Ang Pulong Sa Dios

Micas 2:1-13

Silotan sa Ginoo ang mga Nagadaog-daog sa mga Kabos

1Alaot kamong nagplano ug daotan bisan sa inyong paghigda. Pagkabuntag buhaton ninyo ang inyong giplano nga daotan tungod kay may gahom kamo sa paghimo niini. 2Giilog ninyo ang mga uma ug mga balay nga inyong magustohan. Gilimbongan ninyo ang mga tawo aron makuha ninyo ang ilang balay ug ang ilang napanunod nga yuta. 3Busa mao kini ang giingon sa Ginoo kaninyo, “Pamati kamo! Nagplano ako ug kalaglagan batok kaninyo ug dili gayod kamo makalingkawas niini. Dili na kamo makapanghambog kay panahon kini sa katalagman. 4Nianang adlawa bugalbugalan kamo sa mga tawo pinaagi sa awit sa pagminatay nga nagaingon, ‘Gilaglag kami sa hingpit! Gikuha sa Ginoo ang among yuta ug gihatag sa mga maluibon.’ ”

5Busa wala unya usa kaninyo nga makadawat sa yuta sa dihang iuli na kini sa mga katawhan sa Ginoo. 6Ang mga tawo nagaingon kanako, Nagaingon kamo, “Ayaw na kami walihi mahitungod nianang katalagman nga imong giingon, kay dili gayod kami maulawan. 7Ngano, gitunglo ba sa Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob? Nahurot na ba ang iyang pasensya? Buluhaton ba niya ang pagpanglaglag?”

Mao kini ang tubag sa Ginoo kaninyo: “Kon maayo lang ang inyong ginahimo madawat gayod ninyo ang akong mga saad. 8Apan gikontra ninyo nga daw mga kaaway ang akong katawhan. Naghunahuna sila nga sa pagpauli nila sa ilang dapit gikan sa gira wala nay mohilabot kanila, apan anaa diay kamo nga moilog sa ilang mga kupo. 9Giabog ninyo ang ilang mga babaye sa ilang gimahal pag-ayo nga mga pinuy-anan. Ug gikuha ninyo ang akong panalangin gikan sa ilang mga kabataan, busa dili na nila kini madawat hangtod sa kahangtoran. 10Pahawa kamo dinhi sa Israel kay kini nga dapit dili na makahatag kaninyo ug kapahulayan, tungod kay gihugawan ninyo kini sa inyong mga sala. Malaglag gayod kini nga dapit ug dili na mapuslan.2:10 Malaglag… mapuslan: o, Malaglag gayod kamo sa hingpit. 11Ang gusto ninyo nga magwawali mao kadtong limbongan ug bakakon, ug magwali ug ingon niini: ‘Moabunda ang inyong bino ug ang uban pang mga ilimnon.’ ”

Ang Gisaad nga Kagawasan sa mga Katawhan sa Israel ug Juda

12Miingon ang Ginoo, “Kamong mga katawhan sa Israel ug sa Juda2:12 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga nangahibiling buhi, pagatigomon ko gayod kamo sama sa mga karnero balik ngadto sa toril o sama sa panon sa kahayopan sa sabsabanan. Mapuno ang inyong yuta sa mga katawhan. 13Pagaablihan ko ang pultahan sa siyudad diin kamo gibihag, ug pangulohan ko kamo sa paggawas. Ako, ang Ginoo nga inyong hari, maoy mangulo kaninyo.”