Ang Pulong Sa Dios

Malakias 3:1-18

1Pamati kamo sa giingon sa Ginoo nga Makagagahom, “Ipadala ko ang akong mensahero sa pag-andam sa akong agianan. Unya ang Ginoo nga inyong gipaabot kalit lang nga moabot diha sa iyang templo. Moabot ang inyong gipangandoy nga mensahero nga mopatigayon sa akong kasabotan.”

2-3Apan kinsa ang makaantos sa adlaw sa iyang pag-abot? Kinsa ang makaagwanta kon mopakita na siya? Kay sama siya sa kalayo nga nagalunsay sa puthaw o sama sa sabon nga nagahinlo. Pagaputlion niya ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sama sa paglunsay sa pilak ug bulawan, aron mahimong matarong ang ilang kinabuhi sa ilang paghalad sa Ginoo.3:2-3 aron… Ginoo: o, aron magahalad sila sa husto nga mga halad ngadto sa Ginoo. 4Busa malipay na ang Ginoo sa mga halad sa mga katawhan sa Juda ug sa Jerusalem, sama kaniadto.

5Miingon ang Ginoo nga Makagagahom ngadto sa mga Israelinhon, “Moabot ako aron sa paghukom kaninyo. Diha-diha magapamatuod ako batok sa mga mamamarang, mga mananapaw, mga nagasaksi ug bakak, mga nagalimbong sa sweldo sa ilang mga trabahante, mga nagapangdaog-daog sa mga biyuda ug sa mga ilo, ug sa mga nagabali-wala sa katungod sa mga langyaw. Himuon ko kini ngadto kanila nga wala nagatahod kanako.”

Ang Paghatag sa Ikapulo

6Miingon pa ang Ginoo nga Makagagahom, “Ako, ang Ginoo, nga dili mausab. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob wala malaglag. 7Sukad pa sa panahon sa inyong mga katigulangan wala kamo magsunod ug magtuman sa akong mga tulumanon. Karon, balik kamo kanako, ang Ginoo nga Makagagahom, ug ako mobalik kaninyo. Apan mangutana pa kamo, ‘Unsaon namo pagbalik kanimo nga wala man kami sukad mobiya kanimo?’ 8Mangutana ako kaninyo, mahimo bang kawatan ako sa tawo? Morag imposible! Apan kamo, gikawatan ninyo ako. Ug karon mangutana pa kamo, ‘Sa unsang paagi ka namo gikawatan?’ Gikawatan ninyo ako kay wala kamo maghatag sa inyong ikapulo3:8 ikapulo: Obligasyon sa mga Israelinhon nga mohatag sa ikapulo sa ilang mga abot ug mga mananap ngadto sa Ginoo (Lev. 27:30-33; Deu. 14:22-29). ug mga halad. 9Mao kana nga gitunglo ko ang inyong tibuok nga nasod. 10Karon, aghaton ko kamo nga sulayan ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. Dad-a ninyo ang tibuok ninyong ikapulo sa bodega sa templo aron may pagkaon diha sa akong templo. Kon himuon ninyo kini, padad-an ko kamo ug ulan3:10 padad-an… ulan: sa literal, ablihan ko ang mga bintana sa langit. ug hatagan ug naghinobrang panalangin. 11Dili ko tugotan nga kaonon sa peste ang inyong mga pananom. Ug ang inyong mga ubas dili mangalarag. 12Tawgon kamong bulahan sa tanang mga nasod kay maayo ang inyong yuta.”

13Miingon pa ang Ginoo, “Sakit ang inyong gipanulti bahin kanako. Apan mangutana pa kamo, ‘Unsay gipanulti namo mahitungod kanimo?’ 14Miingon kamo, ‘Walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsa bay atong nakuha sa atong pagtuman sa iyang mga ginapatuman kanato? Ug unsay atong nakuha sa paglakaw-lakaw nga nagasubo aron sa pagpakita sa Ginoo nga Makagagahom nga nagahinulsol kita sa atong mga sala? 15Miingon man gani kita nga bulahan ang mga tawong mapahitas-on. Kay sa pagka-tinuod, sila nga mga nagahimo ug daotan nagauswag. Ug bisan gisulayan nila ang pasensya sa Dios wala sila siloti.’ ”

16Unya kadtong mga nagatahod sa Ginoo nagsultihanay. Namati kanila ang Ginoo ug nadungog niya ang ilang gihisgotan. Gisulat ang ilang mga ngalan3:16 mga ngalan: o, maayong mga binuhatan; o, mga gipanagsultihan bahin sa ilang pagtahod sa Ginoo. sa libro nga anaa sa presensya sa Ginoo, aron mahinumdoman niya sila nga nagatahod ug nagahinumdom kanunay kaniya.

17Miingon ang Ginoo nga Makagagahom mahitungod sa mga tawo nga nagatahod kaniya, “Mahimo silang ako sa adlaw nga magahukom ako. Dili ko sila silotan maingon man nga dili mosilot ang usa ka amahan sa anak nga nagatuman kaniya. 18Ug makita nila pag-usab ang kalainan sa matarong ug sa daotan; ang kalainan sa nagaalagad kanako ug sa wala nagaalagad kanako.”

Japanese Contemporary Bible

マラキ書 3:1-18

3

1「聞きなさい。

わたしはわたしが行く前に使者を遣わして、

道を備えさせる。

そののち、あなたがたが探し求めている主が、

突如として神殿にやって来る。

神が約束したその使者は、

あなたがたに大きな喜びをもたらす。

必ず彼は来る。」

全能の主は語ります。

2「だが彼が現れる時、

だれが生きていられるだろう。

彼が来ることに、だれが耐ええよう。

彼は燃えさかる火のようであり、

真っ黒に汚れた上着を、

真っ白にすることができるからだ。

3彼は銀を精錬する人のように、腰を据えて、

不純物が燃え尽きていくのを、目を凝らして見守る。

神に仕えるレビ人をきよめ、金や銀のように精錬して、

きよい心で神の働きができるようにする。

4その時、主はまた以前のように、

ユダとエルサレムの人々が携えて来るささげ物を

喜んで受ける。

5その時、わたしのさばきは速やかに、

確実に行われる。

罪のない人を欺く悪者に、

不品行な者と偽り者に、

雇い人を不当な賃金で虐げる者に、

未亡人や孤児を苦しめる者に、

外国人をだます者に、

わたしを恐れない者に、

わたしはただちに向かう。」

と主は語ります。

神のものを盗む

6「わたしは主であり、決して変わることがない。

あなたがたは滅ぼし尽くされてはいない。

わたしのあわれみは永遠に変わらないからだ。

7あなたがたは最初からわたしの律法を軽んじてきたが、

まだわたしのもとに帰ることができる。」

主は語ります。

「さあ、帰って来なさい。

そうすれば、あなたがたを赦そう。

しかし、あなたがたは言う。

『私たちは背いたことなどありません』と。

8人は神のものを盗めるだろうか。できるわけがない。

ところがあなたがたは、わたしのものを盗んでいる。

『何のことですか。

いつ神のものを盗みましたか。』

あなたがたは、わたしに納めるべき収入の十分の一と

ささげ物を盗んだ。

9それであなたがたは、

神の恐ろしいのろいによって、のろわれているのだ。

あなたがたの民全体が、

わたしのものを盗んでいるからだ。

10収入の十分の一をすべて倉に携えて来なさい。

そうすれば、

わたしの神殿には食べ物が十分あるようになる。

あなたがたが十分の一をささげれば、

わたしはあなたがたのために天の窓を開いて、

受け止めることができないほどの

祝福をあふれるばかりに注ごう。

試してみなさい。わたしは、そのことを証明しよう。

11わたしが穀物を害虫や病害から守るから、

あなたがたの収穫は多くなる。

ぶどうが熟す前にしぼんでしまうこともない。」

主は語ります。

12「すべての国々の民は、

あなたがたを祝福された者と言う。

あなたがたが幸福に輝く国となるからだ。」

これが全能の主の約束です。

高慢な態度で神に語るイスラエル

13あなたがたのわたしに対する態度は、

なんと高慢で横柄なことか。」

と主は言います。

「ところが、あなたがたは言う。

『何のことでしょう。

言ってはならないことを言ったでしょうか。』

14-15聞きなさい。あなたがたはこう言った。

『神を礼拝したり、

神に従ったりするのは愚かなことだ。

律法を守っても、罪を悲しんでも、

何の良いことがあるだろう。

これからは、「高ぶる者は幸いだ」と言おう。

悪を働く者が栄え、

神に罰せられるようなことをしても、

罰を免れて平気でいるからだ』と。」

忠実な残りの者

16その時、神を恐れる者たちが、

互いに主のことを語り合っていました。

主は記憶の書を作成して、

主を恐れ、

主について考えることを喜ぶ者たちの名前を

記しました。

17全能の主はこう語ります。

「わたしが自分の宝石を仕上げるその日、

彼らはわたしのものとなる。

人が忠実に務めをはたす子を扱うように、

わたしも彼らを扱おう。

18その時あなたがたは、正しい人と神に逆らう人、

また神に仕える者と仕えない者との

違いを見ることになる。」