Leviticus 20 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 20:1-27

Ang Silot sa mga Sala

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Si bisan kinsa kaninyo o sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo nga mohalad sa iyang anak ngadto sa dios nga si Molec, kinahanglan nga batohon ninyo hangtod nga mamatay gayod. 3-4Kapungtan ko kanang tawhana ug ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop. Kay sa iyang paghalad sa iyang anak ngadto kang Molec, gihugawan niya ang dapit diin kamo nagasimba kanako ug gipasipalahan niya ang akong balaan nga ngalan. Kon pasagdan ninyo kanang tawhana, 5kapungtan ko siya ug ang iyang panimalay ug ang tanan nga nagsunod kaniya sa iyang paghalad ngadto kang Molec. Dili ko sila isipon nga inyong sakop.

6Kapungtan ko usab ang tawo nga modangop ug mosunod sa mga espiritista ug niadtong mga nagapakigsulti sa kalag sa patay. Dili ko sila isipon nga inyong sakop.

7Ilain ninyo ang inyong kaugalingon alang kanako ug pagkinabuhi kamo nga balaan, tungod kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 8Tumana ninyo ang akong mga patakaran kay ako mao ang Ginoo nga naglain kaninyo alang kanako.

9Si bisan kinsa nga motunglo sa iyang amahan o inahan kinahanglan nga patyon.

10Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa asawa sa uban, siya ug ang babaye kinahanglan nga patyon.

11Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa usa sa mga asawa sa iyang amahan, gipakaulawan niya ang iyang amahan. Ug silang duha sa babaye kinahanglan nga patyon. Sila ra ang responsable sa ilang kamatayon.

12Kon ang amahan makighilawas sa iyang umagad nga babaye, silang duha kinahanglan nga patyon kay daotan ang ilang gihimo. Sila ra ang responsable sa ilang kamatayon.

13Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa sama niyang lalaki, silang duha kinahanglan nga patyon kay mangil-ad ang ilang gihimo. Sila ra ang responsable sa ilang kamatayon.

14Kon may lalaking maminyo sa inahan ug anak, kinahanglan nga sunogon silang tulo, kay daotan ang ilang gihimo. Dili angay nga magpabilin kini nga kadaotan diha kaninyo.

15-16Kon ang usa ka lalaki o babaye makighilawas sa usa ka mananap, kinahanglan nga patyon siya ug ang mananap. Sila ang responsable sa ilang kamatayon.

17Kon ang usa ka lalaki mangasawa ug makighilawas sa iyang igsoong babaye, bisan kon igsoon lang niya kini sa amahan o sa inahan, gipakaulawan niya ang iyang igsoon ug may tulubagon siya. Ug tungod kay makauulaw ang gihimo nilang duha, dili na ninyo sila isipon nga inyong sakop.

18Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa babaye nga giregla, ug mosugot ang babaye, dili na ninyo sila isipon nga inyong sakop.

19Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang iyaan, gipakaulawan niya ang iyang iyaan. Silang duha may tulubagon sa ilang gihimo.

20Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa asawa sa iyang uyoan, gipakaulawan niya ang iyang uyoan. Silang duha may tulubagon, ug mamatay na lang sila nga walay anak.

21Kon ang usa ka lalaki makigrelasyon sa asawa sa iyang igsoon, gipakaulawan niya ang iyang igsoon. Ug tungod kay giisip nga hugaw ang ilang gihimo, mamatay na lang sila nga walay anak.

22Tumana ninyo ang tanan kong mga patakaran ug mga sugo aron dili ko kamo papahawaon sa yuta nga dad-an ko kaninyo diin kamo mopuyo. 23Ang katawhan nga papahawaon ko niadtong yutaa nagahimo niana nga mga kadaotan. Ug tungod niini gikapungtan ko sila pag-ayo. Busa ayaw ninyo sunda ang ilang gihimo. 24Sumala sa giingon ko kaninyo, mainyo ang ilang yuta. Ihatag ko kaninyo kining maayo ug mabungahon nga yuta20:24 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. aron inyong panag-iyahon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga naglain kaninyo gikan sa ubang mga katawhan.

25Kinahanglan mahibaloan ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw nga mga mananap apil na ang mga langgam. Dili ninyo hugawan ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa hugaw nga mga mananap. Sumala sa giingon ko kaninyo, isipon ninyo kini nga hugaw. 26Magkinabuhi kamo nga balaan kay ako, ang Ginoo, balaan. Gilain ko kamo gikan sa ubang mga nasod aron mahimong ako.

27Kon aduna kaninyoy espiritista o nagapakigsulti sa kalag sa patay, kinahanglan nga batohon siya hangtod nga mamatay. Siya ang responsable sa iyang kamatayon.