Ang Pulong Sa Dios

Micas 1:1-16

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo bahin sa Samaria ug sa Jerusalem.1:1 sa Samaria ug sa Jerusalem: Ang Samaria mao ang kapital sa Israel ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Israel. Ang Jerusalem mao ang kapital sa Juda ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Juda. Gipadayag niya kini kang Micas nga taga-Moreshet sa panahon nga naghari sa Juda si Jotam, si Ahaz, ug si Hezekia.

Miingon si Micas: 2Kamong tanan nga anaa sa kalibotan, pamati kamo pag-ayo1:2 Kamong tanan nga anaa sa kalibotan: o, mga Israelinhon nga anaa sa Israel. kay magasaksi ang Ginoong Dios batok kaninyo gikan sa iyang balaan nga templo.1:2 balaan nga templo: Tingali ang iyang templo o puloy-anan sa langit.

Silotan ang Israel ug ang Juda

3Lantawa! Mogawas ang Ginoo gikan sa iyang puloy-anan. Mokanaog siya ug molakaw sa tag-as nga mga dapit sa kalibotan. 4Mangatunaw ang mga bukid nga iyahang matumban sama sa kandila nga nainitan sa kalayo, ug matunga ang mga kapatagan nga iyahang matumban sama sa yuta nga gibanlasan sa tubig nga gikan sa bakilid. 5Mahitabo kining tanan tungod kay nagpakasala ang mga katawhan sa Israel ug sa Juda.1:5 Israel ug sa Juda: sa Hebreo, Jacob… sa Israel. Ang mga taga-Samaria mao ang nagtulod sa ubang mga lumulupyo sa Israel sa pagpakasala. Ang mga taga-Jerusalem mao ang nagtukmod sa ubang mga lumulupyo sa Juda sa pagsimba sa mga dios-dios. 6“Laglagon ko ang Samaria ug mahimo na lang kining tamnanan sa ubas. Padahilion ko ang mga bato niini paingon sa kapatagan hangtod nga makita ang mga pundasyon niini. 7Mangadugmok ang tanang mga imahen sa mga dios-dios sa Samaria, ug mangasunog ang tanang pilak ug bulawan nga gibayad ngadto sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog diha sa templo.1:7 gibayad… sa templo: Niini nga templo, nagpakighilawas ang mga lalaki sa mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog isip pagsimba sa ilang mga dios-dios. Ang bayad sa mga babaye gigamit sa mga buluhaton sa templo. Nakatigom ang Samaria ug mga imahen pinaagi sa mga gibayad ngadto sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog diha sa templo, busa karon kuhaon sa iyang mga kaaway ang mga pilak ug mga bulawan nga gihaklap diha sa iyang mga imahen aron nga gamiton usab nga pangbayad sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog.”

8Miingon pa si Micas: Tungod sa pagkalaglag sa Samaria, magsubo ako ug magbangotan. Molakaw ako nga magtiniil ug walay bisti sa pagpakita sa akong pagsubo. Magminatay akog hilak nga daw sa nagauwang nga ihalas nga iro,1:8 ihalas nga iro: sa English, jackal. ug mohilak nga daw nagahoni nga kuwago. 9Kay ang kalaglagan sa Samaria sama sa samad nga dili na maayo, ug kini mahitabo usab sa Juda. Makaabot kini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad1:9 kapital nga siyudad: sa literal, pultahan. sa akong mga katagilungsod.

10Mga taga-Juda, ayaw ninyo sultihi ang atong mga kaaway nga taga-Gat bahin sa kalaglagan nga moabot kanato. Ayaw sila pakit-a nga nagahilak kamo. Ipakita ninyo ang inyong kasubo sa Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Kining lugara ug ang uban pang mga dapit sa bersikulo 11-15 posible sakop sa Juda. pinaagi sa pagligid diha sa yuta.

11Mga lumulupyo sa Shafir, pagabihagon kamo nga hubo ug maulawan kamo. Ang mga lumulupyo sa Zaanan mahadlok nga mogawas sa ilang dapit sa pagtabang kaninyo. Ang mga taga-Bet-Ezel nga magbangotan sa ilang pagkalaglag dili usab makatabang kaninyo. 12Sa pagkatinuod, ang mga lumulupyo sa Marot mabalak-on nga nagahulat sa pag-undang sa gira. Apan ipaduol hinuon sa Ginoo ang mga kaaway ngadto sa pultahan sa Jerusalem.

13Mga lumulupyo sa Lakish, taori na ninyo ug mga karwahe ang inyong mga kabayo ug ikyas. Gisunod ninyo ang sala sa mga taga-Israel, ug tungod kaninyo nagpakasala usab ang mga taga-Zion.1:13 ang mga taga-Zion: sa literal, ang anak nga babaye sa Zion.

14Ug karon, mga taga-Juda, panamilit na kamo1:14 panamilit na kamo: sa literal, maghatag ka ug gasa silbi panamilit. sa lungsod sa Moreset Gat kay ilogon na kini sa kaaway. Pagailogon usab ang lungsod1:14 lungsod: sa literal, mga balay. sa Aczib, busa walay mapaabot nga tabang ang mga hari sa Israel nga nagahulat nga tabangan sila niini nga lungsod.

15Mga lumulupyo sa Maresha, magpadala ang Ginoo1:15 ang Ginoo: sa Hebreo, ko. ug kaaway nga moilog sa inyong lungsod.

Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Tingali ang buot ipasabot niini mao ang nasod sa Juda. ang inyong mga pangulo manago sa langub sa Adulam. 16Ang inyong hinigugma nga mga kabataan1:16 mga kabataan: Posible ang buot ipasabot, ang mga lungsod sa palibot sa Jerusalem. kuhaon gikan kaninyo ug dad-on sa laing dapit, busa pagsubo kamo alang kanila ug ipakita ninyo kini pinaagi sa pagkiskis sa inyong ulo.

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 1:1-16

1Đây là sứ điệp Chúa Hằng Hữu phán dạy Mi-ca, người Mô-rê-sết, trong đời các Vua Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia của nước Giu-đa. Khải tượng ông thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem:

Đau Buồn Cho Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem

2Tất cả các dân tộc, hãy lắng nghe!

Đất và toàn thể muôn loài trên đất, hãy lắng tai.

Cầu Chúa Hằng Hữu Toàn Năng buộc tội các ngươi;

Chúa Hằng Hữu phán từ Đền Thờ thánh của Ngài,

3Kìa! Chúa Hằng Hữu đang đến!

Ngài rời ngai Ngài từ trời

và đạp lên các đỉnh cao của đất.

4Núi tan chảy dưới chân Ngài

và thung lũng tan ra như sáp gặp lửa,

thảy như nước đổ xuống sườn đồi.

5Vì sao vậy?

Vì sự phản nghịch của Ít-ra-ên—

phải, và vì tội lỗi của cả dân tộc.

Ai gây cho Ít-ra-ên phản nghịch?

Chính Sa-ma-ri, kinh đô xứ ấy!

Còn trung tâm thờ tà thần của Giu-đa là đâu?

Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem ư!

6“Vậy, Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ biến Sa-ma-ri thành đống gạch vụn.

Đường sá của nó sẽ bị cày xới thành nơi trồng nho.

Ta sẽ đổ các tảng đá xây thành của chúng xuống trũng,

chỉ còn những nền trơ trọi.

7Tất cả tượng hình của chúng sẽ bị đập nát.

Các lễ vật chúng dâng cho tà thần sẽ bị thiêu hủy.

Các thần tượng chúng sẽ đổ nát.

Vì chúng thu tiền công của gái mãi dâm để làm lễ vật,

lễ vật ấy lại dùng trả công cho gái mãi dâm.”

8Vì thế, tôi sẽ khóc lóc và kêu than.

Tôi sẽ đi chân không và ở trần.

Tôi sẽ tru như chó rừng và rên rỉ như chim cú.

9Vì vết thương của dân không thể chữa lành.

Nó còn lan tràn qua Giu-đa,

đến tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.

10Đừng loan báo tin này trong thành Gát;

cũng đừng khóc lóc.

Tại Bết Ô-phơ-ra,

hãy lăn lóc trong bụi đất.

11Dân cư Sa-phia trần truồng, xấu hổ đi qua.

Dân cư Xa-a-nan không dám ra khỏi cửa.

Dân cư Bết-hê-xen khóc than,

vì bị lật đổ đến tận nền móng.

12Dân cư Ma-rốt trông đợi phước lành,

nhưng tai họa Chúa đã giáng xuống

tới cổng thành Giê-ru-sa-lem.

13Dân cư La-ki, hãy thắng ngựa quý vào xe mà chạy trốn.

Ngươi là thành đầu tiên của Giu-đa1:13 Nt con gái Si-ôn

đã bắt chước Ít-ra-ên phạm tội

và ngươi dẫn Giê-ru-sa-lem vào tội lỗi.

14Vì thế, ngươi sẽ tặng quà vĩnh biệt cho Mô-rê-sết1:14 Quê hương của Tiên tri Mi-ca xứ Gát;

các gia đình ở Ách-xíp lừa gạt các vua Ít-ra-ên.

15Hỡi dân cư Ma-rê-sa,

Ta sẽ sai một người đến chinh phục thành các ngươi.

Vinh quang của Ít-ra-ên sẽ bị dời qua A-đu-lam.

16Hỡi dân cư Giu-đa,

hãy cạo đầu và khóc lóc cho các đứa con cưng.

Hãy cạo cho sói đầu như chim ó,

vì chúng nó bị lưu đày biệt xứ.