Ang Pulong Sa Dios

Marcos 16

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Human sa Adlaw nga Igpapahulay, si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome namalit ug pahumot kay moadto sila sa lubnganan aron dihogan ang patay nga lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo, miadto sila sa lubnganan. 3-4 Samtang naglakaw sila, nagpangutan-anay sila, “Kinsa ang atong hangyoon nga moligid sa bato nga gitabon sa lubnganan?” (Kay hilabihan kadako ang nakatabon nga bato.) Apan pag-abot nila didto, nakita nila nga naligid na ang bato. Busa misulod sila sa lubnganan ug nakita nila ang usa ka batan-on nga lalaki, nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok gayod sila. Ug miingon ang lalaki kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi! Nabanhaw siya! Dali kamo, tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya.” Ug miingon siya, “Lakaw kamo, sultihi ninyo ang iyang mga sumusunod labi na gayod si Pedro nga mouna si Jesus kaninyo didto sa Galilea, ug didto ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo.” Busa migawas ang mga babaye sa lubnganan ug nanagan tungod sa hilabihan nga kahadlok. Wala silay gisultihan kay nahadlok gayod sila.

Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo nabanhaw si Jesus. Una gayod siyang nagpakita kang Maria nga taga-Magdala nga iyang giabogan ug pito ka daotan nga espiritu. 10 Ug giadtoan ni Maria ang mga sumusunod ni Jesus nga nangaguol ug nanghilak, ug gisultihan niya sila. 11 Apan wala sila motuo sa iyang gisugilon nga si Jesus buhi ug nagpakita kaniya. 12 Pagkahuman niadto, nagpakita si Jesus pinaagi sa lahing panagway ngadto sa iyang duha ka sumusunod sa dihang nagapadulong sila sa kaumahan. 13 Busa mibalik sa Jerusalem ang iyang duha ka sumusunod ug gisultihan ang uban nila nga mga kauban nga si Jesus nagpakita kanila, apan wala usab sila motuo.

14 Sa kataposan nagpakita usab si Jesus sa onse ka apostoles samtang nangaon sila. Gibadlong niya sila tungod kay wala silay pagtuo ug gahi ang ilang mga ulo, kay wala sila motuo sa gisulti sa mga nakakita kaniya human siya nabanhaw. 15 Ug miingon si Jesus kanila, “Lakaw kamo sa tibuok nga kalibotan ug iwali ang Maayong Balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. 16 Si bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silotan. 17 Kini nga mga ilhanan makita diha sa mga tawo nga nagatuo kanako: pinaagi sa akong gahom magaabog sila ug daotan nga mga espiritu; magasulti sila sa uban nga mga pinulongan nga wala nila matun-i; 18 kon makakupot sila ug mga bitin o kaha makainom sa bisan unsa nga hilo dili sila maunsa; ug kon ipandong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mangaayo kini.”

Gidala si Jesus Ngadto sa Langit

19 Human kadto isulti ni Jesus kanila gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. 20 Ug nagsangyaw ang iyang mga sumusunod sa nagkalain-laing mga dapit. Gitabangan sila sa Ginoo ug gipamatud-an niya ang ginasangyaw sa mga sumusunod pinaagi sa mga ilhanan nga ilang gihimo.

Nya Levande Bibeln

Markus 16

Jesus uppstår från de döda

1Nästa kväll, när sabbaten var över, gick Maria Magdalena, Salome och Maria, Jakobs mor, och köpte välluktande kryddor att smörja den döde med.

Tidigt på söndagsmorgonen just innan soluppgången gick de ut till graven.

På vägen dit pratade de om hur de skulle kunna rulla undan stenen framför ingången.

Men när de kom fram såg de att stenen, som var mycket tung, redan var bortrullad och graven öppen.

Då gick de in, och där på högra sidan satt en ung man klädd i vitt. Kvinnorna blev förskräckta.

Men den unge mannen sa: Var inte rädda. Söker ni Jesus från Nasaret som blev korsfäst? Han är inte här, han har återvänt till livet! Titta, där låg hans kropp.

Gå nu och säg till lärjungarna, och särskilt till Petrus, att Jesus ska gå före dem till Galileen. Där ska de få se honom, precis som han sa till dem innan han dog.

Så snart kvinnorna kommit ut ur graven sprang de därifrån så fort de kunde. De var chockade och darrade i hela kroppen, och de vågade inte berätta för någon vad de varit med om.

Jesus visar sig för Maria Magdalena

Det var tidigt på söndagsmorgonen som Jesus kom tillbaka till livet, och den första person som såg honom var Maria Magdalena, den kvinna som han hade befriat från sju onda andar.

10-11 Hon gick till de gråtande och sörjande lärjungarna och sa: Han lever! Jag har själv sett honom! Men de trodde henne inte.

Jesus visar sig för två män på vandring

12 Senare på dagen visade sig Jesus för två män, som var på väg från Jerusalem ut till en by på landsbygden.De kände inte igen honom först, för hans utseende hade förändrats.

13 När de till slut förstod vem det var, skyndade de sig tillbaka till Jerusalem för att berätta det för de andra, men ingen trodde på dem.

Jesus visar sig för alla de elva lärjungarna

14 Lite senare visade han sig för de elva lärjungarna när de åt tillsammans. Han gick då tillrätta med dem för deras otro, och för att de så envist vägrade att tro på dem som hade sett honom, sedan han uppstått från de döda.

Jesus befaller lärjungarna att predika de goda nyheterna i hela världen

15 Sedan sa han till dem: Gå ut i hela världen och predika de goda nyheterna för alla människor.

16 De som tror och blir döpta ska bli frälsta. Men de som vägrar att tro ska bli dömda.

17 Omkring dem som tror på mig ska det ske under. I mitt namn ska de driva ut onda andar, och de ska tala nya språk.

18 De ska till och med utan risk kunna handskas med ormar, och om de dricker något gift, så ska det inte skada dem, och de ska lägga händerna på de sjuka och bota dem.

Jesus far upp till himlen

19 När Herren Jesus hade sagt detta till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.

20 Och lärjungarna gick ut överallt och predikade de goda nyheterna, och Herren var med dem och bekräftade vad de sa genom de under som följde.