tugotan nga mangasawa o mamana ang among mga anak sa mga dili Israelinhon nga nagapuyo sa among yuta. 31Misaad usab kami nga kon mamaligya kining mga dili Israelinhon ug trigo o bisan unsang baligya sa Adlaw nga Igpapahulay o sa ubang balaang adlaw, dili gayod kami mopalit. Ug matag ikapito ka tuig, dili gayod namo tamnan ang among yuta, ug dili na kami maningil sa mga utang sa uban.

32Misaad pa gayod kami nga tumanon namo ang sugo nga maghatag kami matag tuig ug upat ka gramo nga pilak alang sa buluhaton sa templo sa among Dios. 33Gastohon kini alang sa pan nga ihalad sa presensya sa Dios, sa mga halad nga sinunog, ug mga halad isip pagpasidungog sa Ginoo nga ginahalad adlaw-adlaw, sa mga halad alang sa Adlaw nga Igpapahulay, alang sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista. Alang usab kini sa uban pang mga halad nga balaan sama sa halad sa paghinlo nga ginahalad aron matubos ang katawhan sa Israel sa ilang mga sala. Gamiton usab kini alang sa uban pang mga kinahanglanon sa buluhaton sa templo sa among Dios.

34Kaming mga katawhan, apil ang among mga pari ug ang mga Levita, nagripa aron mahibaloan namo kon kanus-a magdalag sugnod ang matag pamilya matag tuig alang sa mga halad sa halaran sa Ginoo nga among Dios, sumala sa nahisulat sa Kasugoan.

35Misaad usab kami nga dad-on namo sa templo sa Ginoo matag tuig ang unang abot sa among uma ug ang unang bunga sa among mga tanom. 36Dad-on usab namo sa mga pari nga nagaalagad sa templo sa among Dios ang among kamagulangang mga anak nga lalaki, apil usab ang kamagulangan sa among mga baka, karnero, ug kanding, sumala sa nahisulat sa Kasugoan.

37Misaad pa gayod kami nga dad-on namo sa mga pari didto sa bodega sa templo sa among Dios ang labing maayong klase sa harina ug ang uban pang mga halad isip pagpasidungog sa Ginoo. Dad-on usab namo ang among labing maayong mga prutas, ug ang labing maayong bag-o nga bino, ug lana nga olibo. Dad-on usab namo sa mga Levita ang ikapulo sa among mga abot, kay sila ang nagapangolekta sa mga ikapulo sa tanang mga lungsod nga may mga uma. Kon mangolekta sa mga ikapulo ang mga Levita, 38ubanan sila sa pari nga kaliwat ni Aaron. Ug ang ikapulo nga bahin sa makolekta dad-on sa mga Levita sa bodega sa templo sa among Dios. 39Ang mga Israelinhon, apil na ang mga Levita, kinahanglang magdala ug mga halad nga trigo, bag-ong bino, ug lana didto sa bodega diin gibutang ang mga kagamitan sa templo ug diin nagapuyo ang mga pari nga nagaalagad, ang mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ug ang mga mag-aawit.

Busa misaad kami nga dili namo pasagdan ang templo sa among Dios.