Ang Pulong Sa Dios

Marcos 15:1-47

Gidala si Jesus kang Pilato

(Mat. 27:1-2, 11-14; Luc. 23:1-5; Juan 18:28-30)

1Sayo pa kaayo sa sunod nga adlaw, ang kadagkoan sa mga pari kauban ang mga pangulo sa mga Judio, ang mga magtutudlo sa Kasugoan, ug ang tanan nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio nagtigom aron hisgotan ang sunod nilang buhaton. Gigapos nila si Jesus ug gidala didto kang Pilato nga gobernador aron itugyan ngadto kaniya. 2Gipangutana siya ni Pilato, “Ikaw ba ang hari sa mga Judio?” Mitubag si Jesus kaniya, “Giingon mo na.” 3Daghan ang mga sumbong sa kadagkoan sa mga pari batok kang Jesus. 4Busa gipangutana siya pag-usab ni Pilato, “Wala ka bay itubag niana nga mga sumbong? Daghan ang ilang sumbong batok kanimo?” 5Apan sa gihapon wala gayod motubag si Jesus, busa natingala si Pilato.

Gihukman si Jesus nga Patyon

(Mat. 27:15-26; Luc. 23:13-25; Juan 18:39–19:16)

6Nabatasan ni Pilato nga matag Pista sa Paglabay sa Anghel hatagan niya ug kagawasan ang usa ka piniriso nga hangyoon sa mga tawo nga pabuhian. 7May usa ka piniriso didto nga ginganlag Barabas. Kining tawhana kauban niadtong mga gipangpriso tungod kay nagrebelde sila sa gobyerno sa Jerusalem ug nakapatay. 8Daghan ang mga tawo nga miduol kang Pilato ug mihangyo nga buhaton niya pag-usab niining tuiga ang nabatasan niya nga buhaton. 9Nangutana siya kanila, “Gusto ba ninyo nga buhian ko ang hari sa mga Judio?” 10Nasayod si Pilato nga nasina lang ang mga kadagkoan sa mga pari, mao nga gisumbong nila si Jesus kaniya. 11Apan gihulhogan sa kadagkoan sa mga pari ang mga tawo nga si Barabas lang ang ilang pabuhian ug dili si Jesus. 12Gipangutana pag-usab ni Pilato ang mga tawo, “Unsay akong buhaton sa tawo nga inyong giingon nga hari sa mga Judio?” 13Misinggit sila, “Ilansang siya sa krus!” 14Miingon si Pilato kanila, “Ngano, unsa ba ang sala nga iyang nabuhat?” Apan gipakusgan pa gayod nilag singgit, “Ilansang siya sa krus!” 15Tungod kay buot ni Pilato nga pauyonan ang mga tawo, gibuhian niya si Barabas. Apan si Jesus iyang gipalatos ug gitugyan ngadto sa mga sundalo aron ilansang sa krus.

Gibugalbugalan sa mga Sundalo si Jesus

(Mat. 27:27-31; Juan 19:2-3)

16Gidala sa mga sundalo si Jesus sa sulod sa palasyo sa gobernador ug gitawag nila ang tibuok batalyon sa mga sundalo nga magtigom didto. 17Dayon gisul-oban nila siya ug kapa nga pulahon ug nagbuhat silag korona nga tunokon ug gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. 18Ug miyukbo kunohay sila kaniya nga naga-ingon, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari sa mga Judio!” 19Ug gisigihan nilag bunal ug kahoy ang iyang ulo ug giluwaan pa nila siya. Giluhod-luhoran nila siya ug kunohay gisimba. 20Human sa ilang pagbugalbugal, gihubo nila ang kapa nga pulahon ug gisul-oban nila siya pag-usab sa iyang bisti. Ug gidala nila siya sa gawas sa siyudad aron ilansang sa krus.

Gilansang si Jesus sa Krus

(Mat. 27:32-44; Luc. 23:26-43; Juan 19:17-27)

21Sa dihang pagawas pa lang sila sa siyudad, natagboan nila ang usa ka tawo nga gikan sa uma. (Ang iyang ngalan mao si Simon nga taga-Cyrene, nga amahan ni Alexander ug ni Rufo). Gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. 22Ug gidala nila si Jesus sa lugar nga gitawag ug Golgota (nga ang kahulogan, lugar sa bagol-bagol.)15:22 lugar sa bagol-bagol: posible lugar nga morag bagol-bagol sa tawo o tungod tingali kay daghan ang gipamatay didto. 23Pag-abot nila didto gihatagan nila si Jesus ug bino nga may gisagol nga mira, apan wala moinom si Jesus. 24Unya gilansang nila siya sa krus, ug gibahin-bahin nila ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa, aron masayran nila kon unsa nga bahin ang makuha sa matag usa. 25Mga alas nuwebe kadto sa buntag dihang gilansang nila si Jesus sa krus. 26Ang nahisulat sa karatula sa krus nga sumbong batok kaniya naga-ingon, “Ang hari sa mga Judio.” 27May duha usab ka tulisan nga ilang gilansang uban kang Jesus. Ang usa dapit sa tuo ni Jesus ug ang usa sa wala. 28[Sa ingon niini nga pamaagi natuman ang gisulat sa Kasulatan nga naga-ingon, “Giisip siya nga usa sa mga kriminal.”]

29Ang mga tawo nga nangagi didto nagpanglingo nga nanginsulto ug nagbugalbugal kang Jesus. Miingon sila, “Mao diay ha! Ikaw nga naga-ingon nga gub-on mo ang templo ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon mo pag-usab, 30kanaog diha sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon!” 31Sa samang pamaagi nagbugalbugal usab ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Kasugoan. Miingon sila sa usag usa, “Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon! 32Tan-awon ta karon kon makakanaog ba sa krus ang Cristo nga hari sa Israel, ug kon makakanaog siya motuo kita kaniya.” Bisan ang mga kauban niya nga gilansang mibugalbugal usab kaniya.

Ang Pagkamatay ni Jesus

(Mat. 27:45-56; Luc. 23:44-49; Juan 19:28-30)

33Sa dihang miabot ang alas 12 sa udto, mingitngit ang kalibotan hangtod alas tres. 34Ug sa pagka-alas tres sa hapon misinggit si Jesus sa makusog, “Eloi, Eloi lema sabactani?”—nga ang buot ipasabot, “Dios ko, Dios ko, nganong gipasagdan mo ako?”15:34 Tan-awa usab ang Salmo 22:1. 35Sa pagkadungog sa ubang nanindog didto miingon sila, “Gitawag niya si Elias.” 36Diha-diha midagan ang usa ka tawo ug mikuha ug espongha ug gituslob niya sa aslom nga bino. Gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka kahoy aron masupsop ni Jesus. Miingon siya, “Tan-awon nato kon muabot ba si Elias sa pagkuha kaniya sa krus.” 37Misinggit sa makusog si Jesus ug nabugto ang iyang gininhawa.

38Sa mao usab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos. 39Ang kapitan sa mga sundalo nga nagtindog sa atubangan sa krus nakakita sa pagkabugto sa gininhawa ni Jesus. Miingon siya, “Tinuod gayod nga kining tawhana mao ang Anak sa Dios!” 40Didto sa layo may mga babaye nga nanglantaw sa nahitabo. Kauban nila si Salome, si Maria nga taga-Magdala, ug si Maria (nga inahan ni Jose ug ni Santiago nga iyang manghod). 41Kini sila miuban ug mitabang kang Jesus sa didto pa siya sa Galilea. Didto usab ang uban pa nga mga babaye nga nakauban kang Jesus sa Jerusalem.

Ang Paglubong kang Jesus

(Mat. 27:57-61; Luc. 23:50-56; Juan 19:38-42)

42-43Namatay si Jesus sa adlaw sa pagpangandam alang sa pista. Ug tungod kay hapon na ug ang sunod nga adlaw mao ang Adlaw nga Igpapahulay, nangahas si Jose nga taga-Arimatea nga moadto kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Si Jose tinahod nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio ug usa sa mga nagapaabot sa paghari sa Dios. 44Sa pagkadungog ni Pilato nga si Jesus patay na, natingala siya. Busa gipatawag niya ang opisyal sa mga sundalo ug gipangutana niya kon patay na ba si Jesus. 45Sa dihang nadungog ni Pilato ang gisulti sa opisyal nga patay na si Jesus, gitugotan niya si Jose nga kuhaon ang patayng lawas. 46Busa mipalit si Jose ug panapton nga puti. Ug gipakuha niya ang patayng lawas ni Jesus sa krus ug gibuliboran sa panapton nga iyang gipalit. Gipahimutang niya sa lubnganan nga gikabhang sa bakilid. Ug gipaligid niya ang dako nga bato sa pagtabon sa pultahan sa lubnganan. 47Nagalantaw si Maria nga taga-Magdala ug si Maria nga inahan ni Jose, busa nakita nila kon asa gilubong si Jesus.

Japanese Contemporary Bible

マルコの福音書 15:1-47

15

イエスの裁判、十字架の死、埋葬

1朝早く、祭司長と長老、それにユダヤ教の教師たちからなる最高議会の全議員が、次の手はずをあれこれ協議した結果、イエスを縛ったまま、ローマ総督ピラトに引き渡すことに決まりました。

2「おまえはユダヤ人の王なのか」というピラトの尋問に、イエスは、「そのとおりです」とだけお答えになりました。 3そこで祭司長たちは、あることないことをあげつらい、イエスを訴えました。 4これを聞いたピラトは、「どうして何も言わないのか。あんなにまで訴えているのに平気なのか」と尋ねました。 5しかしイエスは、ひとこともお答えになりません。これにはピラトも驚き、あきれてしまいました。

6さてピラトは、毎年、過越の祭りには、人々の願うままにユダヤ人の囚人を一人、釈放してやることにしていました。 7たまたまこの時、暴動で人殺しをし、投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいました。 8群衆はピラトの前に押し寄せ、例年どおり囚人を釈放するよう迫りました。 9そこで、ピラトは尋ねました。「『ユダヤ人の王』を釈放してほしいのか。おまえたちが赦してほしいのはこの男か。」 10ピラトがこう言ったのは、イエスが捕らえられたのは、彼の人気をねたむ祭司長たちのでっち上げによるとにらんだからです。

11ところが、祭司長たちも抜かりはありません。たくみに群衆をけしかけ、イエスではなくバラバの釈放を要求させたのです。

12「バラバは釈放するとして、おまえたちが王と呼んでいるあの男はいったいどうするつもりか。」

13「十字架につけろ!」

14「なぜだ。あの男が、いったいどんな悪事を働いたというのだ。」それでも群衆はおさまりません。なおも大声で、「十字架につけろ!」と叫び続けます。 15ピラトは群衆のきげんをそこねたくなかったので、結局、バラバを釈放することにしました。イエスのほうは、先端に鉛のついたむちで打たせてから、十字架につけるために引き渡しました。

16ローマ兵たちはイエスを総督官邸内の兵営に引き立てて行き、全部隊を召集しました。 17その目の前で、イエスに紫色のガウンを着せ、長く鋭いとげのあるいばらで冠を作り、頭にかぶせると、 18「おい、ユダヤ人の王よ」とはやしたて、皮肉たっぷりに敬礼しました。 19それから、頭を葦の棒でたたいたり、つばをかけたり、ひれ伏して拝むまねをしたりして、からかいました。 20こうしてさんざん笑いものにしたあげく、紫色のガウンをはぎとってもとの着物を着せ、いよいよ十字架につけるために引き出しました。 21途中、ちょうど田舎から来合わせていたクレネ人のシモンという男に、むりやりイエスの十字架を背負わせました〔シモンは、アレキサンデルとルポスの父〕。

22兵士たちは、イエスをゴルゴタ〔どくろ〕と呼ばれる場所に連れて行きました。 23そこで、没薬を混ぜたぶどう酒(痛みを和らげる飲み物)を飲ませようとしましたが、イエスはお断りになりました。 24兵士たちは、イエスを十字架につけてしまうと、さっそくくじを引き、その着物を分け合いました。 25イエスが十字架につけられたのは、朝の九時ごろでした。

26イエスの頭上には罪状書きが掲げられ、それには「ユダヤ人の王」と書いてありました。

27その日、二人の強盗も、イエスといっしょに十字架につけられました。二人の十字架はイエスの両側に立てられました。 28こうして、「彼は罪人の一人に数えられた」イザヤ53・12という聖書のことばどおりになったのです。

29-30刑場のそばを通りかかった人たちは、大げさな身ぶりで、「神殿を打ちこわして三日で建て直すんだってなあ。そんなに偉いなら、たった今、十字架から降りて来いよ。自分を救ったらどうなんだ!」と、口ぎたなくイエスをののしりました。 31祭司長やユダヤ人の指導者たちも、同じようにあざけりました。「人を救っても、自分は救えないというわけか。」 32「キリスト様。イスラエルの王様。十字架から降りてみろ。そうしたら信じてやろうじゃないか。」イエスの両側で十字架につけられていた強盗までが、悪口をあびせました。

33さて正午になったころ、あたりが急に暗くなり、一面の闇におおわれました。それが三時間も続きました。 34三時ごろイエスは大声で、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と叫ばれました。それは、「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味です。 35近くでその声を聞いた人の中には、預言者エリヤを呼んでいるのだと思った者もいました。 36その時、一人の男がさっと駆け寄り、海綿に酸いぶどう酒を含ませると、それを葦の棒につけて差し出しました。そして、「さあ、エリヤがこの男を降ろしに来るかどうか、とくと見ようじゃないか」と言いました。 37イエスはもう一度大声で叫ぶと、息を引き取られました。

38するとどうでしょう。神殿の幕が、上から下まで真っ二つに裂けたのです。 39十字架のそばに立っていたローマ軍の士官は、イエスの死の有様を見て、「この方はほんとうに神の子だった」と言いました。

40数人の婦人が、遠くから恐る恐るこの様子をながめていました。それは、マグダラのマリヤ、小ヤコブとヨセの母マリヤ、サロメをはじめ、何人かの婦人たちで、 41イエスがガリラヤにおられた時、いつも仕えていた人たちでした。ほかにもたくさんの婦人が、イエスといっしょにエルサレムまで来ていました。

42-43以上の出来事はすべて、安息日の前日に起こったことです。その日の夕方、一人の人がピラトのところへ行き、勇気を奮い起こして、イエスの遺体を引き取りたいと申し出ました。その人はアリマタヤ出身のヨセフといい、ユダヤの最高議会の有力な議員で、神の国が来ることを熱心に待ち望んでいました。

44ピラトは、イエスがもう死んでしまったとは信じられず、ローマ軍の士官を呼びつけ、問いただしました。 45士官が死を確認したので、それならよいと遺体の引き取りを許可しました。

46ヨセフは亜麻布を買って来ると、イエスの遺体を十字架から取り降ろし、布でくるんで、岩をくり抜いた墓の中に納め、入口は石を転がしてふさぎました。 47マグダラのマリヤとヨセの母マリヤとは、イエスが葬られるのをじっと見守っていました。