Micas 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Micas 5:1-15

1Karon, mga taga-Jerusalem, andama ninyo ang inyong mga sundalo5:1 Karon… sundalo: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. kay gilibotan kamo sa kaaway. Hampakon nila ug baston ang nawong sa pangulo sa Israel.

Ang Gisaad nga Pangulo gikan sa Betlehem

2Miingon ang Ginoo, “Ikaw, Betlehem Efrata, dili kaayo importante nga lungsod sa Juda. Apan mag-gikan kanimo ang usa ka tawo nga mag-alagad kanako isip pangulo sa Israel, kansang mga katigulangan inila nga mga tawo sa unang panahon.”

3Busa itugyan sa Ginoo ngadto sa mga kaaway ang katawhan sa Israel hangtod sa panahon nga manganak ug batang lalaki nga maoy mangulo sa Israel ang babayeng nagabati.5:3 ang babayeng nagabati: Tingali mao ang Jerusalem (Tan-awa ang 4:9, 10). Sa panahon nga ginadumalahan sa kaaway ang mga Israelinhon, matawo ang ilang pangulo nga magluwas kanila. Ug ang iyang mga kadugo nga nabihag sa ubang dapit magbalik ngadto sa ilang isigka-Israelinhon. 4Magdumala kining maong pangulo ug atimanon niya ang katawhan sa Israel sama sa usa ka magbalantay sa mga karnero. Himuon niya kini pinaagi sa kusog ug gahom sa Ginoo nga iyang Dios. Ug magakinabuhi ang iyang katawhan nga walay gikahadlokan tungod kay ilhon sa mga tawo sa tibuok kalibotan5:4 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan. ang iyang pagkagamhanan. 5Hatagan usab niya ug maayo nga kahimtang5:5 maayo nga kahimtang: Ang Hebreo niini mao ang “shalom,” nga nagakahulogan ug kalinaw, kauswagan, maayo nga relasyon, kalipay, kadaogan. ang iyang katawhan.

Kagawasan ug Kalaglagan

Kon sulongon sa mga taga-Asiria ang atong yuta ug sudlon nila ang lig-ong mga bahin sa atong lungsod, makiggira kita kanila nga pinangulohan sa maisog nato nga mga pangulo. 6Pildihon nila ug dumalahan ang Asiria, ang yuta ni Nimrod, pinaagi sa ilang mga hinagiban. Luwason nila5:6 nila: sa Hebreo, niya. Posible ang pangulo nga ginaingon sa 5:2-5. kita kon sulongon sa mga taga-Asiria ang atong yuta.

7“Ang nangahibiling mga Israelinhon magadala ug panalangin sa daghang mga nasod. Mahimo silang sama sa tun-og ug ulan nga gipadala sa Ginoo sa pagpatubo sa mga tanom. Magsalig sila sa Dios ug dili sa tawo. 8Apan magdala usab sila ug kalaglagan sa mga nasod. Mahisama sila sa liyon—taliwala sa mga mananap sa kalasangan ug sa panon sa mga karnero sa sabsabanan—nga moyatak-yatak ug mokunis-kunis kanila, ug wala gayoy makalingkawas. 9Magmadaogon ang mga Israelinhon batok sa ilang mga kaaway. Laglagon gayod nila silang tanan.”

Pagalaglagon sa Ginoo ang mga Ginasaligan sa mga Israelinhon

10Miingon ang Ginoo ngadto sa mga Israelinhon, “Sa umaabot nga mga adlaw, ipapatay ko ang inyong mga kabayo ug gub-on ko ang inyong mga karwahe. 11Gub-on ko usab ang inyong mga lungsod apil na ang pinarilan. 12Wagtangon ko ang inyong mga anting-anting ug ang inyong mga manalagna. 13Dili na kamo makasimba sa mga imahen ug sa sagrado nga mga bato nga inyong gihimo, kay gub-on ko kini. 14Pang-ibton ko ang mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. Ug gun-ubon ko ang inyong mga lungsod. 15Sa akong labihan nga kasuko, manimalos ako sa mga nasod nga wala motuman kanako.”