Ang Pulong Sa Dios

Marcos 16

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Human sa Adlaw nga Igpapahulay, si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome namalit ug pahumot kay moadto sila sa lubnganan aron dihogan ang patay nga lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo, miadto sila sa lubnganan. 3-4 Samtang naglakaw sila, nagpangutan-anay sila, “Kinsa ang atong hangyoon nga moligid sa bato nga gitabon sa lubnganan?” (Kay hilabihan kadako ang nakatabon nga bato.) Apan pag-abot nila didto, nakita nila nga naligid na ang bato. Busa misulod sila sa lubnganan ug nakita nila ang usa ka batan-on nga lalaki, nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok gayod sila. Ug miingon ang lalaki kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi! Nabanhaw siya! Dali kamo, tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya.” Ug miingon siya, “Lakaw kamo, sultihi ninyo ang iyang mga sumusunod labi na gayod si Pedro nga mouna si Jesus kaninyo didto sa Galilea, ug didto ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo.” Busa migawas ang mga babaye sa lubnganan ug nanagan tungod sa hilabihan nga kahadlok. Wala silay gisultihan kay nahadlok gayod sila.

Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo nabanhaw si Jesus. Una gayod siyang nagpakita kang Maria nga taga-Magdala nga iyang giabogan ug pito ka daotan nga espiritu. 10 Ug giadtoan ni Maria ang mga sumusunod ni Jesus nga nangaguol ug nanghilak, ug gisultihan niya sila. 11 Apan wala sila motuo sa iyang gisugilon nga si Jesus buhi ug nagpakita kaniya. 12 Pagkahuman niadto, nagpakita si Jesus pinaagi sa lahing panagway ngadto sa iyang duha ka sumusunod sa dihang nagapadulong sila sa kaumahan. 13 Busa mibalik sa Jerusalem ang iyang duha ka sumusunod ug gisultihan ang uban nila nga mga kauban nga si Jesus nagpakita kanila, apan wala usab sila motuo.

14 Sa kataposan nagpakita usab si Jesus sa onse ka apostoles samtang nangaon sila. Gibadlong niya sila tungod kay wala silay pagtuo ug gahi ang ilang mga ulo, kay wala sila motuo sa gisulti sa mga nakakita kaniya human siya nabanhaw. 15 Ug miingon si Jesus kanila, “Lakaw kamo sa tibuok nga kalibotan ug iwali ang Maayong Balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. 16 Si bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silotan. 17 Kini nga mga ilhanan makita diha sa mga tawo nga nagatuo kanako: pinaagi sa akong gahom magaabog sila ug daotan nga mga espiritu; magasulti sila sa uban nga mga pinulongan nga wala nila matun-i; 18 kon makakupot sila ug mga bitin o kaha makainom sa bisan unsa nga hilo dili sila maunsa; ug kon ipandong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mangaayo kini.”

Gidala si Jesus Ngadto sa Langit

19 Human kadto isulti ni Jesus kanila gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. 20 Ug nagsangyaw ang iyang mga sumusunod sa nagkalain-laing mga dapit. Gitabangan sila sa Ginoo ug gipamatud-an niya ang ginasangyaw sa mga sumusunod pinaagi sa mga ilhanan nga ilang gihimo.

The Message

Mark 16

The Resurrection

11-3 When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so they could embalm him. Very early on Sunday morning, as the sun rose, they went to the tomb. They worried out loud to each other, “Who will roll back the stone from the tomb for us?”

4-5 Then they looked up, saw that it had been rolled back—it was a huge stone—and walked right in. They saw a young man sitting on the right side, dressed all in white. They were completely taken aback, astonished.

6-7 He said, “Don’t be afraid. I know you’re looking for Jesus the Nazarene, the One they nailed on the cross. He’s been raised up; he’s here no longer. You can see for yourselves that the place is empty. Now—on your way. Tell his disciples and Peter that he is going on ahead of you to Galilee. You’ll see him there, exactly as he said.”

They got out as fast as they could, beside themselves, their heads swimming. Stunned, they said nothing to anyone.

9-11 [After rising from the dead, Jesus appeared early on Sunday morning to Mary Magdalene, whom he had delivered from seven demons. She went to his former companions, now weeping and carrying on, and told them. When they heard her report that she had seen him alive and well, they didn’t believe her.

12-13 Later he appeared, but in a different form, to two of them out walking in the countryside. They went back and told the rest, but they weren’t believed either.

14-16 Still later, as the Eleven were eating supper, he appeared and took them to task most severely for their stubborn unbelief, refusing to believe those who had seen him raised up. Then he said, “Go into the world. Go everywhere and announce the Message of God’s good news to one and all. Whoever believes and is baptized is saved; whoever refuses to believe is damned.

17-18 “These are some of the signs that will accompany believers: They will throw out demons in my name, they will speak in new tongues, they will take snakes in their hands, they will drink poison and not be hurt, they will lay hands on the sick and make them well.”

19-20 Then the Master Jesus, after briefing them, was taken up to heaven, and he sat down beside God in the place of honor. And the disciples went everywhere preaching, the Master working right with them, validating the Message with indisputable evidence.]

Note: Mark 16:9-20 [the portion in brackets] is contained only in later manuscripts.