Ang Pulong Sa Dios

Marcos 13:1-37

Ang Pagkaguba sa Templo

(Mat. 24:1-2; Luc. 21:5-6)

1Sa paggawas ni Jesus sa templo, ang usa sa iyang mga tinun-an miingon, “Magtutudlo, tan-awa ra kining templo. Pagkadagko sa mga bato nga gigamit ug matahom ang pagpatindog niini.” 2Miingon si Jesus kaniya, “Kining templo nga hinimo sa dagkong mga bato maguba sa umaabot ug wala gayoy bisan usa nga bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Ang mga Kasamok ug mga Paglutos

(Mat. 24:3-14; Luc. 21:7-19)

3Sa dihang nagalingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo atbang sa templo, miduol si Pedro, si Santiago, si Juan ug si Andres ug sekretong nangutana kaniya. 4Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga hapit na kining tanan mahitabo?”

5Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. 6Kay daghan ang muabot ug moingon nga sila mao ako, ug daghan ang ilang mapahisalaag. 7Kon makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab, ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. 8Mag-gubat ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. May muabot nga mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar ug may muabot nga kagutom. Apan kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga muabot.

9“Pagbantay kamo, kay dakpon kamo ug dad-on sa mga hukmanan. Kulatahon kamo didto sa sulod sa mga sinagoga sa mga Judio. Moatubang kamo sa mga gobernador ug sa mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako, ug makasangyaw kamo sa Maayong Balita ngadto kanila. 10Sa dili pa muabot ang kataposan, kinahanglan iwali una ang Maayong Balita mahitungod kanako sa tanang mga katawhan. 11Kon dakpon kamo ug dad-on sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka, kon unsa ang inyong itubag, kay sa takna nga kamo kinahanglanon na nga mosulti, isulti lang ninyo ang ipasulti kaninyo sa Espiritu Santo. Kay dili kamo ang mosulti kondili ang Espiritu Santo pinaagi kaninyo. 12Nianang panahona may mga tawo nga mounay pagtugyan sa ilang igsoon aron patyon. May mga amahan nga mopapatay sa ilang mga anak. Ug may mga anak nga mobatok sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay nila sila. 13Dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga tinun-an. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

(Mat. 24:15-28; Luc. 21:20-24)

14“Kon makita na ninyo ang makalilisang nga magdala ug kalaglagan nga anaa sa lugar nga dili angay tindogan niini,” (Alang sa magbabasa, sabta ang kahulogan niini.) “nianang panahona, ang mga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 15Ang tawo nga anaa sa gawas sa iyang balay dili na mosulod aron sa pagkuha sa bisan unsa. 16Ang anaa sa iyang uma dili na angayng mopauli aron sa pagkuha sa iyang bisti. 17Alaot ang mga mabdos ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 18Pag-ampo kamo nga kini dili mahitabo sa tingtugnaw, 19kay nianang mga panahona muabot ang pag-antos nga wala pa gayod mahitabo sukad sa pagmugna sa Dios sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 20Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Ginoo wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, gikunhoran niya kadtong mga adlawa.

21“Kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 22Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 23Busa pagbantay kamo! Gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga butanga.

Ang Pagbalik ni Jesus Dinhi sa Kalibotan

(Mat. 24:29-31; Luc. 21:25-28)

24“Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, 25ug ang mga bitoon mangahulog. Ang mga butang13:25 butang: sa literal, gahom. sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 26Unya Ako nga Anak sa Tawo makita diha sa mga panganod nga moanhi sa kalibotan uban sa dakong gahom ug himaya. 27Sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an bahin sa Kahoy nga Igos

(Mat. 24:32-35; Luc. 21:29-33)

28“Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang kahoy nga igos. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 29Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na kining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako muabot. 30Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 31Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo Kon Kanus-a Mobalik Si Jesus

(Mat. 24:36-44)

32“Ang mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, wala gayoy nasayod niini, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 33Busa pagbantay kamo ug pangandam, kay wala gayod kamo masayod kon kanus-a ako muabot. 34Sama kini sa tawo nga miadto sa layong dapit. Paggikan niya sa iyang balay, gitugyan niya sa iyang mga sulugoon ang tagsa-tagsa nila ka mga buluhaton. Ug gimandoan niya ang guwardya sa pultahan nga magbantay. 35Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kon kanus-a mobalik ang tag-iya sa balay; mahimo nga sa hapon, sa tungang gabii, sa kadlawon o sa pagsidlak sa adlaw. 36Basin kon sa iyang pagbalik maabtan niya kamo nga nangatulog. 37Ang ginasulti ko kaninyo ginasulti ko sa tanan: pagbantay kamo!”

En Levende Bok

Markus 13:1-37

Jesus snakker om framtiden

1Da Jesus noe seinere dro fra templet, sa en av disiplene: ”Mester, se disse fantastiske bygningene! Se, hvilke enorme steiner de er bygget av!”

2Jesus svarte: ”Alle disse bygningene som dere nå ser i sin prakt, kommer til å bli jevnet med jorden, ikke en stein skal bli tilbake på stein.”

3-4Senere satt han på skråningen opp mot Oljeberget og så rett mot templet. Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene sammen med ham, og de spurte: ”Når skal dette du snakket om skje? Fortell oss mer om det. Hva blir tegnet som viser at den tiden er kommet som Gud har bestemt for alt det du snakker om?”

5Da sa Jesus: ”Vær på vakt så ingen lurer dere. 6Mange skal komme i mitt navn og påstå at de er Messias, den lovede kongen, og de skal lede mange vill. 7Når dere får høre om krig eller trussel om krig, la dere ikke da skremme. Det må bli krig, men det betyr ikke at slutten er kommet.

8Folk og land vil reise seg mot hverandre. Det blir jordskjelv på det ene stedet etter det andre, og det blir sultekatastrofer. Dette er bare begynnelsen på de veene som skal komme.

9Vær på vakt! De vil arrestere dere og trekke dere for domstolene, og dere vil bli mishandlet i synagogene13:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester. I samme bygget kunne det også finnes en lokal domstol, som hadde rett til å dømme i enklere tilfeller og dele ut straff ved pisking.. For min skyld vil dere bli anklaget for konger og makthavere og få anledning til å fortelle om det dere har hørt og sett. 10Det glade budskapet om meg må bli spredd til alle folk før tiden er slutt. 11Når dere blir trukket for domstolene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si bare det som er naturlig for dere, for dere skal få de rette ordene når tiden er inne, og dere må forklare dere. Det er ikke dere som snakker, men Guds Hellige Ånd. 12Søsken vil forråde hverandre og bli årsak til drap. Foreldre vil forråde sine egne barn. Barn vil gjøre opprør mot foreldrene sine og ta livet av dem. 13Alle vil hate dere fordi dere tilhører meg. Men den som holder ut til slutten, skal bli frelst.13:13 Av vers 12 forstår vi at det her ikke handler om å bli frelst fra døden, men at det handler om å bli frelst til evig liv.

14Når dere ser ’det motbydelige avgudsbildet’ stå i templet, den som leser dette skal nøye legge merke til hvert ord13:14 Se Daniel 9:27; 11:31 og 12:11., da må de som er i Judea, rømme opp i fjellene. 15Den som er oppe på taket13:15 Taket på husene i disse områdene er flate og blir brukt som en ekstra boflate. Trappen finnes ofte på utsiden av huset., må ikke gå inn i huset for å pakke. 16Den som er ute på åkeren, må ikke løpe hjem for å hente klærne sine.

17Stakkars de kvinnene som er gravide når denne tiden kommer, og stakkars de mødrene som ammer barna sine! 18Be om at dere ikke trenger rømme om vinteren. 19Denne prøvelsens tid vil bli så hard at ikke noe tilsvarende har skjedd fra den dagen da Gud skapte verden og til nå. Det vil heller ikke komme noe lignende seinere. 20Ja, om Herren ikke hadde grepet inn og forkortet denne tiden, da ville ikke et eneste menneske ha overlevd. Men nå har Gud forkortet tiden, etter som han vil skåne dem som takker ja til innbydelsen om å tilhøre ham.

21Dersom noen da sier til dere: ’Nå er Messias, den lovede kongen, kommet. Her er han’, eller: ’Der er han’, da må dere ikke tro ham! 22Mange vil komme og påstå at de kan frelse verden, og mange vil holde fram falske budskap om Gud, og de vil gjøre merkelige mirakler og tegn for om mulig å bedra dem som tilhører Gud.

23Vær på vakt! Husk på at jeg har advart dere i forveien!

Jesus kommer igjen

24Når denne lidelsens tid er over,

kommer solen til å bli formørket og månen vil slutte å lyse.

25Stjernene skal bli slynget ut av sine baner,

og universets krefter blir rokket.13:25 Se Jesaja 13:10; 34:4 og Joel 2:10.

26Da skal de få se meg, Menneskesønnen13:26 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., komme i skyene med stor makt og herlighet.13:26 Se Daniel 7:13. 27Jeg skal sende ut mine engler til alle verdenshjørner, nært og fjernt over hele jorden, og samle inn hver og en som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham.”

Bildet om fikentreet

28Jesus fortsatte med å undervise ved å fortelle et bilde. Han sa: ”Lær av fikentreet. Når sevjen stiger i grenene og løvet begynner å springe ut, da vet dere at sommeren snart er her. 29På samme måten kan dere vite at jeg ganske snart vil komme igjen når dere ser alt dette skje.

30Jeg forsikrer dere, denne slekten skal ikke gå under før alt dette skjer.13:30 ”Denne slekten” kan henvise enten til den generasjon som levde samtidig med Jesus, eller den generasjon som skulle få oppleve de tingene som skulle skje og som han snakket om. Men Jesus bruker også utrykket når han mener ”de menneskene som ikke vil tro”. Da er det ikke begrenset til en bestemt generasjon. 31Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord skal aldri i evighet bli borte.

Vær beredt

32Ingen vet hvilken dag eller time slutten kommer, ikke en gang englene eller Guds sønn. Bare Far i himmelen vet det. 33Vær derfor beredt og hold dere våkne, etter som dere ikke kjenner tiden som Gud har bestemt.

34Når jeg kommer tilbake, blir det som når en mann har reist til utlandet. Før han reiser overlater han ansvaret for huset til tjenerne sine. Hver og en får oppgavene sine, og portvakten har fått befaling om å holde seg våken og være beredt.

35Vær altså beredt og hold dere våkne, for dere vet ikke når husets herre kommer tilbake! Kanskje blir det på kvelden, eller ved midnatt, eller like før morgendemringen, eller tidlig på morgenen. 36La han ikke komme helt uforberedt over dere og finne dere sovende. 37Det jeg sier til dere gjelder for alle mennesker: Vær beredt på at jeg kommer igjen!”