Leviticus 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 7:1-38

Ang mga Dugang Patakaran bahin sa Halad Isip Bayad sa Sala

1Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa halad isip bayad sa sala. Balaan kaayo kini nga halad:

2Ang halad isip bayad sa sala ihawon didto sa ihawanan sa halad nga sinunog. Ug ang dugo niini isablig palibot sa halaran. 3Ang tanan nga tambok niini ihalad: ang tambok nga ikog, ang mga tambok sulod sa ginhawaan, 4ang mga batobato apil ang mga tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 5Sunogon kini sa pari diha sa halaran isip halad pinaagi sa kalayo7:5 halad pinaagi sa kalayo: Tan-awa usab ang 1:9. alang sa Ginoo. Halad kini isip bayad sa sala. 6Makakaon sa nahibiling mga bahin niini nga halad ang tanang mga lalaki sa pamilya sa mga pari, apan kinahanglan nga kan-on nila kini diha sa balaan nga dapit, kay balaan kaayo kini. 7Pareho ra ang patakaran sa halad sa paghinlo ug sa halad isip bayad sa sala: ang karne niini nga mga halad iya na sa pari nga naghalad niini. 8Ang panit sa mananap nga ihalad isip halad nga sinunog iya usab sa pari nga naghalad niini. 9Sama usab sa tanang halad sa pagpasidungog sa Ginoo, nga giluto sa pugon o giluto sa kaldero o sa kalaha, iya na usab kini sa pari nga naghalad niini. 10Ang tanan nga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, nga sinagolan ug mantika o wala, iya na sa mga pari nga kaliwat ni Aaron ug angayon kini nila pagbahin-bahin.

Dugang nga mga Patakaran bahin sa Halad alang sa pakigda-it

11Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa halad alang sa pakigda-it nga ihalad sa Ginoo:

12Kon ang mananap nga halad alang sa pakigda-it mao ang ihalad sa tawo isip pagpasalamat, apilan niya kini ug pan. Magdala siyag pan nga walay patubo: pan nga baga nga sinagolan ug mantika, pan nga nipis nga pinahiran ug mantika, ug pan nga hinimo sa pinakamaayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika. 13Ug dugang pa niini, magdala usab siya ug pan nga may patubo. 14Maghalad siya ug usa sa matag klase niini nga mga pan isip gasa sa Ginoo. Iya na kini sa pari nga nagsablig sa dugo sa halad alang sa pakigda-it. 15Ang karne sa mananap nga halad isip pagpasalamat kinahanglan nga kan-on gayod niana nga adlaw nga kini gihalad; kinahanglang wala gayoy mabilin niini pagkaugma.

16Kon ang halad alang sa pakigda-it ihalad niya isip halad sa pagtuman sa usa ka panaad o halad nga kinabubut-on, ang karne niini kan-on niana gayong adlawa nga kini gihalad, apan kon may mabilin mahimo kini nga kan-on sa sunod nga adlaw. 17Kon may mabilin pa gayod nga karne hangtod sa ikatulo ka adlaw, kinahanglan nga sunogon na kini. 18Kon may mokaon sa karne sa ikatulo ka adlaw, kadto nga halad dili dawaton sa Ginoo ug walay kapuslanan ang iyang paghalad. Isipon kini nga hugaw ug may tulubagon si bisan kinsa nga mokaon niini. 19Kon masaghid ang karne sa bisan unsa nga butang nga giisip nga hugaw, kinahanglan nga dili na kini kan-on kondili sunogon. Bahin sa ubang mga halad nga karne nga mahimong kaonon, si bisan kinsa nga giisip nga hinlo7:19 hinlo: Ang buot ipasabot, takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. mahimong makakaon niini. 20Apan si bisan kinsa nga giisip nga hugaw7:20 hugaw: Ang buot ipasabot, dili takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. nga mokaon niini nga karne nga alang sa Ginoo, kanang tawhana dili na ninyo isipon nga usa sa inyong katawhan. 21Kon may makahikap sa butang nga giisip nga hugaw sama sa mahugaw nga butang sa tawo, o mahugaw nga mananap, o bisan unsa nga giisip nga hugaw nga butang, ug unya mokaon siya sa karne niini nga halad nga alang sa Ginoo, kanang tawhana dili na ninyo isipon nga usa sa inyong katawhan.

Gidili ang Pagkaon sa Dugo ug Tambok

22Nagsugo ang Ginoo kang Moises 23nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Ayaw kamo pagkaon sa tambok sa baka, karnero, o kanding. 24Ang tambok sa mananap nga namatay lang o napatay sa laing mananap mahimo ninyong gamiton alang sa bisan unsa nga paggamit, apan dili gayod ninyo kini kaonon. 25Si bisan kinsa nga mokaon sa tambok nga mahimong ihalad7:25 mahimong ihalad: o, gihalad. ngadto sa Ginoo, dili na ninyo isipon nga inyong sakop. 26Ug bisan asa kamo mopuyo, ayaw gayod kamo pagkaon sa dugo sa mananap ug lakip na ang dugo sa langgam. 27Si bisan kinsa nga mokaon ug dugo, dili na ninyo isipon nga inyong sakop.

Ang Bahin sa mga Pari

28Nagsugo pag-usab ang Ginoo kang Moises 29nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Si bisan kinsa nga maghalad ug halad alang sa pakigda-it, kinahanglan maghatag ug bahin sa maong halad alang sa Ginoo nga mahimong iya sa pari. 30Ug kini nga bahin nga alang sa Ginoo dad-on mismo sa maghahalad. Dad-on niya ang tambok ug ang dughan sa mananap, ug ibayaw niya ang dughan diha sa presensya sa Ginoo isip halad nga binayaw. 31Sunogon sa pari diha sa halaran ang tambok, apan ang dughan iya na ni Aaron ug sa iyang kaliwat nga mga pari. 32-33Ang tuo nga paa sa mananap ihatag ngadto sa pari nga naghalad sa dugo ug sa tambok niini. 34Ang dughan ug ang paa sa inyong halad ihatag ngadto sa mga pari nga si Aaron ug sa iyang mga kaliwat. Mao kini ang bahin nga ilang dawaton gikan kaninyo hangtod sa kahangtoran.

35Mao kadto ang bahin sa mga halad pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo nga gihatag ngadto kang Aaron ug sa iyang mga kaliwat sa adlaw nga gidedikar sila nga moalagad sa Ginoo isip mga pari. 36Sa adlaw nga giordinahan ang mga pari, nagsugo ang Ginoo sa mga Israelinhon nga ihatag gayod nila kadto nga bahin nga alang sa mga pari, ug tumanon nila kini ug sa ilang mga kaliwat bisan sa umaabot nilang henerasyon.

37Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa halad nga sinunog, halad sa pagpasidungog sa Ginoo, halad sa paghinlo, halad isip bayad sa sala, halad nga alang sa ordinasyon, ug halad alang sa pakigda-it. 38Kini nga mga patakaran gihatag sa Ginoo kang Moises didto sa kamingawan sa Bukid sa Sinai, niadtong panahon nga nagsugo siya sa mga Israelinhon sa paghalad ngadto kaniya.