Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 5:1-19

1Kon ang usa ka tawo modumili sa pagsulti ngadto sa korte bahin sa mga butang nga iyang nakita o nahibaloan, may tulubagon siya. 2Kon may makahikap sa bisan unsa nga butang nga giisip nga hugaw, sama sa patayng lawas sa hugaw nga mga mananap,5:2 hugaw nga mga mananap: Ang buot ipasabot, mga mananap nga dili mahimo kan-on o ihalad sa Ginoo. Tan-awa ang kapitulo 11. makasala siya ug makapahugaw kini kaniya,5:2 makapahugaw kini kaniya: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. bisan wala niya mahibaloi nga nakahikap siya. 3Kon nakahikap siya sa hugaw nga mga butang sa tawo5:3 hugaw nga mga butang sa tawo: Tan-awa ang kapitulo 12-15. nga wala niya mahibaloi, nga tungod niini nakapahimo kaniyang hugaw, nakasala siya sa higayon nga mahibaloan na niya kini.

4Kon manumpa ang usa ka tawo diha-diha sa walay paghunahuna kon maayo o daotan ang iyang gipanumpaang buhaton, nakasala siya kon maamgohan na niya ang iyang gihimo. 5Kon nahibaloan sa tawo nga nakasala siya sa bisan asa niini, kinahanglan nga isulti niya kini. 6Ug isip bayad sa sala nga iyang nahimo, maghalad siya sa Ginoo ug usa ka bayeng karnero o kanding isip halad sa paghinlo. Ang pari ang mohalad niini ug mahinloan siya gikan sa iyang sala.

7Apan kon dili siya makahimo paghalad ug karnero o kanding, maghalad na lang siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo isip bayad sa iyang sala: ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. 8Dad-on niya kini ngadto sa pari ug unahon paghalad sa pari ang halad sa paghinlo. Lubagon sa pari ang liog niini, apan dili niya putlon. 9Ug isablig niya ang uban nga dugo niini sa kilid sa halaran, ug ang nahibilin nga dugo ipatulo niya sa kinaubosang bahin sa halaran. Halad kini sa paghinlo. 10Ihalad usab dayon sa pari ang usa pa ka halad nga sinunog, sumala sa pamaagi sa paghalad niini. Pinaagi sa paghimo sa pari niini, mahinloan ang tawo gikan sa iyang sala ug pasayloon siya sa Ginoo.

11Apan kon dili pa gayod siya makahimo paghalad ug duha ka salampati o duha ka tukmo, maghalad na lang siya ug usa ka kilo nga maayong klase sa harina. Kinahanglan nga dili niya kini butangan ug mantika ug insenso kay halad kini sa paghinlo, ug dili halad sa pagpasidungog sa Ginoo. 12Dad-on niya kini ngadto sa pari ug kuhaan kini sa pari ug usa ka kumkom isip paghinumdom sa Ginoo. Ug ang iyang kinuha sunogon niya sa halaran kauban sa uban pa nga mga halad nga alang sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Halad kini sa paghinlo. 13Pinaagi sa paghimo niini sa pari, mahinloan ang tawo sa bisan asa niadto nga mga sala nga iyang nahimo ug pasayloon siya sa Ginoo. Ang nahibilin nga halad nga harina iya na sa pari, sama usab sa gihimo sa halad sa pagpasidungog sa Ginoo.

Ang Halad Isip Bayad sa Sala

14Gisugo pa gayod kini sa Ginoo kang Moises:

15Kon ang usa ka tawo makalapas sa sugo sa Ginoo tungod kay wala niya mahatag ang butang nga alang unta sa Ginoo, bisan wala niya tuyoa, kinahanglan nga maghalad siya ug laking karnero nga walay depekto isip bayad sa iyang sala. O bayran niya ug salapi ang kantidad sa karnero basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari. Kini nga karnero halad isip bayad sa sala.5:15 halad isip bayad sa sala: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 16Kinahanglan nga bayran niya ang wala niya mahatag sa Ginoo, ug dugangan pa niya kini ug 20 porsyento sa kantidad niini. Unya ihatag niya kining tanan sa pari nga mao ang maghalad ug usa ka laking karnero aron mahinloan ang tawo gikan sa iyang sala ug pasayloon siya sa Ginoo.

17Kon ang usa ka tawo nakalapas sa sugo sa Ginoo bisan wala niya mahibaloi, nakasala siya ug may tulubagon siya sa Ginoo. 18-19Kon mahibaloan na niya nga nakasala diay siya, kinahanglan nga magdala siya ngadto sa pari ug laking karnero nga walay depekto, nga ihalad niya isip bayad sa iyang sala. O bayran niya ug salapi ang kantidad sa karnero basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari. Pinaagi sa paghimo niini sa pari, mahinloan ang tawo gikan sa iyang sala nga wala tuyoa ug pasayloon siya sa Ginoo.