Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 9:1-24

Nagsugod ang mga Pari sa Ilang Buluhaton

1Sa ikawalo nga adlaw, pagkahuman sa ordinasyon, gipatawag ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga tigdumala sa Israel. 2Miingon si Moises kang Aaron, “Pagkuha ug usa ka toriyong baka ug usa ka hamtong nga laking karnero nga parehong walay depekto, ug ihalad kini sa Ginoo. Ang baka halad sa paghinlo, ug ang karnero halad nga sinunog. 3Unya sultihi ang mga Israelinhon nga magkuha silag laking kanding isip ilang halad sa paghinlo. Ug magkuha usab silag baka ug karnero nga parehong tag-usa pa ka tuig ug walay depekto isip ilang halad nga sinunog. 4Magkuha usab silag baka ug hamtong nga laking karnero isip halad alang sa pakigda-it. Ihalad nila kini uban sa halad sa pagpasidungog nga sinagolan ug mantika, kay karong adlawa magapadayag ang Ginoo sa iyang presensya diha kaninyo.”

5Busa gidala sa tibuok katilingban atubangan sa Tolda nga Tagboanan ang tanang gisugo ni Moises kanila. Nagtigom silang tanan didto sa presensya sa Ginoo. 6Miingon si Moises, “Gisugo kamo sa Ginoo nga himuon ninyo kining paghalad aron mapadayag niya ang iyang gahom diha kaninyo.” 7Unya miingon siya kang Aaron, “Duol ngadto sa halaran ug ihalad ang imong halad sa paghinlo ug ang halad nga sinunog aron mahinloan ka ug ang imong panimalay9:7 ang imong panimalay: o, ang mga katawhan. gikan sa inyong mga sala. Ug sumala sa gisugo sa Ginoo, ihalad usab ang halad sa mga tawo aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala.”

8Busa mipaduol sa halaran si Aaron ug giihaw niya ang toriyong baka isip halad sa paghinlo. 9Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak kaniya, ug gituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug gipahid kini sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran. Ang nahibilin nga dugo gibubo niya sa kinaubosang bahin sa halaran. 10Gisunog niya sa halaran ang mga tambok, ang mga batobato, ug ang gamay nga bahin sa atay, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. 11Ang karne ug ang panit niini gisunog niya sa gawas sa kampo. 12Unya giihaw usab ni Aaron ang mananap isip halad nga sinunog. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak nga lalaki kaniya, ug gisablig niya kini palibot sa halaran. 13Gidala usab nila kaniya ang mga hiniwa-hiwa nga bahin sa mananap lakip ang ulo niini, ug gisunog niya kini sa halaran. 14Gihugasan niya ang mga bahin sa sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil, ug gisunog niya kini sa halaran kauban sa uban pang mga bahin sa mananap.

15Pagkahuman niini, gidala niya sa atubangan ang mga halad sa mga tawo. Giihaw niya ang kanding isip halad sa paghinlo sa mga tawo sama sa una niyang gihimo sa halad. 16Unya gidala usab niya sa atubangan ang halad nga sinunog, ug gihalad niya kini sumala sa pamaagi sa paghalad niini. 17Gidala usab niya sa atubangan ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo. Mikuha siya ug usa ka hakop ug gisunog kini sa halaran uban sa halad nga sinunog, nga sunogon kada buntag.

18Giihaw usab ni Aaron ang baka ug ang hamtong nga laking karnero isip halad alang sa pakigda-it. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak nga lalaki kaniya, ug gisablig niya kini palibot sa halaran. 19Ang mga tambok niining mga mananap—ang tambok nga mga ikog, ang mga tambok sulod sa ginhawaan—apil ang mga rinyon ug ang gamay nga bahin sa atay 20gitungtong sa mga anak nga lalaki ni Aaron sa mga dughan sa mga mananap. Ug gisunog ni Aaron ang mga tambok didto sa halaran. 21Sumala sa gisugo ni Moises, gibayaw ni Aaron ang mga dughan ug ang tuo nga paa sa mananap isip halad nga binayaw ngadto sa Ginoo.

22Pagkahuman ug halad ni Aaron niining tanan, gibayaw niya ang iyang mga kamot ug gibendisyonan ang mga tawo, ug unya nanaog siya gikan sa halaran. 23-24Unya misulod si Moises ug si Aaron sa Tolda nga Tagboanan. Sa paggawas nila, gibendisyonan nila ang mga tawo. Ug unya gipadayag sa Ginoo ang iyang gahom sa mga tawo pinaagi sa pagpadalag kalayo nga mihurot ug sunog sa mga halad sa halaran. Sa dihang nakita kini sa mga tawo naninggit sila sa kalipay ug miluhod sila sa pagsimba sa Ginoo.