Ang Pulong Sa Dios

Nahum 2:1-13

Ang Pagkalaglag sa Nineve

1Ang manunulong nagaabante na padulong kanimo Nineve. Guwardyahi ang kota, bantayi ang dalan, andama ang imong kaugalingon, tigoma ang tanan mong kusog! 2Ang Ginoo mopahiuli sa katahom ni Jacob sama sa katahom sa Israel. Bisan tuod ang maglalag-lag naghimo niini nga walay kapuslanan ug nagguba sa ilang kaparasan.

3Ang mga taming sa mga kasundalohan mga pula; ug ang mga manggugubat naputos sa dagtong pula. Ang puthaw sa mga karwahe migilak sa adlaw nga sila giandam; ang bangkaw ng gikan sa Juniper giwara-wara na. 4Ang mga karwahi mihaguros sa mga kadalanan, nagdali sa pagbalik-balik sa plasa. Nahisama sila sa mga nagdilaab nga sulo. Mikilab sila sama sa kilat. 5Nineve mipatawag sa iyang pinili nga kasundalohan, apan nanga-pandol sila sa ilang agianan, nagdali sila sa paril sa siyudad, ang taming sa panalipod gipahimutang na. 6Ang pultahan sa kasapaan nalabay sa pag-abli ug ang palasyo nangatumpag. 7Gimbut-an na nga ang Nineve himoong binihag ug dad-on sa halayo. Ang iyang ulipong babaye miagulo sama sa salampati ug nagapukpok sa iyang dughan. 8Nineve sama ka sa napundo nga tubig nga nagakahubas. Hunong! Hunong! Sila misinggit apan walay usa nga mibalik.

9Kawata ang plata! Kawata ang bulawan! Ang tinubdan walay katapusan. Ang kabtangan sa tanang niyang bahandi! 10Gikuha na ang tanan! Gikawatan, gihukasan! Mga kasing-kasing natunaw, mga tuhod nangalusno, mga lawas nangu-rog, mga panagway nangluspad. 11-12Asa na ang lungga sa mga liyon ang dapit diin gipakaon nila ang mga gagmay nga liyon. Diin ang mga bayi ug laki nga liyon miadto lakip ang gagmay nga liyon nga walay kahadlukan. Ang liyon mipatay igo sa gagmay niyang liwat ug milouok sa iyang biktima alang sa iyang pares. Gipuno niya ang iyang puloy-anan sa iyang napatay ug ang lungga sa iyang biktima. 13Ako batok kanimo, nagaingon ang Ginoong Gamhanan. Akong sunogon ang imong karwahi inogn nga aso. Ug ang espada molamoy sa imong gagmay nga mga liyon. Dili ko ikaw binlan ug biktima sa yuta. Ang tingog sa imong mga mensahero dili na gayud mabati.

Ang Pulong Sang Dios

Nahum 2:1-13

Ang Pagkalaglag sang Nineve

1Mga taga-Nineve, ginasalakay na kamo sang inyo kaaway nga magapalapta sa inyo. Gani guwardyahi ninyo ang mga pader sang inyo siyudad kag bantayi ninyo ang mga dalan. Tipuna ninyo ang inyo mga soldado kag magpreparar kamo sa pagpakig-away. 2Kay bisan tuod nga ginlaglag ninyo ang Israel kag ang Juda2:2 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga daw sa mga tanom sang ubas nga ginpamatay,2:2 nga daw sa mga tanom… ginpamatay: ukon, kag ginpamatay ang ila mga tanom sang ubas; ukon, kag gindula ang ila mga kanta. ibalik sang Ginoo ang pagkagamhanan sang Israel.

3Pula ang taming kag ang bayo sang mga soldado nga kaaway ninyo. Kag sa tion nga magasalakay sila nagainggat ang metal sang ila mga karwahe kag nagasirbe ang ila mga kabayo.2:3 nagasirbe ang ila mga kabayo: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, ginabalabad nila ang mga (bangkaw nga hinimo halin sa) kahoy nga sipres. 4Nagahagunos ang ila mga karwahe sa mga karsada, nga nagapakadto-pakari sa mga plasa. Nagaidlab ini pareho sang sulo kag nagakirab pareho sang kilat. 5Ginasugo sang hari ang mga opisyal sang mga soldado. Nagakaladasma sila sa sobra nga dali-dali sa pagpalapit sa inyo mga pader agod ipatakod ang panagang nga para sa mga soldado nga nagawasak sang pader.2:5 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo. 6Mabuksan ang mga puwertahan sang inyo siyudad sa may suba dampi kag marumpag ang inyo palasyo. 7Nadeklarar na nga pagabihagon kamo2:7 pagabihagon kamo: ukon, kuhaon ang mga pagkabutang sang inyo siyudad. Sa literal, ubahan kamo. kag dal-on sa iban nga lugar.2:7 Nadeklarar na… lugar: Ang Hebreo sang pulong nga “Nadeklarar na,” suno sa iban, ngalan sang rayna sang Nineve ukon ngalan sang imahen sang diosa nga si Ishtar. Kon amo ini, ang rayna (ukon ang diosa) pagaubahan kag dal-on sa iban nga lugar. Magaugayong ang inyo mga suluguon nga babayi nga daw sa mga pating samtang ginapukpok nila ang ila dughan sa pagpangasubo. 8Ang mga tawo nga nagapalagyo halin sa Nineve daw sa tubig nga nagailig halin sa nawasak nga punong. Ang mga nagapalagyo ginapabalik sang ila mga upod pero wala gid sing may nagbalik.

9Kamo nga nagasalakay sa Nineve, panguhaa ninyo ang mga pilak kag bulawan sa sini nga siyudad kay puno ini sang manggad. 10Malaglag, maguba, mawasak na ang Nineve! Gani ginakulbaan ang iya mga pumuluyo; nagapalangurog ang ila bug-os nga lawas pati ang ila mga tuhod, kag nagapalanglapsi sila. 11-12Ang Nineve daw pareho sa kuweba nga ginaestaran sang isa ka leon kag sang iya paris nga leon, kag sang ila mga bata. Wala sing may makaano sa ila dira sa kuweba. Ginapatay kag ginagus-ab sang leon ang iya biktima kag ginapanagtag ini sa iya paris kag sa ila mga bata. Ginapuno niya ang iya kuweba sang unod sang iya biktima.2:11-12 Ang buot silingon sini nga paanggid amo nga ang mga taga-Nineve nagasalig nga wala sing may makaano sa ila. Ginasalakay nila ang iban nga mga nasyon kag ginakuha nila ang mga pagkabutang sini kag ginadala nila sa ila lugar agod makabenipisyo ang ila mga pumuluyo. Pero karon, ang Nineve laglagon na. 13Kay nagasiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Pamati kamo mga taga-Nineve! Kontra ko kamo! Gani sunugon ko ang inyo mga karwahe kag mapatay ang inyo mga soldado2:13 mga soldado: sa literal, mga bataon nga leon. sa inaway. Untaton ko na ang inyo pagpangbiktima sa kalibutan. Indi na kamo makapadala sang mga mensahero sa iban nga mga nasyon sa paghambal sa ila kon ano ang inyo gusto nga ipatuman sa ila.”