Malakias 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Malakias 2:1-17

Ang Silot ngadto sa Dili Matinumanon nga mga Pari

1-2Nagpadayon pa sa pagsulti ang Ginoo nga Makagagahom ngadto sa mga pari, “Mao kini ang akong pasidaan kaninyo: Kon dili kamo mamati kanako ug dili ninyo hatagan ug importansya ang pagpasidungog kanako, panghimaraoton ko kamo lakip ang mga panalangin nga ginadawat ninyo.2:1-2 panghimaraoton ko kamo… ginadawat ninyo: o, panghimaraoton ko kamo ug himuon ko nga tunglo ang bendisyon nga ginahatag ninyo ngadto sa mga tawo. Sa pagka-tinuod, gihimo ko na kini kay wala ninyo hatagi ug importansya ang pagpasidungog kanako.

3“Pamati kamo! Tungod kaninyo silotan ko ang inyong mga kaliwat. Ug ihilam-os ko kaninyo ang tae sa mga mananap nga inyong gihalad, ug iitsa usab kamo ngadto sa labayanan sa tae. 4Angay ninyong mahibaloan nga gipasidan-an ko kamo niini aron makapadayon ang akong kasabotan sa inyong katigulangan nga si Levi. 5Sa akong kasabotan kang Levi, gisaaran ko siya sa maayo ug malinawon nga kinabuhi, basta tahoron niya ako. Ug iya usab akong gitahod. 6Gitudlo niya unsay husto ug dili ang sayop. Nagkinabuhi siya uban kanako ug matarong ang iyang pagkinabuhi. Ug daghan ang iyang gitabangan nga mobiya sa pagpakasala.

7“Sa pagka-tinuod, katungdanan ninyong mga pari ang pagtudlo sa mga tawo mahitungod kanako. Ug angay silang magpatudlo kaninyo kay kamo ang akong mga mensahero. 8Apan wala ninyo sunda ang akong pamaagi. Ang inyong pagtulon-an nagtukmod sa daghang mga tawo sa pagpakasala. Gilapas ninyo ang akong kasabotan sa inyong katigulangan nga si Levi. Ako, ang Makagagahom nga Ginoo, ang nagsulti niini. 9Busa tugotan ko nga tamayon kamo ug pakaulawan sa tanang mga tawo tungod kay wala ninyo sunda ang akong mga pamaagi, ug may pinalabi pa kamo sa pagpatuman sa inyong pagtulon-an.”

Dili Matinud-anon ang mga Israelinhon

10Miingon si Malakias sa mga Israelinhon, “Dili ba kitang tanan may usa lang ka amahan?2:10 amahan: Tingali ang buot ipasabot si Abraham. Mahimo usab nga “Amahan,” nga ang buot gipasabot, ang Dios. Ug dili ba nga usa lang ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong ginaluiban man nato ang usag usa? Niining atong gihimo, gipakawalay-bili nato ang kasabotan sa Dios sa atong mga katigulangan.

11“Nagluib ang mga taga-Juda; naghimo sila ug mangil-ad nga butang sa Jerusalem ug sa tibuok nga nasod sa Israel. Kay gihugawan nila ang templo2:11 templo: o, pinili nga mga katawhan. nga gihigugma sa Ginoo pinaagi sa pagpangasawa sa mga babayeng nagasimba sa laing mga dios. 12Hinaut nga ang tawo nga nagahimo niini dili na ilhon nga sakop sa katawhan sa Israel, lakip ang iyang mga anak ug mga apo, bisan mohalad pa siya ngadto sa Ginoo nga Makagagahom.

13“Ania pay lain ninyong gibuhat. Nagsige kamog hilak ug kusog diha sa halaran sa Ginoo kay wala na niya tagda o ikalipay ang inyong mga halad. 14Mangutana pa kamo kon nganong wala na niya tagda ang inyong mga halad. Kana tungod kay saksi ang Ginoo nga nagluib kamo sa inyong asawa nga inyong gipakaslan sa batan-on pa kamo. Gilapas ninyo ang inyong kasabotan sa inyong asawa nga magmatinud-anon kamo kanila. 15Dili ba nga gihiusa na kamo sa Ginoo sa lawas ug espiritu aron mahimong iya? Ug nganong gihiusa niya kamo? Kay gusto niya nga makabaton kamo ug mga kabataan nga diosnon. Busa siguroha ninyo nga dili ninyo luiban ang asawa nga inyong gipakaslan sa batan-on pa kamo. 16Kay nagaingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, ‘Dili ko gusto nga magbulag ang magtiayon. Kon bulagan sa bana ang iyang asawa, sama ra nga gipasipad-an niya siya.’

“Busa siguroha ninyo nga dili ninyo luiban ang inyong asawa.”

Sa Adlaw nga Maghukom ang Ginoo

17Miingon pa gayod si Malakias sa mga Israelinhon, “Gipul-an na ang Ginoo sa inyong mga gipanulti. Apan mangutana pa kamo, ‘Ngano, unsa man diay ang among gipanulti nga napul-an siya?’ Nagaingon kamo nga ang tanan nga nagahimo ug daotan maayo diha sa presensya sa Ginoo ug nahimuot siya kanila. Nagabugal-bugal pa kamo nga nagaingon, ‘Asa na man ang Dios sa katarong?’ ”