Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 4:1-35

Ang Halad sa Paghinlo

1-2Nagsugo usab ang Ginoo kang Moises nga sultihan ang mga Israelinhon nga si bisan kinsa nga nakalapas sa iyang sugo apan wala tuyoa, mao kini ang angay niyang buhaton:

3Kon ang pangulong pari makasala nga wala niya tuyoa, ug tungod niini maangin ang mga tawo, maghalad siya sa Ginoo ug toriyong baka nga walay depekto isip halad sa paghinlo.4:3 halad sa paghinlo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. 4Dad-on niya ang baka didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ipatong niya ang iyang kamot sa ulo sa baka ug ihawon niya kini sa presensya sa Ginoo. 5Unya magkuha ang pangulong pari ug dugo niadto nga baka ug dad-on niya sa sulod sa Tolda. 6Ituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik-wisik niya kini makapito sa atubangan sa kurtina nga gitabil sa Labing Balaang Dapit diin anaa ang presensya sa Ginoo. 7Unya pahiran niya sa dugo ang mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran nga sunoganan sa insenso didto sa sulod sa Tolda diin anaa ang presensya sa Ginoo. Ang nahibilin nga dugo sa baka ibubo niya sa kinaubosang bahin sa halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Kini nga halaran anaa duol sa pultahan sa Tolda. 8Unya kuhaon niya ang tanan nga tambok sa sulod sa ginhawaan sa baka, 9ang mga batobato apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 10(Mao usab kini ang buhaton sa ihalad nga mananap nga alang sa maayo nga relasyon.) Sunogon sa pari kining tanan didto sa halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. 11-12Apan ang nahibilin nga bahin sa gihalad nga mananap sama sa panit, unod, ulo, mga tiil, ug ang mga sulod sa tiyan lakip na ang sulod sa tinai niini, dad-on niya didto sa gawas sa kampo ug sunogon sa sunoganan, didto sa dapit nga giisip nga hinlo, ang dapit nga labayanan sa abo.

13Kon ang tibuok katilingban sa Israel nakalapas sa sugo sa Ginoo, apan wala nila tuyoa, nakasala gihapon sila bisan pa kon ang kadaghanan kanila wala masayod mahitungod niini. 14Kon mahibaloan na nila nga nakasala diay sila, ang katilingban maghalad ug toriyong baka isip halad sa paghinlo. Dad-on nila kining baka didto sa Tolda nga Tagboanan. 15Unya ipatong sa mga tigdumala sa mga Israelinhon ang ilang mga kamot diha sa ulo sa baka ug unya ihawon nila kini sa presensya sa Ginoo. 16Unya magkuha ang pangulong pari ug dugo niadtong baka ug dad-on niya sa sulod sa Tolda. 17Ituslob niya sa dugo ang iyang tudlo ug iwisik-wisik niya kini makapito atubangan sa kurtina nga gitabil sa Labing Balaang Dapit, sa presensya sa Ginoo. 18Unya pahiran niya sa dugo ang mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran didto sa sulod sa Tolda diin anaa ang presensya sa Ginoo. Ang nahibilin nga dugo ibubo niya sa kinaubosang bahin sa halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Kini nga halaran anaa duol sa pultahan sa Tolda. 19-21Ug iya usab nga himuon niini nga baka ang sama sa iyang gihimo sa paghalad sa halad sa paghinlo. Kuhaon niya ang tanang tambok sa baka ug sunogon sa halaran, ug unya sunogon niya ang baka didto sa gawas sa kampo. Pinaagi sa pagbuhat niini sa pangulo nga pari, mahinloan ang mga Israelinhon gikan sa ilang sala ug pasayloon sila sa Ginoo. Mao kini ang halad sa paghinlo alang sa katilingban sa Israel.

22Kon ang usa ka pangulo nakalapas sa sugo sa Ginoo nga iyang Dios, apan wala niya tuyoa, nakasala gihapon siya. 23Kon mahibaloan na niya nga nakasala diay siya, maghalad siya ug laking kanding nga walay depekto. 24Halad kini alang sa paghinlo. Ipatong niya ang iyang kamot sa ulo sa kanding, ug ihawon niya kini didto sa dapit nga ihawanan usab sa mga mananap nga isip halad nga sinunog. 25Unya ituslob sa pari ang iyang tudlo sa dugo sa kanding ug ipahid niya sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Ang nahibilin nga dugo ibubo niya sa kinaobsang bahin sa halaran. 26Sunogon niya ang tanang tambok didto sa halaran sama sa ginahimo sa tambok sa mananap nga halad alang sa pakigda-it. Pinaagi sa pagbuhat niini sa pari, mahinloan ang maong pangulo gikan sa iyang sala ug pasayloon siya sa Ginoo.

27Kon ang usa kaninyo nakalapas sa sugo sa Ginoo, apan wala niya tuyoa, nakasala gihapon siya. 28Kon mahibaloan na niya nga nakasala diay siya, maghalad siya ug bayeng kanding nga walay depekto alang sa sala nga iyang nahimo. 29Ipatong niya ang iyang kamot sa ulo niining halad sa paghinlo, ug ihawon niya kini didto sa dapit nga ihawanan usab sa mga mananap nga isip halad nga sinunog. 30Unya ituslob sa pari ang iyang tudlo sa dugo sa kanding ug ipahid niya sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Ang nahibilin nga dugo ibubo niya sa kinaubosang bahin sa halaran. 31Unya kuhaon niya ang tanan nga tambok sa kanding sama sa ginahimo sa halad nga mananap alang sa maayo nga relasyon. Pagkahuman, sunogon niya ang tambok diha sa halaran isip mahumot nga halad nga makapalipay sa Ginoo. Pinaagi niining buhaton sa pari, mahinloan ang tawo gikan sa iyang sala ug pasayloon siya sa Ginoo.

32Kon karnero ang ihalad sa tawo alang sa halad sa paghinlo, kinahanglan nga baye kini ug walay depekto. 33Ipatong niya ang iyang kamot sa ulo sa karnero, ug ihawon niya kini didto sa dapit nga ihawanan usab sa mga mananap nga isip halad nga sinunog. 34Unya ituslob sa pari ang iyang kamot sa dugo sa karnero ug ipahid niya kini sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog. Ang nahibilin nga dugo ibubo niya sa kinaubosang bahin sa halaran. 35Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa karnero sama sa ginahimo sa karnero nga halad alang sa pakigda-it. Pagkahuman, sunogon niya ang tambok diha sa halaran kauban sa uban pa nga mga halad alang sa Ginoo. Pinaagi niining buhaton sa pari, mahinloan ang tawo gikan sa iyang sala ug pasayloon siya sa Ginoo.