Ang Pulong Sa Dios

Mateo 1:1-25

Ang Kagikan ni Jesu-Cristo

(Luc. 3:23-38)

1Mao kini ang kagikan ni Jesu-Cristo nga kaliwat ni David. Si David kaliwat ni Abraham.

2Si Abraham amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, ug si Jacob amahan ni Juda ug sa mga igsoon niini nga lalaki. 3Si Juda nakapangasawa kang Tamar ug may duha sila ka anak nga si Perez ug si Zara. Si Perez amahan ni Hezron, ug si Hezron amahan ni Aram. 4Si Aram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Naason, ug si Naason amahan ni Salmon. 5Si Salmon nakapangasawa kang Rahab ug ang ilang anak mao si Boaz. Si Boaz amahan ni Obed ug ang inahan niini mao si Ruth. Si Obed amahan ni Jesse, 6ug si Jesse amahan ni Haring David.

Si Haring David amahan ni Solomon ug ang iyang inahan asawa kaniadto ni Uria. 7Si Solomon amahan ni Rehoboam, si Rehoboam amahan ni Abia, ug si Abia amahan ni Asa. 8Si Asa amahan ni Jehoshafat, si Jehoshafat amahan ni Joram, ug si Joram amahan ni Uzia. 9Si Uzia amahan ni Jotam, si Jotam amahan ni Ahaz, ug si Ahaz amahan ni Hezekia. 10Si Hezekia amahan ni Manase, si Manase amahan ni Amos, si Amos amahan ni Josias, 11ug si Josias amahan ni Jeconia ug sa mga igsoon niini nga lalaki. Niadtong panahona gibihag ang mga taga-Israel ngadto sa Babilonia.

12Mao kini ang kagikan ni Jesus human mabihag ang mga taga-Israel ngadto sa Babilonia: si Jeconia amahan ni Shealtiel, si Shealtiel amahan ni Zerubabel, 13si Zerubabel amahan ni Abiud, si Abiud amahan ni Eliakim, ug si Eliakim amahan ni Azor. 14Si Azor amahan ni Zadok, si Zadok amahan ni Akim, ug si Akim amahan ni Eliud. 15Si Eliud amahan ni Eleazar, si Eleazar amahan ni Matan, si Matan amahan ni Jacob, 16si Jacob amahan ni Jose nga bana ni Maria. Si Maria mao ang inahan ni Jesus nga gitawag nga Cristo. 17Busa may 14 ka mga henerasyon gikan kang Abraham hangtod kang David. Ug may 14 usab ka mga henerasyon gikan kang David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga taga-Israel ngadto sa Babilonia. Gikan sa pagkabihag nila may 14 pa gayod ka mga henerasyon hangtod kang Cristo.

Ang Pagkatawo ni Cristo

(Luc. 2:1-7)

18Mao kini ang sugilanon sa pagka-tawo ni Jesu-Cristo: Si Maria nga iyang inahan kaslonon na kang Jose. Apan sa wala pa sila mahiusa namatikdan ni Maria nga mabdos na siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19Si Jose nga iyang pamanhonon usa ka matarong nga tawo ug dili siya buot nga maulawan si Maria. Busa nakadesisyon siya nga bulagan niya sa hilom si Maria. 20Ug samtang nagapamalandong si Jose niini, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo ug miingon, “Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpa-ngasawa kang Maria, kay nagmabdos siya pinaagi sa Espiritu Santo. 21Manganak siyag lalaki ug nganlan mo siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.” 22Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, 23“Magmabdos ang usa ka dalagang putli, ug manganak siyag lalaki. Ug ang maong bata pagatawgon nga Emmanuel”1:23 Tan-awa usab ang Isa. 7:14. (nga kon sabton, “Ang Dios kauban nato”). 24Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang giingon kaniya sa anghel sa Ginoo, ug gipangasawa niya si Maria. 25Apan wala siya makighilawas kang Maria samtang wala pa kini manganak. Sa dihang nanganak na si Maria, ginganlan ni Jose ang bata ug Jesus.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1:1-25

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

(Lc. 3:23-38)

1Cartea genealogiei1 Numele din această genealogie urmează ortografierea ebraică și nu transliterarea în greacă, aceasta din urmă diferind în anumite cazuri de prima. lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda și frații acestuia,

3lui Iuda, i s-au născut Pereț și Zerah, din Tamar,

lui Pereț i s-a născut Hețron,

lui Hețron i s-a născut Ram,

4lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahșon,

lui Nahșon i s-a născut Salmon,

5lui Salmon, i s-a născut Boaz, din Rahab,

lui Boaz, i s-a născut Obed, din Rut,

lui Obed i s-a născut Ișai,

6iar lui Ișai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie,

7lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

8lui Asa i s-a născut Iehoșafat,

lui Iehoșafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

9lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11iar lui Iosia i s-a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Șealtiel,

lui Șealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14lui Azor i s-a născut Țadok,

lui Țadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Matan,

lui Matan i s-a născut Iacov,

16iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care S-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos16 Atât Christos (în greacă), cât și Mașiah (în ebraică și aramaică) înseamnă Cel Care este uns..

17Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece17 Lit.: sunt paisprezece generații., de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise din două motive: (1) fie pentru a relaționa un anume individ în mod direct la un strămoș important; (2) fie pentru a obține numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de șapte, așa cum este în acest text.

Nașterea lui Isus Cristos

(Lc. 1:26–2:20)

18Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s-o părăsească pe ascuns19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre și nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorț. În Deut. 22:24 femeia logodită este numită soție, iar în acest verset Iosif este numit soțul Mariei, chiar dacă erau doar logodiți..

20Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis și i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus21 Gr.: Iesous – transcrierea în greacă a termenului ebraic și aramaic Ieșua (care înseamnă Domnul mântuie sau Domnul este mântuire), o formă prescurtată a lui Ioșua sau Iehoșua (transliterat în limba română ca Iosua). În LXX și în pasajele din F.A. 7:45 și Evr. 4:8 în NT grecesc, numele lui Iosua apare transcris ca Isus., pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“

22Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice:

23„Iată, fecioara va rămâne însărcinată,

va naște un Fiu,

și Îi vor pune numele Emanuel“23 Vezi Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“

24Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soție, 25dar n-a cunoscut-o25 Eufemism ebraic exprimat prin intermediul limbii grecești. Acesta are sensul de a avea relații sexuale. până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.