Ang Pulong Sa Dios

Mateo 22

Ang Sambingay Mahitungod sa Kombira

1Nagtudlo pag-usab si Jesus kanila pinaagi sa sambingay. Miingon siya, “Ang paghari sa Dios sama sa nahitabo sa usa ka hari nga nag-andam ug kombira alang sa kasal sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon nga tawgon na ang mga dinapit. Apan mibalibad sila. Gisugo niya pag-usab ang uban pa nga mga sulugoon. Miingon siya, ‘Ingna ninyo ang mga dinapit nga naihaw na ang akong mga baka ug ang uban nga mga mananap nga akong gipatambok ug naandam na ang pagkaon. Busa paanhia na sila.’ Apan ang mga dinapit wala magtagad. Ang usa miadto sa iyang uma, ug ang usa sa iyang negosyo. Ang uban, gidakop nila ang mga sinugo sa hari, gipasipad-an nila ug gipatay. Busa nasuko pag-ayo ang hari. Gisugo niya ang iyang mga sundalo nga pamatyon usab ang nagpatay sa iyang mga sulugoon ug sunogon ang ilang lungsod. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug miingon, ‘Ang kombira sa kasal sa akong anak andam na, apan ang mga dinapit dili takos nga motambong. Busa adto na lang kamo sa kadalanan nga naay daghang mangagi ug dapita ninyo ang tanan nga inyong matagboan.’ 10 Nanglakaw ang mga sulugoon ug nangadto sa kadalanan, ug ang tanan nga ilang natagboan, maayo man o daotan, gipangdapit nila. Ug napuno sa mga dinapit ang hawanan sa kombira.

11 “Unya misulod ang hari kay gusto niya nga mahimamat ang iyang mga bisita. Didto may nakita siya nga usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti nga alang sa kombira. 12 Busa miingon ang hari kaniya, ‘Higala, nganong nakasulod ka dinhi nga wala magsul-ob ug bisti nga alang sa kombira?’ Apan ang tawo wala gayod motingog kay wala siyay ikatubag. 13 Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, ‘Gaposa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay sa gawas didto sa kangitngitan. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon.’” 14 Unya miingon si Jesus, “Daghan ang gidapit sa Dios sa iyang gingharian, apan diotay ra ang gipili nga makasulod.”

Ang Pangutana Mahitungod sa Pagbayad ug Buhis

15 Mibiya ang mga Pariseo ug nagplano sila kon unsaon nila pagdakop si Jesus pinaagi sa iyang gipanulti. 16 Unya gisugo nila ang uban sa ilang mga sumusunod ug ang pipila ka tawo ni Herodes. Nangutana sila kang Jesus, “Magtutudlo, nasayod kami nga tinuod ang imong gipanulti. Gitudlo mo sa mga tawo ang kamatuoran bahin sa kabubut-on sa Dios. Ug wala ka magpauyon-uyon sa mga tawo bisan kinsa pa sila. 17 Alang kanimo, husto ba nga kita nga mga Judio mobayad ug buhis sa Emperador sa Roma o dili?” 18 Apan nahibaloan ni Jesus ang ilang daotang tuyo, busa miingon siya kanila, “Mga tigpakaaron-ingnon! Ngano bang buot man ninyo akong bitikon pinaagi niana nga pangutana? 19 Pakit-a ninyo ako ug kuwarta nga gigamit sa pagbayad ug buhis.” Ug gidala nila kini kaniya. 20 Miingon si Jesus kanila, “Kang kinsa ba kining hitsura ug ngalan?” 21 Mitubag sila, “Iya sa Emperador.” Busa miingon si Jesus kanila, “Kon mao kana, ihatag ninyo sa Emperador ang iya sa Emperador, ug sa Dios ang iya sa Dios.” 22 Sa pagkadungog nila sa tubag ni Jesus natingala gayod sila. Busa gibiyaan na lang nila siya.

Ang Pangutana Mahitungod sa Pagkabanhaw

23 Niadtong adlawa, may mga Saduseo nga miduol kang Jesus. Kining mga tawhana wala nagatuo nga may pagkabanhaw. Nangutana sila, 24 “Magtutudlo, miingon si Moises nga kon mamatay ang lalaki ug wala silay anak sa iyang asawa, kinahanglan nga ang iyang igsoong lalaki makigminyo sa nabalo aron makaanak siya alang sa iyang igsoon nga namatay.[a] 25 Unya, dinhi kaniadto may pito ka managsoon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo, ug namatay nga walay anak. Busa ang balo giminyoan sa sunod nga igsoon. 26 Kini siya namatay usab ug wala gihapon silay anak. Busa giminyoan na usab sa ikatulo nga igsoon ug mao usab gihapon ang nahitabo kaniya ug sa tanan nga managsoon hangtod sa ikapito. 27 Sa kataposan ang babaye namatay usab. 28 Karon, kon moabot na ang pagkabanhaw, kang kinsa man siyang asawa, kay silang tanan naminyo man kaniya?”

29 Miingon si Jesus kanila, “Sayop gayod kamo, kay wala kamo makasabot sa Kasulatan ug sa gahom sa Dios. 30 Sa adlaw sa pagkabanhaw, ang mga tawo dili na magminyoay tungod kay sama na sila sa mga anghel sa langit. 31 Karon, ang mahitungod sa pagkabanhaw: wala ba ninyo mabasa ang giingon sa Dios kaninyo diha sa iyang pulong nga nagkanayon, 32 ‘Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob?’ Ang Dios dili Dios sa mga patay, kondili Dios sa mga buhi.”[b] 33 Sa pagkadungog niini sa mga tawo nahibulong kaayo sila sa iyang pagtulon-an.

Ang Labing Mahinungdanon nga Sugo

34 Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduseo wala gayoy nahimo kang Jesus, nagtigom sila pag-usab ug miduol kaniya. 35 Usa sa mga magtutudlo sa Kasugoan ang nangutana kang Jesus aron sa pagbitik kaniya. 36 Miingon siya, “Magtutudlo, unsa ba gayod ang labing mahinungdanon nga sugo diha sa Kasugoan?” 37 Mitubag si Jesus kaniya, “‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna.’[c] 38 Mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo. 39 Ug ang ikaduha nga labing mahinungdanon susama sa nahauna, ‘Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.’[d] 40 Ang tibuok nga Kasugoan ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta nalangkob niining duha ka sugo.”

Ang Pangutana Mahitungod sa Cristo

41 Sa wala pa magbulag-bulag ang mga Pariseo, nangutana si Jesus kanila, 42 “Unsay inyong hunahuna mahitungod sa Cristo? Kang kinsa ba siyang kaliwat?” Mitubag sila, “Kang David.” 43 Unya miingon si Jesus kanila, “Kon kaliwat siya ni David, nganong si David, pinaagi sa Espiritu Santo, nagtawag man kaniya nga Ginoo? Kay miingon siya,

44 ‘Miingon ang Ginoo sa akong agalon nga hari,
Lingkod dinhi dapit sa akong tuo
hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway.’[e]

45 Kon gitawag siya ni David nga iyang Ginoo, unsaon nga kaliwat lang siya ni David?” 46 Wala gayoy nakatubag kang Jesus sa iyang pangutana. Sukad niadto, wala na gayoy nangahas pa sa pagpangutana kaniya.

Footnotes

 1. Mateo 22:24 Tan-awa usab ang Deu. 25:5.
 2. Mateo 22:32 Kini nagapamatuod nga ang mga namatay mabanhaw.
 3. Mateo 22:37 Tan-awa usab ang Deu. 6:5.
 4. Mateo 22:39 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.
 5. Mateo 22:44 Tan-awa usab ang Salmo 110:1.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 22

Притча о свадебном пире

1Исо продолжал учить народ в притчах, говоря:

– Царство Всевышнего можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына. Он разослал к приглашённым своих рабов, чтобы позвать их на свадьбу, но приглашённые не хотели прийти. Тогда царь послал других рабов, наказав им: «Пойдите и скажите им, что мой пир уже готов, зарезаны быки и другой откормленный скот, всё угощение готово, пусть приходят на свадебный пир». Приглашённые, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Один пошёл на своё поле, другой торговать, а некоторые даже схватили посланных рабов, унизили и убили их. Царь был разгневан. Он послал своё войско, уничтожил тех убийц и сжёг их город.

Потом он сказал своим рабам: «Свадебный пир готов, но те, кого я пригласил, не заслужили чести быть на нём. Пойдите теперь на перекрёстки дорог и приглашайте на пир всех, кого вы встретите». 10 Рабы пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали, злых и добрых, и пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами. 11 Когда же царь пришёл посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. 12 «Друг, – спросил царь, – как это ты вошёл сюда без свадебной одежды?» Человеку нечего было сказать. 13 Тогда царь приказал слугам: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов». 14 Ведь приглашённых много, но избранных мало.

Вопрос об уплате налогов

15 После этого блюстители Закона стали советоваться, как бы им поймать Исо на слове. 16 Они подослали к Нему своих учеников вместе со сторонниками правителя Ирода.

– Учитель, – спросили они, – мы знаем, что Ты Человек честный и истинно учишь пути Всевышнего. Ты беспристрастен и не стремишься никому угодить. 17 Скажи нам, как Ты считаешь, следует ли платить налог римскому императору или нет?

18 Исо, зная их коварные намерения, сказал:

– Лицемеры, вы хотите поймать Меня на слове? 19 Покажите Мне монету, которой платится дань.

Они принесли Ему серебряную монету[a]. 20 Исо спросил их:

– Кто на ней изображён и чьё на ней имя?

21 – Императора, – ответили они.

Тогда Исо сказал им:

– Так и отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему – то, что принадлежит Всевышнему.

22 Такой ответ их озадачил, и, оставив Исо, они ушли.

Вопрос о воскресении мёртвых

23 В тот же день саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мёртвых, подошли к Исо. Они спросили Его:

24 – Учитель, Мусо сказал, что если кто-либо умрёт, не оставив детей, то его брат должен жениться на вдове и восстановить род своему брату.[b] 25 Так вот, у нас тут было семеро братьев. Первый женился и умер бездетным, и вдова стала женой его брата. 26 То же самое произошло и со вторым, и с третьим, и со всеми семью братьями. 27 После всех умерла и женщина. 28 Итак, после воскресения, которому из семи братьев она будет женой? Ведь все были её мужьями.

29 Исо ответил им:

– Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писания, ни силы Всевышнего. 30 Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. 31 Что же касается воскресения мёртвых, то разве вы не читали, что сказал вам Всевышний: 32 «Я – Бог Иброхима, Бог Исхока и Бог Якуба»[c]? Он Бог не мёртвых, а живых.

33 Люди слушали и удивлялись Его учению.

Самое важное повеление

34 Блюстители же Закона, услышав, как Исо заставил замолчать саддукеев, собрались вокруг Него. 35 Один из них, учитель Таврота, чтобы поймать Исо на слове, спросил:

36 – Учитель, какое повеление в Законе самое важное?

37 Исо ответил:

– «Люби Вечного, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и всем разумом своим»[d]. 38 Это первое и самое важное повеление. 39 Второе, не менее важное повеление: «Люби ближнего твоего, как самого себя»[e]. 40 Всё учение Таврота и Книги Пророков основано на этих двух повелениях.

Масех – Повелитель Довуда

41 Когда блюстители Закона собрались вместе, Исо спросил их:

42 – Что вы думаете о Масехе? Чей Он сын?

– Сын Довуда, – ответили Ему.

43 Исо говорит им:

– Почему же тогда Довуд, под водительством Духа, называет Масеха Повелителем? Ведь он говорит:

44 «Вечный сказал моему Повелителю:
    сядь по правую руку от Меня,
пока Я не повергну всех врагов Твоих
    к ногам Твоим»[f].

45 Итак, если Довуд называет Масеха Повелителем, то как же в таком случае Он может быть всего лишь его сыном?

46 В ответ никто не мог сказать ни слова, и с этого дня они больше не решались задавать Ему вопросы.

Footnotes

 1. Мат 22:19 Букв.: «динарий».
 2. Мат 22:24 См. Втор. 25:5-6.
 3. Мат 22:32 Исх. 3:6.
 4. Мат 22:37 Втор. 6:5.
 5. Мат 22:39 Лев. 19:18.
 6. Мат 22:44 Заб. 109:1.