Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 8:1-36

Ang Ordinasyon ni Aaron ug sa Iyang mga Anak nga Lalaki

(Exo. 29:1-37)

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2-3“Paadtoa si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan, ug tigoma ang tibuok katilingban didto. Ipadala ang mga bisti nga alang sa mga pari, ang lana nga pangdihog, ang torong baka nga halad sa paghinlo, ang duha ka hamtong nga laking karnero, ug ang bukag nga gisudlan sa mga pan nga walay patubo.”

4Gituman ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo, ug nagtigom ang katilingban didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 5Unya, gisultihan sila ni Moises nga kining iyang himuon mao ang gisugo sa Ginoo kaniya. 6Gipaduol ni Moises si Aaron ug ang mga anak nga lalaki niini ug gipakaligo sila. 7Unya gipasul-ob niya kang Aaron ang bisti nga alang sa pangulong pari: ang pang-ilalom nga bisti, ang bakos, ang panggawas nga bisti, ug ang efod nga gihigtan ug bugkos sa hawak nga maayong pagkahimo. 8Gitaod usab ni Moises sa dughan ni Aaron ang sapaw nga may mga bulsa-bulsa ug gisulod niya didto ang Urim ug Thumim.8:8 Urim ug Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sa kabubut-on sa Dios. 9Unya gipasul-ob niya sa ulo ni Aaron ang turban, ug gitaod niya diha sa atubangan sa turban ang bulawan nga simbolo nga gipili si Aaron alang sa Ginoo. Gihimo kining tanan ni Moises sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

10Unya gikuha ni Moises ang lana nga pangdihog ug giwisik-wisikan ang Tolda nga Simbahan ug ang tanan nga anaa sa sulod niini. Niining paagiha gilain kining mga butang ngadto sa Ginoo. 11Giwisikan niya sa makapito ug lana ang halaran ug ang tanang kagamitan niini, apil ang palanggana ug ang tungtonganan niini. Gihimo niya kini aron idedikar kini nga mga butang ngadto sa Ginoo. 12Unya gibuboan niya ug lana nga pangdihog ang ulo ni Aaron sa pagdedikar kaniya ngadto sa Ginoo. 13Unya gidala niya sa taliwala ang mga anak nga lalaki ni Aaron ug gisul-oban sa bisti nga alang sa pari ug gibaksan kini. Gisul-oban usab niya sila ug mga turban. Gihimo kini ni Moises sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 14Pagkahuman, gipakuha ni Moises ang torong baka isip halad sa paghinlo. Ug gipatong ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang ilang mga kamot sa ulo sa baka. 15Giihaw ni Moises ang baka ug mikuha siyag dugo niini. Gituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug gipahiran niya ang mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran sa paghinlo niini. Unya gibubo niya ang nahibilin nga dugo sa kinaubosang bahin sa halaran. Niining paagiha gidedikar niya ang halaran alang sa Ginoo aron mahimong takos kini nga halaran sa paghinlo sa tawo gikan sa sala. 16Gikuha usab ni Moises ang tanan nga tambok sulod sa ginhawaan sa mananap, ang gamay nga bahin sa atay, ang mga batobato apil ang mga tambok niini, ug gisunog niya kini sa halaran. 17Ang mga nahibilin nga bahin sa baka sama sa unod, panit, ug mga tinai, gisunog niya sa gawas sa kampo. Gihimo kini ni Moises sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 18Pagkahuman niini, gipakuha ni Moises ang hamtong nga laking karnero isip halad nga sinunog, ug gipatong ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang ilang mga kamot sa ulo sa karnero. 19Giihaw ni Moises ang karnero ug gisablig ang dugo niini sa palibot sa halaran. 20-21Gihiwa-hiwa niya ang mananap ug gihugasan ang mga bahin nga anaa sa sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil niini. Unya gisunog niya didto sa halaran ang tanang bahin sa mananap apil ang ulo ug ang mga tambok niini isip halad nga sinunog. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. Gihimo kini ni Moises sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 22Gipakuha usab dayon ni Moises ang ikaduhang hamtong nga laking karnero. Kini nga karnero halad alang sa ordinasyon. Gipatong ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang ilang mga kamot sa ulo sa karnero. 23Unya giihaw ni Moises ang karnero ug mikuha siyag dugo ug gipahid sa ubos nga bahin sa tuong dalunggan ni Aaron, ug sa kumagko sa iyang tuong kamot ug tiil. 24Gidala usab ni Moises sa taliwala ang mga anak nga lalaki ni Aaron ug gipahiran usab niya ug dugo ang ubos nga bahin sa ilang tuong dalunggan, ug ang kumagko sa ilang tuong mga kamot ug tiil. Unya gisablig niya ang dugo palibot sa halaran. 25Gikuha niya ang mga tambok, ang tambok nga ikog, ang tanan nga tambok sulod sa ginhawaan, ang gamay nga bahin sa atay, ang mga batobato apil ang tambok niini, ug ang tuo nga paa. 26-27Unya mikuha si Moises ug usa sa matag klase sa mga pan nga walay patubo sulod sa bukag nga gihalad ngadto sa Ginoo. Ang iyang gikuha: pan nga baga nga walay patubo, pan nga sinagolan ug mantika, ug pan nga nipis. Gipamutang niya kini sa kamot ni Aaron ug sa mga anak niini apil ang tanang mga tambok ug ang tuo nga paa sa karnero, ug gibayaw nila kini ngadto sa Ginoo isip halad nga binayaw. 28Pagkahuman gikuha kini ni Moises gikan kanila ug gisunog diha sa halaran uban sa halad nga sinunog. Halad kini alang sa ilang ordinasyon. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 29Gikuha usab ni Moises ang dughan sa karnero ug gibayaw kini ngadto sa Ginoo isip halad nga binayaw. Mao kini ang iyang bahin sa karnero nga halad alang sa ordinasyon. Kining tanan gihimo ni Moises sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.

30Unya mikuha si Moises ug lana nga pangdihog ug dugo nga anaa sa halaran ug giwisikan niya si Aaron ug mga anak nga lalaki niini ug ang ilang mga bisti. Niining paagiha gidedikar niya sila ug ang ilang mga bisti alang sa Ginoo. 31Unya miingon si Moises kang Aaron ug sa mga anak niini, “Lutoa ninyo ang karne diha sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ug sumala sa gisugo ko kaninyo, kaona ninyo kini diha uban sa pan nga halad alang sa ordinasyon nga gisulod sa bukag. 32Dayon sunoga ninyo ang mahibilin nga karne ug pan. 33Ayaw kamo paghawa dinhi sulod sa pito ka adlaw hangtod dili mahuman ang inyong ordinasyon. 34Ang Ginoo ang nagsugo kanato sa paghimo niining gihimo nato karong adlawa, aron mahinloan kamo gikan sa inyong mga sala. 35Kinahanglan nga magpabilin kamo dinhi adlaw ug gabii sulod sa pito ka adlaw, ug himuon gayod ninyo ang gipahimo sa Ginoo aron dili kamo mamatay, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanako nga himuon ninyo.” 36Busa gituman ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang tanan nga gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.