Ang Pulong Sa Dios

Nahum 1:1-15

1Ang panag-na mahitungod sa Nineve.1:1 Nineve: Mao kini ang kapital sa Asiria ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Asiria. Ang libro sa panan-awon ni Nahum nga taga-Elkos.

Ang Kasuko sa Ginoo sa Nineve

2Ang Ginoo abobhuan ug nagapani-malos nga Dios; Ang Ginoo mohimo sa pagpanimalos ug puno sa kapungot. Ang Ginoo magapanimalos sa iyang mga kontra ug nagapahungaw sa iyang kasuko sa iyang mga kaaway. 3Ang Ginoo dili daling masuko apan hilabihan ang iyang gahum; Ang Ginoo dili mobiya sa mga sad-an nga dili paga-silotan. Ang iyang pama-agi anaa sa alimpulos ug sa unos, ug ang mga panganod mga abog sa iyang tiil. 4Gibadlong niya ang kadagatan ug nauga kini; Gihimo niya ang mgakasapaan nga mahimong uga. Ang Basan ug Carmel nangalaya ug ang pagpamulak sa Lebanon nahanaw. 5Ang mga kabukiran nauyog sa iyang atubangan ug ang kabungtoran natunaw pahilayo kaniya. Ang kayutaan mikurog sa iyang presensya; ang kalibotan ug ang tanan nga nagpuyo niini. 6Kinsay makabarug sa iyang kayugot? Kinsay makabarug sa iyang hilabihang kasuko? Ang iyang kapungot iyang gibubo sama sa kalayo. Ang mga bato nadugmok sa iyang atubangan.

7Maayo ang Ginoo; lig-on siya nga dalangpanan sa panahon sa kasamok, siya moatiman kaniya nga mosalig kaniya. 8Apan uban sa dili mapiog nga baha iyang hatagan ug katapusan ang Nineve; iyang gukdon ang iyang mg kontra ngadto sa gingharian sa kangitngit. 9Bisan unsa man ang ilang gilaraw batok sa Ginoo iya kining hatagan ug katapusan; ang kasamok dili kini moabut sa makaduha ka higayon. 10Sila mangasangit sa mga sampinit ug mangahubog sa ilang mga bino; ut-oton sila sa kalayo sama sa ugang dagami. 11Gikan kanimo Nineve, mitungha ang usa nga naglaraw ug dautan batok sa Ginoo ug nagplano ug dautang pamaagi.

12Mao kini ang giingon sa Ginoo; Bisan tuod naa silay kaabag ug daghan sila kaayo; malaglag sila ug mahanaw. Bisan tuod ug gidagmalan ko ikaw o Juda dili ko na ikaw dagmalan. 13Karon bugtuon ko ang ilang yugo sa inyong mga abaga ug gisi-on ko ang ilang mga gapos pahilayo kaninyo.

14Ang Ginoo naghatag ug sugo mahitungod kaninyo, Nineve: Dili kamo makabaton ug kaliwatan nga magdala sa inyong pangalan. Gun-obon ko ang mga imahin ug ang mga idolo ninyo diha sa templo sa inyong dios-dios. Andamon ko ang inyong lubnganan kay wala kamoy bili.

15Tan-awa, didto sa mga kabukiran ang mga tiil nga nagdala ug maayong balita, nga nagmantala sa kalinaw! Sauloga ang inyong kapistahan, Juda, ug tumana ang inyong mga panaad. Dili na mosulong ang mga dautan kaninyo; laglagon na gayud sila sa hingpit.

New Russian Translation

Наум 1:1-15

1Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума из Элкоша.

Гнев Господень против Ниневии

2Господь – ревнивый и мстительный Бог;

Господь мстительный и гневливый.

Господь мстит Своим врагам

и хранит гнев против Своих врагов.

3Господь долготерпелив и велик в Своем могуществе;

Господь не оставит виновных без наказания.

Его шествие – в буре и вихре,

облака – пыль от Его ног.

4Он приказывает морю, и оно высыхает,

рекам – и они иссякают.

Башан и Кармил увядают,

и блекнут цветы на Ливане.

5Сотрясаются перед Ним горы и тают холмы.

Земля трепещет перед Его лицом,

трепещет мир и все живущее в нем.

6Кто устоит перед Его негодованием?

Кто сможет выдержать Его пылающий гнев?

Подобно огню разливается Его гнев,

скалы рассыпаются перед Ним.

7Господь благ, Он – убежище в дни бедствий.

Он заботится о тех, кто в Нем ищет прибежища,

8но всепотопляющим наводнением

Он разрушит Ниневию до основания;

мрак настигнет Его врагов.

9Что бы вы ни замышляли против Господа,

Он истребит вас до конца,

и бедствие уже не повторится.

10Они запутаются в терновнике

и будут пьяны от вина,

они будут уничтожены, как сухое жнивье.

11Из тебя, Ниневия, вышел тот,

кто замышляет злое против Господа,

кто советует беззаконное.

12Так говорит Господь:

– Хотя у них есть союзники и их великое множество,

они будут уничтожены и исчезнут,

а тебя, Иудея, раньше Я отягощал,

но впредь уже не стану.

13И теперь Я сокрушу их ярмо, что на твоей шее,

и разорву твои оковы.

14Господь дал следующее повеление о тебе, Ниневия:

– Не станет у тебя потомков,

носящих твое имя.

Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы,

что находятся в храмах твоих богов.

Я приготовлю тебе могилу,

потому что ты презираема.

15Смотри, идет по горам гонец,

несущий радостную весть,

провозглашающий мир!

Отмечай свои праздники, Иудея,

исполняй свои обещания.

Не вторгнется больше беззаконный в твои владения,

потому что будет полностью уничтожен.