Leviticus 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 6:1-30

1Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises 2mahitungod sa tawo nga makasala sa Ginoo pinaagi sa paglimbong sa iyang isigka-tawo bahin sa butang nga gipatipigan o gibilin kaniya, o pagkawat niining butanga, o pagpanglimbong, 3o pagpamakak bahin sa butang nga nawala nga wala kuno niya makita, o pagpanumpa ug bakak nga wala niya mahimo ang bisan asa niini nga mga sala. 4Kon mapamatud-an nga tinuod nga nakasala siya, kinahanglan nga iuli niya ang iyang kinawat, o ang iyang nakuha pinaagi sa pagpanglimbong, o ang mga butang nga gibilin o gipatipigan kaniya, o ang mga butang nga nawala nga iyang nakit-an, 5o ang bisan unsang mga butang nga sumala sa iyang pagpanumpa wala kaniya, apan ang tinuod anaa diay. Kinahanglan nga iuli niya kini sa tag-iya nga wala gayoy kulang, ug dugangan pa niya ug 20 porsyento sa kantidad niini. Ihatag niya kini sa tag-iya sa adlaw nga maghalad siya sa halad isip bayad sa iyang sala. 6Magdala siya ngadto sa pari ug usa ka laking karnero nga walay depekto, ug ihalad niya kini sa Ginoo isip bayad sa iyang sala. O bayran niya ug salapi ang kantidad sa karnero basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari. 7Pinaagi sa paghalad sa pari diha sa presensya sa Ginoo, mahinloan ang tawo gikan sa iyang sala, ug pasayloon siya sa Ginoo.

Ang mga Dugang Patakaran bahin sa Paghalad sa Halad nga Sinunog

8-9Gisugo sa Ginoo si Moises nga sultihan si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki niining mga patakaran mahitungod sa halad nga sinunog:

Kini nga halad kinahanglan nga ibilin hangtod mobuntag, ug kinahanglan nga walay undang ang kalayo sa halaran. 10Isul-ob sa pari ang iyang pangsapaw nga bisting linen, ug ang pang-ilalom nga bisti nga nagatabon sa iyang kinatawo, ug kuhaon niya ang abo niining halad ug ibutang sa kilid sa halaran. 11Pagkahuman, mag-ilis siya sa iyang bisti ug dad-on niya ang abo didto sa gawas sa kampo, sa usa ka dapit nga giisip nga hinlo. 12Kinahanglan nga walay undang ang kalayo sa halaran; dili gayod kini palungon. Kada buntag sugnoran kini sa pari, ug ayohon niya pagbutang sa kalayo ang halad nga sinunog. Iapil usab niya pagsunog ang mga tambok sa mananap nga gihalad alang sa pakigda-it. 13Kinahanglan nga walay undang ang kalayo sa halaran; dili gayod kini palungon.

Ang mga Dugang Patakaran bahin sa Paghalad sa Halad sa Pagpasidungog sa Ginoo

14Mao kini ang mga patakaran mahitungod sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo:

Ang mga pari nga kaliwat ni Aaron mao ang modala niini ngadto sa presensya sa Ginoo didto atubangan sa halaran. 15Kuhaan sa pari ug usa ka kumkom kining halad nga harina nga may mantika, ug iyang sunogon diha sa halaran apil ang tanang insenso nga gibutang sa harina. Sunogon niya kini isip paghinumdom sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad makapalipay sa Ginoo. 16-17Ang nahibilin nga harina lutuon ug kan-on sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Apan lutuon nila kini nga walay patubo, ug kaonon nila didto sa hawanan sa Tolda nga Tagboanan, nga usa ka balaan nga dapit. Gihatag kini sa Ginoo kanila isip ilang bahin sa mga halad nga alang kaniya. Ang halad sa pagpasidungog sa Ginoo balaan gayod sama sa halad sa paghinlo ug sa halad isip bayad sa sala. 18Ang tanang mga lalaki nga kaliwat ni Aaron, apil ang ulahi nga mga henerasyon, makakaon niini nga bahin sa halad, tungod kay mao kini ang ilang bahin sa halad alang sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Ang mga nagagunit niini nga mga halad kinahanglan balaan.

19Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Moises 20mahitungod sa halad nga alang sa Ginoo nga ihalad ni Aaron sa adlaw sa iyang ordinasyon ingon nga pari, ug mao usab ang himuon sa iyang kaliwat nga mopuli kaniya:

Maghalad siya ug duha ka kilo nga maayong klase sa harina. Halad kini sa pagpasidungog nga kinahanglan buhaton hangtod sa kahangtoran. Ang katunga niini iyang ihalad sa buntag ug ang katunga sa hapon. 21Kini nga harina sagolan ug mantika ug lutuon sa kolon. Inigkaluto, pikas-pikason kini ug ihalad sa pagpasidungog sa Ginoo. Ang kahumot niini nga halad makapalipay kaniya. 22Kinahanglan sunogon ang halad sa hingpit, kay halad kini alang sa Ginoo. Kinahanglan himuon kini sa matag kaliwat ni Aaron nga mopuli kaniya isip pangulong pari. 23Ang tanang mga halad sa pari sa pagpasidungog sa Ginoo kinahanglan nga sunogon, ug dili gayod kini kaonon.

Ang mga Dugang Patakaran bahin sa Paghalad sa Halad sa Paghinlo

24Gisugo usab sa Ginoo si Moises 25nga sultihan si Aaron ug ang iyang mga kaliwat nga lalaki niini nga mga patakaran:

Ang halad sa paghinlo kinahanglan nga ihawon diha sa presensya sa Ginoo didto sa dapit nga ihawanan sa halad nga sinunog. Ang halad sa paghinlo balaan gayod nga halad. 26Ang pari nga mohalad niini kinahanglan nga mokaon niini didto sa hawanan sa Tolda nga Tagboanan, nga usa ka balaang dapit. 27Ang nagagunit niini nga halad kinahanglan balaan. Ug ang bisti nga malagsikan ug dugo niini nga halad kinahanglan nga labhan didto sa balaan nga dapit sa Tolda nga Tagboanan. 28Kinahanglan nga buakon ang kolon nga gilutoan sa maong halad. Apan kon giluto kini diha sa kaldero, kinahanglan kiskisan kining maong kaldero ug hugasan sa tubig. 29Makakaon niini nga halad ang tanan nga lalaki sa pamilya sa mga pari. Balaan kaayo kini nga halad. 30Apan kon ang dugo niini nga halad gidala ngadto sa Balaang Dapit diha sulod sa Tolda, aron mapasaylo ang sala sa usa ka tawo, sunogon gayod kini ug dili kan-on.