Ang Pulong Sa Dios

Marcos 13:1-37

Ang Pagkaguba sa Templo

(Mat. 24:1-2; Luc. 21:5-6)

1Sa paggawas ni Jesus sa templo, ang usa sa iyang mga tinun-an miingon, “Magtutudlo, tan-awa ra kining templo. Pagkadagko sa mga bato nga gigamit ug matahom ang pagpatindog niini.” 2Miingon si Jesus kaniya, “Kining templo nga hinimo sa dagkong mga bato maguba sa umaabot ug wala gayoy bisan usa nga bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Ang mga Kasamok ug mga Paglutos

(Mat. 24:3-14; Luc. 21:7-19)

3Sa dihang nagalingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo atbang sa templo, miduol si Pedro, si Santiago, si Juan ug si Andres ug sekretong nangutana kaniya. 4Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga hapit na kining tanan mahitabo?”

5Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. 6Kay daghan ang muabot ug moingon nga sila mao ako, ug daghan ang ilang mapahisalaag. 7Kon makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab, ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. 8Mag-gubat ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. May muabot nga mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar ug may muabot nga kagutom. Apan kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga muabot.

9“Pagbantay kamo, kay dakpon kamo ug dad-on sa mga hukmanan. Kulatahon kamo didto sa sulod sa mga sinagoga sa mga Judio. Moatubang kamo sa mga gobernador ug sa mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako, ug makasangyaw kamo sa Maayong Balita ngadto kanila. 10Sa dili pa muabot ang kataposan, kinahanglan iwali una ang Maayong Balita mahitungod kanako sa tanang mga katawhan. 11Kon dakpon kamo ug dad-on sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka, kon unsa ang inyong itubag, kay sa takna nga kamo kinahanglanon na nga mosulti, isulti lang ninyo ang ipasulti kaninyo sa Espiritu Santo. Kay dili kamo ang mosulti kondili ang Espiritu Santo pinaagi kaninyo. 12Nianang panahona may mga tawo nga mounay pagtugyan sa ilang igsoon aron patyon. May mga amahan nga mopapatay sa ilang mga anak. Ug may mga anak nga mobatok sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay nila sila. 13Dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga tinun-an. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

(Mat. 24:15-28; Luc. 21:20-24)

14“Kon makita na ninyo ang makalilisang nga magdala ug kalaglagan nga anaa sa lugar nga dili angay tindogan niini,” (Alang sa magbabasa, sabta ang kahulogan niini.) “nianang panahona, ang mga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 15Ang tawo nga anaa sa gawas sa iyang balay dili na mosulod aron sa pagkuha sa bisan unsa. 16Ang anaa sa iyang uma dili na angayng mopauli aron sa pagkuha sa iyang bisti. 17Alaot ang mga mabdos ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 18Pag-ampo kamo nga kini dili mahitabo sa tingtugnaw, 19kay nianang mga panahona muabot ang pag-antos nga wala pa gayod mahitabo sukad sa pagmugna sa Dios sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 20Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Ginoo wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, gikunhoran niya kadtong mga adlawa.

21“Kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 22Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 23Busa pagbantay kamo! Gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga butanga.

Ang Pagbalik ni Jesus Dinhi sa Kalibotan

(Mat. 24:29-31; Luc. 21:25-28)

24“Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, 25ug ang mga bitoon mangahulog. Ang mga butang13:25 butang: sa literal, gahom. sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 26Unya Ako nga Anak sa Tawo makita diha sa mga panganod nga moanhi sa kalibotan uban sa dakong gahom ug himaya. 27Sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an bahin sa Kahoy nga Igos

(Mat. 24:32-35; Luc. 21:29-33)

28“Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang kahoy nga igos. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 29Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na kining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako muabot. 30Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 31Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo Kon Kanus-a Mobalik Si Jesus

(Mat. 24:36-44)

32“Ang mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, wala gayoy nasayod niini, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 33Busa pagbantay kamo ug pangandam, kay wala gayod kamo masayod kon kanus-a ako muabot. 34Sama kini sa tawo nga miadto sa layong dapit. Paggikan niya sa iyang balay, gitugyan niya sa iyang mga sulugoon ang tagsa-tagsa nila ka mga buluhaton. Ug gimandoan niya ang guwardya sa pultahan nga magbantay. 35Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kon kanus-a mobalik ang tag-iya sa balay; mahimo nga sa hapon, sa tungang gabii, sa kadlawon o sa pagsidlak sa adlaw. 36Basin kon sa iyang pagbalik maabtan niya kamo nga nangatulog. 37Ang ginasulti ko kaninyo ginasulti ko sa tanan: pagbantay kamo!”

Священное Писание

Марк 13:1-37

Иса Масих говорит о будущем

(Мат. 24:1-22; Лк. 21:5-24)

1Когда Иса выходил из ворот храма, один из учеников сказал Ему:

– Учитель! Посмотри, какие камни! Какие здания!

2– Видишь эти величественные здания? – сказал в ответ Иса. – Здесь не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

3Иса сидел на Оливковой горе напротив храма. Когда рядом больше никого не было, Петир, Якуб, Иохан и Андер спросили Его:

4– Скажи нам, когда это произойдёт и какое знамение укажет на то, что всё это скоро исполнится?

5Иса начал говорить им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. 6Многие будут приходить под Моим именем, говоря, что они – это Я, и многих обманут. 7Когда вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, не бойтесь. Это должно произойти, но это ещё не конец. 8Потому что народ поднимется на народ и царство на царство. В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток13:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Масиха, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Будьте бдительны! Вас будут отдавать под суд и избивать в иудейских молитвенных домах. Из-за Меня вы будете стоять перед правителями и царями и свидетельствовать им. 10Но прежде Радостная Весть должна быть возвещена всем народам. 11И когда вас арестуют и поведут на суд, не беспокойтесь заранее о том, что вам сказать. Говорите то, что вам будет дано в тот час, ведь это не вы сами будете говорить, а Святой Дух.

12Брат предаст брата, а отец – своего ребёнка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 13Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасён.

14Когда же вы увидите «осквернение, что ведёт к опустошению»13:14 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Данияла исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чём говорил Иса Масих. Само же пророчество Исы частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времён (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2). там, где его не должно быть (пусть читающий поймёт), тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 15Кто окажется на крыше, пусть не спускается и не идёт в дом за вещами, 16и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 17Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 18Молитесь, чтобы это не случилось зимой, 19потому что в те дни будут такие бедствия, каких ещё не было от начала творения мира Всевышним и доныне и никогда больше не будет13:18-19 См. Иоиль 2:2; Дан. 12:1.. 20Если бы Вечный не сократил эти дни, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных, которых Он Сам избрал, Он сократил эти дни.

Иса Масих говорит о Своём возвращении

(Мат. 24:23-35; Лк. 21:25-33)

21– И если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Масих здесь!» или «Смотрите, Он там!» – не верьте. 22Явятся лжемасихи и лжепророки и покажут знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, и избранных. 23Так что, смотрите! Я предсказал вам всё наперёд.

24Но в те дни, после тех бедствий,

«солнце померкнет,

и луна не даст света;

25звёзды будут падать с неба,

и небесные тела поколеблются»13:24-25 Ис. 13:10; 34:4; см. также Езек. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

26И тогда люди увидят Ниспосланного как Человек, идущего на облаках с великой силой и славой13:26 См. Дан. 7:13-14.. 27Он пошлёт ангелов и соберёт Своих избранных с четырёх сторон света, от края земли до края неба.

28Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 29Так и здесь: когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что Он13:29 Или: «это». уже близко, у самых дверей. 30Говорю вам истину: ещё не исчезнет это поколение13:30 Это поколение – существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исы Масиха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исы Масиха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме., как всё это произойдёт. 31Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

(Мат. 24:36-51; Лк. 21:34-36)

32– Но о том дне или часе не знает никто, кроме Отца, – ни ангелы на небесах, ни Сын. 33Смотрите, бодрствуйте: ведь вы не знаете, когда это время наступит. 34Вот с чем можно сравнить это ожидание: человек, отправляясь в далёкое путешествие, оставляет свой дом под присмотром рабов и каждому рабу даёт особое поручение, а привратнику наказывает бодрствовать. 35Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, когда возвратится хозяин дома: может вечером, а может в полночь, может с пением петухов, а может на рассвете. 36Пусть же он, даже придя внезапно, не застанет вас спящими. 37А то, что Я говорю вам, говорю и всем: бодрствуйте!