Ang Pulong Sa Dios

Nahum 2:1-13

Ang Pagkalaglag sa Nineve

1Ang manunulong nagaabante na padulong kanimo Nineve. Guwardyahi ang kota, bantayi ang dalan, andama ang imong kaugalingon, tigoma ang tanan mong kusog! 2Ang Ginoo mopahiuli sa katahom ni Jacob sama sa katahom sa Israel. Bisan tuod ang maglalag-lag naghimo niini nga walay kapuslanan ug nagguba sa ilang kaparasan.

3Ang mga taming sa mga kasundalohan mga pula; ug ang mga manggugubat naputos sa dagtong pula. Ang puthaw sa mga karwahe migilak sa adlaw nga sila giandam; ang bangkaw ng gikan sa Juniper giwara-wara na. 4Ang mga karwahi mihaguros sa mga kadalanan, nagdali sa pagbalik-balik sa plasa. Nahisama sila sa mga nagdilaab nga sulo. Mikilab sila sama sa kilat. 5Nineve mipatawag sa iyang pinili nga kasundalohan, apan nanga-pandol sila sa ilang agianan, nagdali sila sa paril sa siyudad, ang taming sa panalipod gipahimutang na. 6Ang pultahan sa kasapaan nalabay sa pag-abli ug ang palasyo nangatumpag. 7Gimbut-an na nga ang Nineve himoong binihag ug dad-on sa halayo. Ang iyang ulipong babaye miagulo sama sa salampati ug nagapukpok sa iyang dughan. 8Nineve sama ka sa napundo nga tubig nga nagakahubas. Hunong! Hunong! Sila misinggit apan walay usa nga mibalik.

9Kawata ang plata! Kawata ang bulawan! Ang tinubdan walay katapusan. Ang kabtangan sa tanang niyang bahandi! 10Gikuha na ang tanan! Gikawatan, gihukasan! Mga kasing-kasing natunaw, mga tuhod nangalusno, mga lawas nangu-rog, mga panagway nangluspad. 11-12Asa na ang lungga sa mga liyon ang dapit diin gipakaon nila ang mga gagmay nga liyon. Diin ang mga bayi ug laki nga liyon miadto lakip ang gagmay nga liyon nga walay kahadlukan. Ang liyon mipatay igo sa gagmay niyang liwat ug milouok sa iyang biktima alang sa iyang pares. Gipuno niya ang iyang puloy-anan sa iyang napatay ug ang lungga sa iyang biktima. 13Ako batok kanimo, nagaingon ang Ginoong Gamhanan. Akong sunogon ang imong karwahi inogn nga aso. Ug ang espada molamoy sa imong gagmay nga mga liyon. Dili ko ikaw binlan ug biktima sa yuta. Ang tingog sa imong mga mensahero dili na gayud mabati.

New International Reader’s Version

Nahum 2:1-13

The Lord Will Destroy Nineveh

1Nineveh, armies are coming to attack you.

Guard the forts!

Watch the roads!

Get ready!

Gather all your strength!

2Assyria once took everything of value from God’s people.

Its army destroyed all their vines.

But the Lord will bring back

the glory of Jacob’s people.

He’ll make Israel glorious again.

3The shields of the soldiers are red.

The warriors are dressed in bright red uniforms.

The metal on their chariots flashes

when they are prepared for war.

Their spears made out of juniper are ready to use.

4The chariots race through the main streets.

They rush back and forth through them.

They look like flaming torches.

They dart around like lightning.

5Nineveh sends for their special troops.

But they trip and fall on their way.

They run toward the city wall.

They keep their shield in front of them.

6The attackers open the gates that hold back

the waters of the river.

And the palace falls down.

7The attackers order that Nineveh’s people

be taken away as prisoners.

The female slaves sound like doves as they mourn.

They beat their chests.

8Nineveh is like a pool

whose water is draining away.

“Stop running away!” someone cries out.

But no one turns back.

9“Steal the silver!” the attackers shout.

“Grab the gold!”

The supply is endless.

There is plenty of wealth

among all the city’s treasures.

10Nineveh is destroyed, robbed and stripped!

Hearts melt away in fear.

Knees give way.

Bodies tremble with fear.

Everyone’s face turns pale.

11Assyria is like a lion.

Where is the lions’ den now?

Where did they feed their cubs?

Where did all the lions go?

In their den they had nothing to fear.

12The lion killed enough for his cubs to eat.

He choked what he caught for his mate.

He filled his home with what he had killed.

He brought to his dens what he had caught.

13“Nineveh, I am against you,”

announces the Lord who rules over all.

“I will burn up your chariots with fire.

Your young lions will be killed by swords.

I will leave you nothing on earth to catch.

The voices of your messengers

will no longer be heard.”