Ang Pulong Sa Dios

Mateo 1:1-25

Ang Kagikan ni Jesu-Cristo

(Luc. 3:23-38)

1Mao kini ang kagikan ni Jesu-Cristo nga kaliwat ni David. Si David kaliwat ni Abraham.

2Si Abraham amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, ug si Jacob amahan ni Juda ug sa mga igsoon niini nga lalaki. 3Si Juda nakapangasawa kang Tamar ug may duha sila ka anak nga si Perez ug si Zara. Si Perez amahan ni Hezron, ug si Hezron amahan ni Aram. 4Si Aram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Naason, ug si Naason amahan ni Salmon. 5Si Salmon nakapangasawa kang Rahab ug ang ilang anak mao si Boaz. Si Boaz amahan ni Obed ug ang inahan niini mao si Ruth. Si Obed amahan ni Jesse, 6ug si Jesse amahan ni Haring David.

Si Haring David amahan ni Solomon ug ang iyang inahan asawa kaniadto ni Uria. 7Si Solomon amahan ni Rehoboam, si Rehoboam amahan ni Abia, ug si Abia amahan ni Asa. 8Si Asa amahan ni Jehoshafat, si Jehoshafat amahan ni Joram, ug si Joram amahan ni Uzia. 9Si Uzia amahan ni Jotam, si Jotam amahan ni Ahaz, ug si Ahaz amahan ni Hezekia. 10Si Hezekia amahan ni Manase, si Manase amahan ni Amos, si Amos amahan ni Josias, 11ug si Josias amahan ni Jeconia ug sa mga igsoon niini nga lalaki. Niadtong panahona gibihag ang mga taga-Israel ngadto sa Babilonia.

12Mao kini ang kagikan ni Jesus human mabihag ang mga taga-Israel ngadto sa Babilonia: si Jeconia amahan ni Shealtiel, si Shealtiel amahan ni Zerubabel, 13si Zerubabel amahan ni Abiud, si Abiud amahan ni Eliakim, ug si Eliakim amahan ni Azor. 14Si Azor amahan ni Zadok, si Zadok amahan ni Akim, ug si Akim amahan ni Eliud. 15Si Eliud amahan ni Eleazar, si Eleazar amahan ni Matan, si Matan amahan ni Jacob, 16si Jacob amahan ni Jose nga bana ni Maria. Si Maria mao ang inahan ni Jesus nga gitawag nga Cristo. 17Busa may 14 ka mga henerasyon gikan kang Abraham hangtod kang David. Ug may 14 usab ka mga henerasyon gikan kang David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga taga-Israel ngadto sa Babilonia. Gikan sa pagkabihag nila may 14 pa gayod ka mga henerasyon hangtod kang Cristo.

Ang Pagkatawo ni Cristo

(Luc. 2:1-7)

18Mao kini ang sugilanon sa pagka-tawo ni Jesu-Cristo: Si Maria nga iyang inahan kaslonon na kang Jose. Apan sa wala pa sila mahiusa namatikdan ni Maria nga mabdos na siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19Si Jose nga iyang pamanhonon usa ka matarong nga tawo ug dili siya buot nga maulawan si Maria. Busa nakadesisyon siya nga bulagan niya sa hilom si Maria. 20Ug samtang nagapamalandong si Jose niini, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo ug miingon, “Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpa-ngasawa kang Maria, kay nagmabdos siya pinaagi sa Espiritu Santo. 21Manganak siyag lalaki ug nganlan mo siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.” 22Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, 23“Magmabdos ang usa ka dalagang putli, ug manganak siyag lalaki. Ug ang maong bata pagatawgon nga Emmanuel”1:23 Tan-awa usab ang Isa. 7:14. (nga kon sabton, “Ang Dios kauban nato”). 24Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang giingon kaniya sa anghel sa Ginoo, ug gipangasawa niya si Maria. 25Apan wala siya makighilawas kang Maria samtang wala pa kini manganak. Sa dihang nanganak na si Maria, ginganlan ni Jose ang bata ug Jesus.

Vietnamese Contemporary Bible

Ma-thi-ơ 1:1-25

Gia Phả Chúa Giê-xu

1Đây là gia phả của Chúa1:1,16 Trong bản Kinh Thánh này, chữ Chúa được viết nghiêng nghĩa là không có trong nguyên bản Giê-xu, Đấng Mết-si-a,1:1,16,17 Nt Chritos (Hy Lạp) hoặc Đấng Mết-si-a (Hê-bơ-rơ) đều có nghĩa là Đấng chịu xức dầu. Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời xuống thế gian làm người, chết thay cho tội lỗi loài người theo dòng dõi Đa-vít và Áp-ra-ham:

2Áp-ra-ham sinh Y-sác.

Y-sác sinh Gia-cốp.

Gia-cốp sinh Giu-đa và các con.

3Giu-đa sinh Pha-rê và Xa-ra (tên mẹ là Ta-ma).

Pha-rê sinh Hết-rôm.

Hết-rôm sinh A-ram.

4A-ram sinh A-mi-na-đáp.

A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son.

Na-ách-son sinh Sanh-môn.

5Sanh-môn cưới Ra-háp, sinh Bô-ô.

Bô-ô cưới Ru-tơ, sinh Ô-bết.

Ô-bết sinh Gie-sê.

6Gie-sê sinh Vua Đa-vít.

Đa-vít sinh Sa-lô-môn (mẹ là Bết-sê-ba, là bà góa U-ri).

7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am.

Rô-bô-am sinh A-bi-gia.

A-bi-gia sinh A-sa.

8A-sa sinh Giô-sa-phát.

Giô-sa-phát sinh Giô-ram.

Giô-ram sinh1:8 Nt tổ phụ của; giống 1:11 Ô-xia

9Ô-xia sinh Giô-tham.

Giô-tham sinh A-cha.

A-cha sinh Ê-xê-chia

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se.

Ma-na-se sinh A-môn.

A-môn sinh Giô-si-a.

11Giô-si-a sinh Giê-cô-nia1:11 Nt Giê-cô-nia (Hy Lạp), phiên âm khác của Giê-hô-gia-kin; giống 1:12 Xem 2 Vua 24:61 Sử 3:16 và các con trước khi người Do Thái bị lưu đày qua Ba-by-lôn.

12Sau khi bị lưu đày:

Giê-cô-nia sinh Sa-la-thi-ên.

Sa-la-thiên sinh Xô-rô-ba-bên.

13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út.

A-bi-út sinh Ê-li-a-kim.

Ê-li-a-kim sinh A-xô.

14A-xô sinh Xa-đốc.

Xa-đốc sinh A-kim.

A-kim sinh Ê-li-út.

15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa.

Ê-lê-a-sa sinh Ma-than.

Ma-than sinh Gia-cốp.

16Gia-cốp sinh Giô-sép, chồng Ma-ri.

Ma-ri sinh Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a.

17Vậy, từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có mười bốn thế hệ, từ Đa-vít đến thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn có mười bốn thế hệ, và từ thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn đến Đấng Mết-si-a cũng có mười bốn thế hệ.

Sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu

18Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, Đấng Mết-si-a diễn tiến như sau: Mẹ Ngài, cô Ma-ri, đã đính hôn với Giô-sép. Nhưng trước khi cưới, lúc còn là trinh nữ, cô chịu thai do quyền năng của Chúa Thánh Linh. 19Giô-sép, vị hôn phu của Ma-ri là một người ngay lành, quyết định kín đáo từ hôn,1:19 Nt ly dị vì không nỡ để cô bị sỉ nhục công khai.

20Đang suy tính việc ấy, Giô-sép bỗng thấy một thiên sứ của Chúa đến với ông trong giấc mộng: “Giô-sép, con của Đa-vít. Đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ. Vì cô ấy chịu thai do Chúa Thánh Linh. 21Cô ấy sẽ sinh con trai, và ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi.”

22Việc xảy ra đúng như lời Chúa đã phán bảo các nhà tiên tri loan báo:

23“Này! Một trinh nữ sẽ chịu thai!

Người sẽ sinh hạ một Con trai,

họ sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,1:23 Ysai 7:14; 8:8,10

nghĩa là ‘Đức Chúa Trời ở với chúng ta.’”

24Giô-sép tỉnh dậy, ông làm theo lệnh thiên sứ của Chúa, cưới Ma-ri làm vợ. 25Nhưng ông không ăn ở với cô ấy cho đến khi cô sinh con trai, và Giô-sép đặt tên là Giê-xu.