Ang Pulong Sa Dios

Nahum 2:1-13

Ang Pagkalaglag sa Nineve

1Ang manunulong nagaabante na padulong kanimo Nineve. Guwardyahi ang kota, bantayi ang dalan, andama ang imong kaugalingon, tigoma ang tanan mong kusog! 2Ang Ginoo mopahiuli sa katahom ni Jacob sama sa katahom sa Israel. Bisan tuod ang maglalag-lag naghimo niini nga walay kapuslanan ug nagguba sa ilang kaparasan.

3Ang mga taming sa mga kasundalohan mga pula; ug ang mga manggugubat naputos sa dagtong pula. Ang puthaw sa mga karwahe migilak sa adlaw nga sila giandam; ang bangkaw ng gikan sa Juniper giwara-wara na. 4Ang mga karwahi mihaguros sa mga kadalanan, nagdali sa pagbalik-balik sa plasa. Nahisama sila sa mga nagdilaab nga sulo. Mikilab sila sama sa kilat. 5Nineve mipatawag sa iyang pinili nga kasundalohan, apan nanga-pandol sila sa ilang agianan, nagdali sila sa paril sa siyudad, ang taming sa panalipod gipahimutang na. 6Ang pultahan sa kasapaan nalabay sa pag-abli ug ang palasyo nangatumpag. 7Gimbut-an na nga ang Nineve himoong binihag ug dad-on sa halayo. Ang iyang ulipong babaye miagulo sama sa salampati ug nagapukpok sa iyang dughan. 8Nineve sama ka sa napundo nga tubig nga nagakahubas. Hunong! Hunong! Sila misinggit apan walay usa nga mibalik.

9Kawata ang plata! Kawata ang bulawan! Ang tinubdan walay katapusan. Ang kabtangan sa tanang niyang bahandi! 10Gikuha na ang tanan! Gikawatan, gihukasan! Mga kasing-kasing natunaw, mga tuhod nangalusno, mga lawas nangu-rog, mga panagway nangluspad. 11-12Asa na ang lungga sa mga liyon ang dapit diin gipakaon nila ang mga gagmay nga liyon. Diin ang mga bayi ug laki nga liyon miadto lakip ang gagmay nga liyon nga walay kahadlukan. Ang liyon mipatay igo sa gagmay niyang liwat ug milouok sa iyang biktima alang sa iyang pares. Gipuno niya ang iyang puloy-anan sa iyang napatay ug ang lungga sa iyang biktima. 13Ako batok kanimo, nagaingon ang Ginoong Gamhanan. Akong sunogon ang imong karwahi inogn nga aso. Ug ang espada molamoy sa imong gagmay nga mga liyon. Dili ko ikaw binlan ug biktima sa yuta. Ang tingog sa imong mga mensahero dili na gayud mabati.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Наум 2:1-13

Падение Ниневии

1Ниневия, против тебя поднимается разрушитель.

Охраняй крепости,

стереги дорогу,

укрепляй себя,

собери все свои силы.

2Вечный восстановит величие Якуба,

подобно величию Исроила,

хотя разрушители опустошили их

и погубили их виноградные лозы.

3Щиты бойцов твоего разрушителя красны,

его воины – в багряных одеждах.

Сверкает металл колесниц

в день, когда они приготовлены к бою,

колышется лес копий.

4Проносятся по улицам колесницы,

мечутся по площадям.

Они подобны пылающим факелам,

как сверкающие молнии.

5Царь созывает своих лучших воинов,

но они спотыкаются на ходу.

Они устремляются к городским стенам,

но против них уже возведены осадные сооружения.

6Речные ворота распахнуты,

и враг разрушает царский дворец.

7Решено: Ниневия будет обнажена и уведена в плен.

Рабыни её стонут, как голубки,

и бьют себя в грудь.

8Ниневия – как убывающий водоём:

словно прорвавшаяся вода, бегут из неё люди.

«Стойте! Стойте!» – кричат им,

но никто не останавливается.

9Расхищайте серебро!

Расхищайте золото!

Нет конца их запасам

и богатствам из сокровищниц.

10Разграблен, опустошён и разорён город.

Сердца людей замирают от страха,

колени трясутся,

дрожат тела,

и у всех бледнеют лица.

11Где же теперь Ниневия, что была как логово львов,

как место, где выкармливают своих львят,

по которому бродили лев, львица и львёнок,

и ничто их не пугало?

12Лев растерзал достаточно добычи для своих детёнышей

и удавил жертву для своей львицы,

наполнил добычею свои пещеры

и жертвами – своё логово.

13– Я против тебя! –

возвещает Вечный, Повелитель Сил. –

Я сожгу в дыму твои колесницы,

и меч истребит твоих молодых львов;

Я не оставлю на земле добычи для тебя.

И не будет больше слышен

голос твоих посланников.