Ang Pulong Sa Dios

Marcos 16

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

1Human sa Adlaw nga Igpapahulay, si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome namalit ug pahumot kay moadto sila sa lubnganan aron dihogan ang patay nga lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo, miadto sila sa lubnganan. 3-4 Samtang naglakaw sila, nagpangutan-anay sila, “Kinsa ang atong hangyoon nga moligid sa bato nga gitabon sa lubnganan?” (Kay hilabihan kadako ang nakatabon nga bato.) Apan pag-abot nila didto, nakita nila nga naligid na ang bato. Busa misulod sila sa lubnganan ug nakita nila ang usa ka batan-on nga lalaki, nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok gayod sila. Ug miingon ang lalaki kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi! Nabanhaw siya! Dali kamo, tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya.” Ug miingon siya, “Lakaw kamo, sultihi ninyo ang iyang mga sumusunod labi na gayod si Pedro nga mouna si Jesus kaninyo didto sa Galilea, ug didto ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo.” Busa migawas ang mga babaye sa lubnganan ug nanagan tungod sa hilabihan nga kahadlok. Wala silay gisultihan kay nahadlok gayod sila.

Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo nabanhaw si Jesus. Una gayod siyang nagpakita kang Maria nga taga-Magdala nga iyang giabogan ug pito ka daotan nga espiritu. 10 Ug giadtoan ni Maria ang mga sumusunod ni Jesus nga nangaguol ug nanghilak, ug gisultihan niya sila. 11 Apan wala sila motuo sa iyang gisugilon nga si Jesus buhi ug nagpakita kaniya. 12 Pagkahuman niadto, nagpakita si Jesus pinaagi sa lahing panagway ngadto sa iyang duha ka sumusunod sa dihang nagapadulong sila sa kaumahan. 13 Busa mibalik sa Jerusalem ang iyang duha ka sumusunod ug gisultihan ang uban nila nga mga kauban nga si Jesus nagpakita kanila, apan wala usab sila motuo.

14 Sa kataposan nagpakita usab si Jesus sa onse ka apostoles samtang nangaon sila. Gibadlong niya sila tungod kay wala silay pagtuo ug gahi ang ilang mga ulo, kay wala sila motuo sa gisulti sa mga nakakita kaniya human siya nabanhaw. 15 Ug miingon si Jesus kanila, “Lakaw kamo sa tibuok nga kalibotan ug iwali ang Maayong Balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. 16 Si bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman nga silotan. 17 Kini nga mga ilhanan makita diha sa mga tawo nga nagatuo kanako: pinaagi sa akong gahom magaabog sila ug daotan nga mga espiritu; magasulti sila sa uban nga mga pinulongan nga wala nila matun-i; 18 kon makakupot sila ug mga bitin o kaha makainom sa bisan unsa nga hilo dili sila maunsa; ug kon ipandong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mangaayo kini.”

Gidala si Jesus Ngadto sa Langit

19 Human kadto isulti ni Jesus kanila gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. 20 Ug nagsangyaw ang iyang mga sumusunod sa nagkalain-laing mga dapit. Gitabangan sila sa Ginoo ug gipamatud-an niya ang ginasangyaw sa mga sumusunod pinaagi sa mga ilhanan nga ilang gihimo.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬可福音 16

耶穌復活

1過了安息日,抹大拉的瑪麗亞、雅各的母親瑪麗亞和撒羅米買了香料,要去抹耶穌的遺體。 週日清早,太陽剛剛升起,她們就去墳墓那裡。 途中她們彼此議論說:「誰能替我們滾開墓口那塊大石頭呢?」 她們抬頭一看,那塊大石頭已經滾到一旁。 她們進了墳墓,看見一位身穿潔白長袍的青年坐在右邊,嚇了一跳。 那青年對她們說:「不要害怕,你們要找那位被釘十字架的拿撒勒人耶穌嗎?祂已經復活了,不在這裡。你們看!這是安放祂的地方。 你們快回去,告訴祂的門徒,特別是彼得,『祂先你們一步去了加利利,你們將在那裡見到祂,正如祂以前所說的一樣。』」

她們從墳墓出來,跑走了,戰戰兢兢,疑惑不已,什麼也沒有告訴他人,因為她們很害怕。

耶穌顯現

耶穌在週日清晨復活後,首先向抹大拉的瑪麗亞顯現,耶穌曾在她身上趕出七個鬼。 10 瑪麗亞趕到門徒那裡,看見他們仍然在哭泣哀悼, 11 就告訴他們耶穌已經復活了,還向她顯現過,但他們不相信。

12 此後,有兩個門徒在去鄉下的路上,看到耶穌以另一種形像向他們顯現。 13 他們回去告訴其他的門徒,但門徒還是不相信。

最後的使命

14 後來,當十一位門徒在一起吃飯的時候,耶穌向他們顯現,責備他們又不信又固執,因為他們不肯相信那些人在祂復活後見過祂。 15 耶穌又對他們說:「你們要到世界各地去,向全人類傳揚福音。 16 相信並接受洗禮的人必定得救,不肯相信的人必被定罪。 17 必有神蹟隨著信我的人,他們能奉我的名趕鬼,說新的方言, 18 又能用手拿蛇,萬一喝了什麼毒物,也不會受害。他們把手按在病人身上,病人就可痊癒。」 19 主耶穌說完這些話,就被接回天上,坐在上帝的右邊。 20 門徒出去到處傳揚福音,主和他們一同工作,藉著神蹟證實他們所傳的道。